تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس السادس : درس ششم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-11:03 ب.ظ

الدرس السادس : درس ششم-عربی اول دبیرستان

الدرس السادس : درس ششم
التّجربة ُ : تجربه
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس السادس : درس ششم
التّجربة ُ : تجربه

كلمه ها و تركیب های تازه :
اَخْبر : خبر داد
الْمُسْتشنْفی : بیمارستان
بادرَ : اقدام كرد
المظلّة : چتر
البحْث : جست و جو
النّواحی : جمع ناحیه
جزعَ : بی تابی كرد
الاعزاز : عزت و احترام
لا تَجزعی : بی تابی مكن
البَردْ : سردی
الحصول : دست یافتن
التعلیق : آویختن
الحّروف : دم
الحاذق : ماهر
الذنْب : گوسفند
متأخّراً : دیر
راجع :‌مراجعه كرد
المطر : باران
الفارة : موش
القطع : قطعه ، تكه
قطع اللّحم : تكه های گوشت
القطّة : گربه
الْكحول: الكل
المؤسفة : اسف انگیز
المجلسُ الاستشاری : مجلس مشاوره
المرض : جمع مریض

 

قواعد درس ششم :

ضمیر كلمه ای است كه به جای اسم می نشیند و از تكرار آن جلوگیری می كند مانند :
(دوستم را دیدم و به او سلام كردم) و به مربی مانند (رأیتُ صدیقی و سلّمتُ علیه) ضمیر دو نوع است:


1. منفصل


2. متصل1 – ضمیر منفصل : ضمیری است كه به صورت مستقل در جمله بكار می رود و به كلمه دیگری تكیه نمی كند مانند :‌هو تلمیذٌ


2 – ضمیر متصل : ضمیری است كه در جمله همراه كلمه دیگری می آید و به آن تكیه می كند مانند :

هذا كتابُهُ و ذلك دفترُهُ

منفصل متصل
نوع اول نوع دوم همراه اسم فقط همراه فعل
وفعل و حرف همراه ماضی همراه مضارع همراه امر
هو ایاهُ هُ كتب یكتب -
هما - هما كتبا یكتبان -
هم - هم كتبوا یكتبون -
هی - ها كتبتْ تكتب -
هما - هما كتبتَا تكتبان -
هن - هنَّ كتبنَ یكتبن -
انتَ ایاكَ كَ كتبتَ تكتب اُكتب
انتما - كما كتبتما تكتبان اُكتبا
انتم ایاكم كم كتبتم تكتبون اُكتبوا
انتِ - كِ كتبتِ تكتبین اُكتبی
انتما - كما كتبتما تكتبان اُكتبا
انتن - كن كتبتنَّ تكتبن اُكتبنَ
انا ایای ی كتبتُ اكتبُ -
نحن - نا كتبنا نكتبُ -

 

در این صیغه ها ضمیر مستتر است یعنی پنهان است و خود را نشان نمی دهد

در صیغه اول ماضی و مضارع ضمیر (هُوَ) مستتر است

در صیغه چهارم ماضی و مضارع (هی) مستتر است

در صیغه هفتم مضارع و امر ضمیر (انتَ) مستتر است

در صیغه سیزدهم مضارع ضمیر (أنا) مستتر است

در صیغه چهاردهم مضارع ضمیر (نحنُ) مستتر است. (در این صیغه حرف تْ ضمیر نیست و فقط علامت مؤنث است)

توجه :‌هنگام اتصال فعل به ضمیر (ی) حروف (ن) میان آن دو آورده می شود اسم این (ن) نون وقایه است.

مانند : علّمَ + ی --> علّمنی

اُنْصُرْ + ی --> اُنْصرُنی

یَنْصُرُ + ی --> یَنْصُرُنی

نون وقایه برای نگهداری حركت آخرفعل تغییر نكند

 

تمرین اول : اكمل الفراغ جای خالی را پر كن
هوَ شكرَ ربّهُ - هُما شكراً ربّهما - هُمْ شكروا ربّهُم
هی شكرتْ ربّها - هما شكَرتا ربّهما - هنَّ شكرْنَ ربهنَّ
انتَ ........(1) - انتما .......(2)ِ ربّكما - انتُم تشْكرونَ ......(3)
انتَ ......(4) ربّك - .....(5) تشكران ربّكما - ......(6) تشْكرْنَ ربكُنّ
اُشْكر ربّكَ - .........(7) - .........(8)
.........(9) - اُشكرا َربّكما - ...........(10)

(1)تَشْكُرُ ربّكَ
(2)تشكرانِ
(3)ربّكُم
(4)تشكرینَ
(5)انتما
(6)انتنّ
(7)اُشكروا ربّكما
(8)اُشْكروا ربّكمْ
(9)اشكری ربّك
(10)اُشْكُرْنَ ربكُنّ

 

تمرین دوم :


اكمل الباء و الجحیم وفْقَ مجموعة «أ» : ( ب و ج) را مانند مجموعه (ا) كامل كن

هوَ ناجحٌ
هی ناجحة
هُما ناجحان
ِ هُما ناجحتان
هُم ناجحون
هنَّ ناجحاتٌ
هو مجتهد
هی مجتهدة
هما مجتهدان
هُما مجتهدتان
هُمْ مجتهدون
هنّ مجتهداتٌ

 

3 – اكمل الفراغ المناسب (منفعل اوْ متصل )

الْمطر ، الْمَطرُ: باران ، باران
البَرْد ! الْبردُ : سرما ! سرما!
ماذا اَفْعلْ یا ربّ ؟ سأذْهبُ الی بیت الفارة . ای پروردگار من ، چه كار كنم ؟ به خانه موش خواهم رفت.
هی تطْرُقُ الباب . او در را می زند ؟
مَنْ انتِ ؟ تو كیستی ؟ انا القطةُ من گربه هستم
ماذا تطْلبین ؟ چه می خواهی ؟ اُطْلُبْ مساعدتكَ تفضّلی ، ادْخُلی ، بفرمائید داخل شوید كیفَ ؟ انا لا اُقْدرُ ؟ چگونه ؟ من نمی توانم
اِصْبری قلیلاً . اندكی صبر كن . انتِ تقدرین . تو می توانی
هكذا ، ادخلی ، اینطور داخل شود .
اُمّا :‌اما
ذنبی، ذنْبی : دُمَمَ ، دمُمَ
بعد َ لحظات ِ . بعد از چند لحظه ، تُرجِعُ الفارةُ مِنْ بیتها بالمطلة
و هما تجلسان تحت المظلة . و آنها زیر چتر می نشینند

 

4 – اُكتب الكلمات التالیة مع ضمیر «الیاء» :

علّمُ :‌علّمنی
بِ : بی
معلّم : مُعلّمی
اُكرَمَ : اكرمنی
یَنْصُرُ : ینصُرنی
قَلَمْ : قلمی

 

پرتوهای قرآنی :
الف) نوع ضمایر مشخص شده را در آیات زیر تعیین كنید . سپس ترجمه ی ایات را كامل كنید.

1.(ایّاك نعْبُدُ و ایّاكَ نستعین)
منفصل -منفصل
تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم.

2 . (نحْنُ نقُصُّ علیك اَحْسنَ القصص)
منفصل- متصل
یا نیكوترین سرگذشت را بر تو حكایت می كنم

3.یا ایّها النّاسُ اعْبدُوا ربّكُمْ الذّی خلَقَكُمْ
متصل - متصل- متصل
ای مردم پروردگارتان را كه شما را آفریده است، پرسش كنید

 

تستهای كنكوری درس ششم :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟


الف) اُطْلبُوهُ باعزازٍ و اكرام : او را با عزت و احترام بخواهید
ب) رَجعُ الفارةُ من بیتها بالمظلّة : موش چتر را از خانه اش می آورد
ج) لماذا لا تُبادرون بنباء المستشفی ؟ چرا به ساختن بیمارستان اقدام نمی كنید؟
د) لا یقدرُ الاطباءُ معالجة هولاءِ المرضی : پزشكان نمی توانند این مریض ها را معالجه كنند

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) القطع :‌تكه ها
ب) الكهول : كهن سال
ج) القطّة : گربه
ج) المؤسف : تأسف بار

3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الحُصول علی : دست یافتن
ب) اَخْبَرَ : خبر داد
ج) النواحی : محله ها
د) جَزَعَ :‌مجازات كرد

4- كدام گزینه منفصل است؟
الف) انْتُما
ب) تُنَّ
ج) كُما
د) تُما

5 – كدام گزینه ضمیر متصل است؟
الف) أنت َ
ب) انتِ
ج) كُنَّ
د) نحْنُِ

6 – كدام گزینه هم ضمیر منفصل و هم ضمیر متصل است؟
الف) هُ
ب) هُمْ
ج) ها
د) نَحْنُِ

7- كدام گزینه ضمیر متصل فاعلی است؟
الف) ها
ب) هُ
ج) كَ
د) تُ

8 – كدام ضمیر هم در ماضی و هم در مضارع و هم در امر می آید؟
الف) هو
ب) هی
ج) انّا
د) هُمْ

9 – كدام ضمیر همراه اسم و فعل و حرف می آید؟
الف) هو
ب) هی
ج) انّا
د) هُمْ

10 – ترجمه كدام ضمیر همیشه همراه (را) می آید؟
الف) ایّاهُ
ب) اَنْتُنَّ
ج) نَحْنُ
د)هُمْ

11 – كدام گزینه (مفرد مذكر مخاطب) است؟
الف) اَشْكروا ربّكُما
ب) اُشْكُروا ربّكمْ
ج) اُشكُرْ ربّك
د) اُشكری ربّكِ

12 – كدام گزینه (جمع مذكر غایب) است؟
الف) هُوَ شكرَ ربّهُ
ب) هُما شكراَ ربّهُما
ج) هُمْ شكروا ربّهُمْ
د) هُنَّ شكْرنَ ربّهنّ

13- كدام گزینه (متكلم وحده) است؟
الف) هو یَشْكُر ربّهُ
ب) هی تشْكُرُ ربّهما
ج) نَحْنُ نُشكر ربّنا
د) انا اَشْكر ربّی

14 – كدام گزینه (مفرد مذكر مخاطب نیست)؟
الف) شكرْتَ
ب) شَكرْتِ
ج) اُشْكُر
د) تُشْكُرُ

15 – كدام گزینه جمع مؤنث نشیط است؟
الف) نشیطون َ
ب) نشیطانِ
ج) نشیطات
د) نَشیطة
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

chaturbate token hack legit
چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:41 ب.ظ
I all the time emailed this webpage post page to all
my friends, because if like to read it then my contacts will too.
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 04:42 ب.ظ
Someone necessarily lend a hand to make severely posts I might state.

That is the first time I frequented your website page and thus far?
I amazed with the analysis you made to make this particular
publish amazing. Wonderful job!
edith0willis5.exteen.com
شنبه 7 مرداد 1396 08:53 ب.ظ
It's difficult to find experienced people in this particular topic, but you sound like you know
what you're talking about! Thanks
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:23 ق.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against
hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard
on. Any suggestions?
جمعه 22 بهمن 1395 02:28 ب.ظ
جمعه 22 بهمن 1395 02:26 ب.ظ
به كس ننه هاتون بخندین
جمعه 22 بهمن 1395 02:25 ب.ظ
كیرى هاى مادر جنده ها شرت ننتون شرت مادر همه شما ها خونمو چى جاموند مادر جنده ها
جمعه 22 بهمن 1395 01:55 ب.ظ
جمعه 22 بهمن 1395 01:51 ب.ظ
جمعه 22 بهمن 1395 01:42 ب.ظ
عالى بود


چهارشنبه 6 خرداد 1394 02:18 ق.ظ
هانیه
جمعه 22 اسفند 1393 03:57 ب.ظ
لاییییییییییییییک
سه شنبه 12 اسفند 1393 06:41 ب.ظ
از کی تا حالا معنی الذئب شده گوسفند
پنجشنبه 9 بهمن 1393 04:32 ب.ظ
میسی
سحر
سه شنبه 30 دی 1393 09:08 ب.ظ
کامل نبود به دلیل نداشتن ترجمه متن درسکامل نبود به دلیل نداشتن ترجمه متن درسکامل نبود به دلیل نداشتن ترجمه متن درسکامل نبود به دلیل نداشتن ترجمه متن درسکامل نبود به دلیل نداشتن ترجمه متن درسکامل نبود به دلیل نداشتن ترجمه متن درسکامل نبود به دلیل نداشتن ترجمه متن درسکامل نبود به دلیل نداشتن ترجمه متن درس
گل سر سبد
چهارشنبه 7 خرداد 1393 05:37 ق.ظ
اوووووووووووووووا
گل سر سبد
چهارشنبه 7 خرداد 1393 05:36 ق.ظ
هههههههههههههههههههههههه
گل سر سبد
چهارشنبه 7 خرداد 1393 05:30 ق.ظ
نمیری تورووووووووو
سوگند
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 10:54 ب.ظ
ممنون خوب بود
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 10:51 ب.ظ
ممنون خوب بود
محمدصادق
دوشنبه 28 بهمن 1392 03:38 ب.ظ
عالی بود..
ممنونم
ومنالله توفیق
محمدصادق
دوشنبه 28 بهمن 1392 03:37 ب.ظ
لصثف3صفق4ضل4ف43صث4لصثبف3صبفصبفصبث4لفصبثق645سغا65ص5لا564547

لث5غلق3لس4غ456ل7668لق698غ9+8ا9+856ا554+9صف455ا4ضف4صف4قات
ثغا549ث8غا7498غا4غ4
دبلدبسصا56غاغ8
فافغس.
پریا
جمعه 20 دی 1392 05:33 ب.ظ
متشکرم مفید بود اگه معنی خود درس ها رو هم بذارید که دیگه عالی میشه
meli
سه شنبه 19 آذر 1392 06:07 ق.ظ
khayli mamnon aliiiii bood vali age matne dars va hameye tamrinaro dasht behtar mishod
meli
سه شنبه 19 آذر 1392 05:55 ق.ظ
:P :)
:c
:o
:z
:x
:c
:v
:b
:n
:m
:l
:k
:j
:h
:g
:f
:d
:s
:a
:q
:w
:e
:r
:t
:y
:u
:i
:*
:&
:^
:%
:$
:#
:@
:!
نفس
یکشنبه 17 آذر 1392 08:49 ب.ظ
ممنونم عالی بود
تنها
چهارشنبه 22 آبان 1392 11:32 ق.ظ
خوب بود ولی کاش ترجمش هم بودمرسی.
هانی
یکشنبه 5 خرداد 1392 03:03 ب.ظ
مممممممممممممممممممممرررررررررررررررررررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسییییییییییییییییییییییییییی
یکشنبه 25 فروردین 1392 03:37 ب.ظ
حانیه
شنبه 7 بهمن 1391 06:15 ب.ظ
خییییییییییییلی ممنون از شما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30