تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الخامس : درس پنجم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-11:03 ب.ظ

الدرس الخامس : درس پنجم-عربی اول دبیرستان

الدرس الخامس : درس پنجم
مُشاهدُ من الحیاة البسیطة : جلوه هایی از ساده زیستی
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الخامس : درس پنجم
مُشاهدُ من الحیاة البسیطة : جلوه هایی از ساده زیستی

كلمه ها و تركیب های تازه
اثَر : ترجیح داد
كسری : لقب پادشاهان ساسانی
الأرخصْ : ارزان تر
الْكُمّ : آستین
الْالبسته : جمع لباس ، جامه
السابقون : جمع سابق ، پیشتاز
الامارة : فرمان دهنده
الشفیق : مهربان
البدیع : عالی‌، زیبا
قَسمَ : قسمت كرد
البزّاز : لباس فروش
اللاّحِقُونَ : جمع لاحق
البُكاء : گریه
الناصح : نصیحت كننده
الْنباتْ : جمع بنت ، دفتر
غَسَل : شست
تروّحَ : خود را خنك كرد
الْقمیص : پیراهن
جفّف : خشك كرد
الشّباب : جوانی
الحبْل :‌طناب
صوّر : ترسیم كرد
الحّر :‌گرما
واحُزناه : چه اندوهی
الخَضراء : سبز
هكذا :‌این چنین
الدقائق : دقیقه
الرّغباتْ : جمع
الرّغبه : شور
السّندس : نوعی پارچه ابریشمی

 

قواعد درس پنجم :
سایر انواع مشتق :

1. اسم فاعل
2. اسم مفعول (توضیح داده شد)
3 - اسم زمان : اسمی است كه بر زمان وقوع فعل دلالت می كند.

4 – اسم مكان : اسمی است كه بر مكان وقوع فعل دلالت می كند
اسم زمان و مكان هر دو بر یك وزن می آید. اسم مكان و اسم زمان بر وزن مَفْعَلْ و مَفْعِلْ می آید مانند :

اسم زمان : مَغْرِبْ ، مَشْرِقْ، مَبْدأ
اسم مكان : مَسْجِدْ، مَطْبَخْ ، مسْكَن

5 – صفت مشبهه : بر دارنده صفتی نسبتاً پایدار دلالت می كند و مانند صفت مطلق یا ساده فارسی است. مهمترین وزن های صفت مشبهه عبارتند از :

فعیل : فَعِل ، فَعْل، فَعْلانِ
شریف، كَسَلِ ، صَعْب ، عطشان

6 – اسم مبالغه : بر زیاد بودن یك صفت در انسان یا بسیار پرداختن بدان دلالت می كند مهمترین وزنهای اسم مبالغه عبارتند از :

فعّال، صیّار، غفّار
فعّالة ، علّامة ، أمارة

7- اسم تفضیل : اسمی است كه نمایانگر كمتر یا زیادتر بودن صفتی در فردی یا شیئی نسبت به دیگری است . اسم تفضیل در زبان عربی معمولاً بر وزن اَفْعَلْ است. این وزن در جمله هم برای مذكر و هم برای مؤنث بكار می رود.

حسینٌٍ اكرمُ من رحیمٍ
مریمٌ اَكْرمُ مِنْ فاطمة
اما وزن فُعْلی فقط برای مؤنث بكار می رود مانند :
حُسْنی ، كُبْری، عُظْمی

 

ویژگیهای فردی - نقش آن در جمله

بررسی ویژه گیهای فردی هر كلمه بدون در نظر گرفتن موقعیت آن در جمله در زبان فارسی تجزیه نام دارد

و در عربی التحلیل الصرّفی

بررسی نقش هر كلمه با توجه به موقعیت آن در جمله در زبان فارسی تركیب نام دارد و در عربی الاعراب سپس بنابراین باید برای هر كدام از اقسام كلمه در الاعراب و التحلیل الصرفی موارد زیر را باید تشخیص دهیم.

اسم : مفرد یا مثنی یا جمع ( عدد) – مذكر یا مؤنث جنس – مشتق یا جامد – و نقش اعراب آن در جمله (فاعل، مفعول ، مبتدا….)

فعل : ماضی یا مضارع یا امر، صیغه (غائب ، مخاطب، متكلم ) مجرد یا مزید …….نقش آن در جمله و

اشاره به فاعل آن

حرف : نوع آن و ….

 

تجزیه و تركیب به ما كمك می كند كه :

1. هر یك از كلمات را درست بشناسیم
2. موقعیت هر كلمه را در جمله تشخیص دهیم
3. مفهوم جمله را درست درك كنیم

 

تمرینات درس 5 :
تمرین اول :

1 – در آیات و عبارت های زیر اسم های مشتق به شكل متضاد به كار رفته، آنها را با ذكر نوع مشتق داخل بنویسید.

1. ( و ما ارْسَلْناك الاَ ……….بشراً و نذیراً )
بشیر:صفت مشبهه
نذیر:صفت مشبهه

2. (هو الذی خلَقَكُم فمنكم كافرٌ و منْكُم مؤمنٌ)
كافر:اسم فاعل
مومن:اسم فاعل

3. لَوْ عَلِمَ النّاقِصُ بنقصه لكانَ كاملاً
ناقص:اسم فاعل
كامل:اسم فاعل

 

2 – عیّن نوع المشتق الذی اُشیرالیه بخط و اكْتُبُهُ فی الجدول : نوع مشتقی را كه با خط مشخص شده معین كن و آزاد در جدول بنویس.


1. (انّ النّفسَ لامارةٌ بالسوء ) همانا نفس فرمان دهنده به بدی است

2. لقَدَ خلقنا الانسانَ فی اَحْسَن تقویم ) انسان را به نیكوترین صورت آفریدیم

3 ( …. رحمةٌ الله و بركاتُهُ علیكم اهل البیت .« انّهُ حمید مجید » رحمت و بركت خدا بر شما اهل بیت باد، همانا او ستوده ی سرافراز است .

4 – و لله المشرقُ و الْمغربُ . و مشرق و مغرب از آن خداست

 

امارة --> اسم مبالغه-->بسیار امركننده
احْسنْ -->اسم تفضیل--> نیكوترین
حمید -->صفت مشبهه--> ستوده
مجید -->صفت مشبهه--> سرافراز
المشرق -->اسم مكان--> مشرق(خاور)
مغرب -->اسم مكان--> مغرب (باختر)

 

3 – متن زیر را بخوانید و ترجمه كنید و نوع مشتق كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده، مشخص كنید.

قالَتِ الفراشةُ الصّغیرةُ للطبیعة : پروانه كوچك به طبیعت گفت
للوردة الحمراء رائحةً طیبة …… : گلسرخ بوی خوشی دارد………
للشّجرة الخضراء اوراق لطیفةًٌ ….. : درخت سبز برگ های لطیفی دارد………
للشّمسِ فی الصّباح طلعةُ جمیلة ...... : خورشید در صبح سیمای زیبایی دارد.....
بِلْبلِ صوتٌ عذْبٌ بدیع ........ : بلبل صدای دلنشین و عالی دارد
للنّهر میاهٌ صافیة و صوتٌ رنّان ......... : رود آب هایی زلال و صدای طنین اندازی دارد
فماذا نزَكْتِ ایّتها الطبیعة للفراشة ٍ ، أنْتبكَ الصّغیرة ؟ :
پس ای طبیعت به پروانه دختر كوچكت چه داده ای ؟
فقالت ایّها الطبیعةٌ ..... : پس مادرس طبیعت گفت :
«للفراشةُ الصّغیرة الحُسنْ و الجمال، ألا تَقْتغین بهذالنصیب؟!» : پروانه كوچك زیبایی و جمال دارد. آیا به این قسمت قانع نیستی

الصغیرة، لطیفة ، جمیلة ، بدیع ، صفت مشبهه، رنّان، اسم مبالغه

 

4 – عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی للكلمات التی تحتها خطُّ
در تجزیه كلماتی كه با خط مشخص شده اند صحیح را معین كن

رزق اللهٌ ولداً صالحاً . خدا به او فرزند صالحی عطا كرد
رَزَقَ :
الف – فعل ماضی ، للغائبه، مزید ثلاثی
ب – فعل ماضٍ ، للغائب، مجرد ثلاثی
ج – فعل مضارع ، للمخاطب ، مزید ثلاثی

صالح :
الف – اسم ، مفرد ، مذكر ، مشتق (اسم مفعول)
ب – اسم ، مفرد ، مذكر ، مشتق ( اسم فاعل)
ج – اسم ، مثنی ، مؤنث ، مشتق (اسم مكان)

 

پرتوهای قرآنی :


الف – در متن درس با كلمه های (اَعْلَمْ) آشنا شدید. اكنون دیگر مشتقات از این ریشه را در آیات زیر مشخص كنید و نوع و ترجمه آن را بنویسید

1 – انّ اللهَ عالمُ غیبِ السّماوات و الارضِ
همانا خدا دانای غیب آسمانها و زمین است
عالم:دانا

2 – انّك اَنْتَ علاّم ُ الغیوب
همانا تو خود كاملاً دانای غیب ها هستی
علام:بسیار دانا

3 – والّذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم
و كسانی كه در مالهایشان برای گدا و محروم حق معینی وجود دارد
معلوم:معین

 

ب – پس از خواندن آیات زیر به سؤالات پاسخ دهید
و اتخذَ اللهُ ابراهیم َ خلیلاَ
و هُوَ اللطیفُ الخبیر
معنی كلمه های خط كشیده شده به ترتیب كدام است؟

خلیل :
دوست بودن
دوست
دوستی انتخاب می كند

لطیف :
مهربانی كرد
مهربانی
مهربان

خبیر :
آگاه
آگاه كردن
آگاه تر

 

تست های كنكوری درس 5 :

 

1 – ترجمه ی كدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌هُوََ یتَرّوحُ بكُمِّهِ : او آستینش را خشك می كند
ب) هلْ عنْدِكَ قمیصٌ لی ؟ آیا پیراهنی برای من داری ؟
ج) هُوَ یفرِحُ زیارة بنتة فاطمة ؟ او با دیدار دخترش فاطمه خوشحال می شود
د) و لله المشرقُِ و المغربُ : مشرق و مغرب از آن خداست

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الالبسة : ظرف ها
ب) رنّان : طنین انداز
ج) البدیع :‌نو
د) شَطَرَب : احساس كرد

3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) طلعة :‌سیما
ب) غَسَلَ :‌بهشت
ج) علِمَ ب : پی برد
د ) هكذا :‌بنابراین

4 – كدام گزینه صفت مشبهه است ؟
الف)‌مُرسلین
ب) مشرق
ج) بشیر
د) رنّان

5 – كدام گزینه اسم زمان است؟
الف) عظمة
ب) مَغرِب
ج) الحاكم
د ) عطّار

6 – كدام گزینه اسم مكان است؟
الف)‌مطْبخ
ب) غَضبان
ج) امّارة
د) لاحِقُون

7- كدام گزینه اسم مبالغه است؟
الف) اَحْسَنْ
ب) ناصحین
ج) كذّاب
د) مشرِق

8- كدام گزینه اسم تفضیل است؟
الف) اعظم
ب) صغیر
ج) معبد
د) مجروح

9- كدام گزینه ترجمه صحیح (لطیف) است؟
الف) مهربانی
ب) مهربان
ج) مهربانی كرد
د) محبت

10 – كدام گزینه ترجمه صحیح (اَفْضَل انسانٍ) است.
الف) انسان برتر
ب) انسان فاضل
ج) فضیلت انسان
د) برترین انسان

11 – كدام گزینه در مورد تجزیه ( تعلّموا) در جمله (تعلّموا القرآن فانّهُ احسنُ الحدیث) صحیح نیست؟
الف) فعل امر، ثلاثی مزید
ب) برای جمع مذكر مخاطب
ج) از باب تفعّل
د) فعل ماضی از باب تفعیل

12 – كدام گزینه در مورد تركیب (الطّالبُ) در جله ( نجَحَ الطّالبُ) صحیح است.
الف) مبتدا و مرفوع
ب) فاعل و مرفوع
ج) خبر و مرفوع
د) مفعول به و منصوب

13 – كدام گزینه در مورد تركیب ( ربیعُ) در جمله (القرآن ُ ربیع القلوب) صحیح است.
الف) مبتدا و خبر
ب) فاعل و مرفوع
ج) خبر و مرفوع
د) جار و مجرور

14 – كدام گزینه در مورد تركیب (بزیارة) در جمله (هوَ یفرحُ بزیارةٍ بنْتةِ فاطمة ) صحیح است؟
الف) مفعول به و منصوب
ب) فاعل و مرفوع
ج) جار و مجرور
د) مبتدا و مرفوع
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

imvu hack
دوشنبه 13 آذر 1396 05:39 ب.ظ
اوه خدای من! شخص شگفت انگیز! با تشکر، با این وجود من با RSS شما مشکل دارم.
من نمی فهمم چرا من نمی توانم آن را امضا کنم.
آیا کسی با مسائل مربوط به RSS مشابه دارد؟ هر کسی که جواب را می داند، به شما مهربان پاسخ می دهد؟
با تشکر!!
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:02 ب.ظ
سلام به همه، واقعا خوشحالم که به این وب سایت مراجعه کنم، شامل اطلاعات مفیدی است.
How do you stretch your Achilles?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:23 ب.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I
get three emails with the same comment. Is there any way you can remove
me from that service? Many thanks!
http://ellamaebowels.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 08:29 ب.ظ
Hi there, I wish for to subscribe for this website to get latest updates, so where can i do it please assist.
Blanche
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:23 ب.ظ
Greate article. Keep writing such kind of info on your page.
Im really impressed by your blog.
Hello there, You've performed a great job.
I'll definitely digg it and personally recommend to my friends.
I am confident they'll be benefited from this web site.
Vallie
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:16 ب.ظ
I absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly what I'm looking for.
Does one offer guest writers to write content for
you personally? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a number
of the subjects you write about here. Again, awesome web log!
wagnerzamlaeuxpi.page.tl
شنبه 7 مرداد 1396 09:17 ق.ظ
Fabulous, what a web site it is! This weblog provides helpful
data to us, keep it up.
Bradford
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:44 ب.ظ
Hello! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe
guest writing a blog article or vice-versa? My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I feel
we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel
free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you!
Awesome blog by the way!
Annette
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:25 ب.ظ
Hi mates, how is the whole thing, and what you would like
to say on the topic of this post, in my view its really amazing in support of me.
Jonelle
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:12 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice within this article!
It is the little changes that produce the most important changes.
Thanks for sharing!
Austin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:14 ب.ظ
I'm not sure why but this website is loading
extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a
problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
Josie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:32 ق.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website,
how could i subscribe for a weblog website?
The account helped me a appropriate deal. I have
been a little bit familiar of this your broadcast provided vivid
transparent concept
Randi
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:08 ق.ظ
I always spent my half an hour to read this web site's articles or reviews everyday along with a mug of coffee.
Porter
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:47 ق.ظ
Great web site you have here.. It's hard to find good quality writing like yours these days.
I really appreciate people like you! Take care!!
Florrie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:36 ق.ظ
Hi! I've been following your blog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita
Texas! Just wanted to tell you keep up the good job!
Candra
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:04 ق.ظ
Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum
it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any tips for novice blog writers? I'd genuinely appreciate it.
Brandon
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:43 ق.ظ
Wow, this piece of writing is good, my sister is analyzing such things, so I am going to inform her.
Lashawnda
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:44 ق.ظ
It is really a great and helpful piece of
information. I'm happy that you just shared this
useful info with us. Please stay us up to date like this.
Thanks for sharing.
Janet
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:41 ق.ظ
Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing effort.
Pasquale
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:46 ق.ظ
Hello to every body, it's my first pay a quick visit of this weblog; this web
site includes amazing and genuinely excellent stuff
for visitors.
Elena
شنبه 23 اردیبهشت 1396 07:59 ق.ظ
There's definately a lot to find out about this subject.
I like all the points you made.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 08:29 ب.ظ
It's an amazing paragraph for all the web people; they will obtain benefit
from it I am sure.
فینیا
شنبه 18 بهمن 1393 10:28 ب.ظ
ممنون
اسرین
پنجشنبه 18 دی 1393 11:01 ق.ظ
میشه جوابارو بنویسید.
محمدصادق
شنبه 6 دی 1393 08:56 ب.ظ
SOAL071.BLOGFA.COM
محمدصادق
شنبه 6 دی 1393 08:54 ب.ظ
بدرد نخور
محمدصادق
شنبه 6 دی 1393 08:53 ب.ظ
خیلی بدرد نخور بود افتضاح
نادیا
شنبه 6 دی 1393 07:05 ب.ظ
چرا با این رنگ روی صفحه نوشتید اصلا نمیشه خوندش.چرا با این رنگ روی صفحه نوشتید اصلا نمیشه خوندش.چرا با این رنگ روی صفحه نوشتید اصلا نمیشه خوندش.چرا با این رنگ روی صفحه نوشتید اصلا نمیشه خوندش.
ع
شنبه 6 دی 1393 06:55 ب.ظ
اصلا نمیشه خوندش
x
جمعه 5 دی 1393 06:24 ب.ظ
it was very bad
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30