تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الرابع : درس چهارم -عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-11:04 ب.ظ

الدرس الرابع : درس چهارم -عربی اول دبیرستان

الدرس الرابع : درس چهارم
العِبرَةُ : درس عبرت
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الرابع : درس چهارم
العِبرَةُ : درس عبرت

كلمه ها و تركیب های تازه :
الْاجیال : جمع جیل ، نسل
اتْبَعَدَ : دور شد
ابتلَعَ : بلعید
خلّصَ : رهایی بخشید
الالیم : دردناك
الذّهب : طلا
الالیم : دردناك
النجدة : كمك
أنْفَقَ : انفاق كرد
الْمَملوءَة : پر، سرشار
لا یُنفقونها : آن را انفاق نمی كنند
المتفضّلُ :‌كرم ، بخشنده
تضرّعَ : التماس كرد
الْمُستَسْلِمُ : مطیع ، فرمان بردار
الحافظ: نگهدارنده
المَغتصبة : غصب شده
دلّ –ُ : راهنمایی كرد
زَهَق َ : نابود شد
فرَجَ فی زینتة : با جلال و شكوه بیرون آمد
السائر :‌سیركننده ، حركت كننده
الصّانع :‌سازنده
عاقب : مجازات كرد
لیْتَ : كاش
المعاصی : جمع معصیه ، گناه
معتذراً : عذرخواهانه
یكْتُرونَ الذّهب و الفّضة : طلا و نقره جمع می كنند

 

قواعد درس چهارم :
اسم ها به دو گروه تقسیم می شوند:

1. مشتق
2. جامد
1 – مشتق اسمی است كه از كلمه دیگری گرفته شود مانند : كاتب ، مكتوب، مكتب و مكتبة كه از كَتَبَ گرفته شده اند.
2 – جامد اسمی است كه از كلمه دیگری گرفته نمی شود . مانند :‌قلم ، دفتر ، طلا ، سقف

 

انواع اسامی مشتق :

1. اسم فاعل
2. اسم مفعول
3. اسم زمان
4. اسم مكان
5 – صفت مشبهه
6 – اسم مبالغه
7- اسم تفضیل

1 – اسم فاعل برانجام دهنده یا دارنده حالتی بودن دلالت می كند و معادل آن در فارسی معمولاً صفت فاعلی یا اسم فاعل است.
اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل ساخته می شود
مانند نَصَرَ --> ناصر
كَتَبَ --> كاتِب
اسم فاعل از فعل های مزید به شكل زیر ساخته می شود.
مُب+ مضارع بدون ی + كسره ما قبل آخر مانند :
یُرشِدُ --> مُرشدِ
یَتَحوّلُ --> متحوّل
یَنْسجِمُ --> مُنسَجِمْ
یَسْتَخْدِمُ --> مُستَخْدِمْ
1 – اسم فاعل برانجام دهنده یا دارنده حالتی بودن دلالت می كند و معادل آن در فارسی معمولاً صفت فاعلی یا اسم فاعل است.
اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل ساخته می شود
مانند نَصَرَ --> ناصر
كَتَبَ --> كاتِب
اسم فاعل از فعل های مزید به شكل زیر ساخته می شود.
مُب+ مضارع بدون ی + كسره ما قبل آخر مانند :
یُرشِدُ --> مُرشدِ
یَتَحوّلُ --> متحوّل
یَنْسجِمُ --> مُنسَجِمْ
یَسْتَخْدِمُ --> مُستَخْدِمْ

 

تمرینات درس چهارم :
1 – عین الجواب الصحیح : جواب صحیح را تعیین كنید

1. أَمر قارون َ بدفْعٍ دینارٍ لاولئكَ الرّجال لب..... قارون فرمان داد به آن مردان دینار بدهند برای ............
الف) تحقیرهم
ج) تخویفهم
ب) مُساعدتهم
د) بشیرهم

2 . قارون ..... عند نزولُ النداب .
قارون .......موقع نزول عذاب
الف – ساعد الفقراء
ب- قصدالرّجوع عن كُفره
ج – ما قصد مساعدة الفقراء
د – اَنْفقَ اَموالَهُ

 

2 – این دو نفر ( شكل 43 كتاب درسی) در كارگاه خود از تابلوی افعالف تعدادی اسم فاعل و اسم مفعول ساخته اند . آیا می توانید پیش بینی كنید كه تابلوهای بعدی چگونه خواهد بود و به تابلوهای ساخته شده ، قبلاً چگونه بوده اند؟ فراموش نكنید كه معنی آن را بنویسید.

 


اسم فاعل اسم مفعول

محسن محمد
شاهد مشاهِد بیننده مشاهَد دیده شده
استخرج مستخرِج استخراج كننده مستخرَج استخراج شده
اعتمد معتمِد اعتماد كننده معتمَد مورد اعتماد
بشَّر مبشِر بشارت دهنده مبشَر بشارت داده شده
ینتظر منتظِر منتظر منتَظَر مورد انتظار

 

3- ترجم العبارت ثمّ عیّن اسم الفاعل و اسم المفعول : عبارت های زیر را ترجمه كن و اسم فاعل و اسم مفعول آن را بنویس.
ترجمه متن به عهده دانش آموز : متن تمرین در ص 43 كتاب

اسم فاعل:مجرد:حافظ، طالب، شاكر
اسم فاعل:مزید:متعذر، متفضّل، منْصِف، مُستسْلِم
اسم مفعول:مجرد:مملوءَة ، محرومین، مظلومون
اسم مفعول:مزید:مَغْصَبة ، مُسْتَضعفون

 

كارگاه ترجمه درس چهارم : 1- غلط های موجود در ترجمه های فارسی را تصحیح كنید

1 - (قَدْ أفْلَحَ المؤمنونَ ........الذّین هُمْ عن اللّغو مُعرضونَ)
مؤمنان محققاً رستگار شدند
كسانی كه از بیهوده دور شده اند (روی گردانند)

2 – مشاورة المشْفق الجاهل خطرًٌ
مشورت كننده ی دلسوز نادان شده خطرناك است.
مشورت كردن با دلسوزان نادان خطرناك است

3 – المُسْتضعفون هم وارثون الارضَ
ضعیف كنندگان همان وارثان زمین هستند
كسانی كه ضعیف نگاه داشته شده اند، همان وارثان زمین هستند

 

پرتوهای قرآنی :
1 – هر یك از كلمات زیر را با توجه به معنی آیات، در جای خالی مناسب قرار دهید: الْمُرسلین ، المكذّبین ، مُبشّرین ، مُنذرین

1. فَبَعَثَ اللهُ النّبین مُبشّرین و مُنذرین (بقره 213)
خداوند پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث كرد

2. فسیرو فی الارض فانظروا كیف كان عاقبة المُكذّبین
بنابراین در زمین حركت كنید و بنگرید عاقبت تكذیب كنندگان چگونه بوده است؟

 

ب – دوآیه زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید
یا ایّها النّبیُّ انّا ارسَلْناكَ شاهداً و مبشراً و نذیراً .(احزاب 45)
ای پیامبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم

و ما نُرلسلُ المرسلینَ الاّ مُبشّرین و مُنذرین (كهف / 56)
و پیامبران را جز بشارت دهنده و بیم دهده نمی فرستیم
سؤال :

1- تفاوت میان « شاهداً‌، مبشراً » از لحاظ اشتقاق چیست؟
شاهداً اسم فاعل است و از ثلاثی مجرد ساخته شده است لذا مبشّراً اسم فاعل است و از ثلاثی مزید ساخته شده است.

2 – شباهت « مرسلینَ و مُنذرین » از چه جهتی است ؟
هر دو از ثلاثی مزید ساخته شده است.

 

تست كنكوری درس 4 :

1 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) اللهم خلقنا من شرّ هذا الطاغوت : خدایا مرا از شر این سركش نجات بده
ب) هذه عاقبة المكذّبین . این سرانجام تكذیب كنندگان است
ج) اللهُ غافِرُ كلّ ذنبٍ . خدا آمرزنده هر گناهی است
د) تفرّعْتُ الی ربّی معتذراً . با التماس به پروردگارم عرض كردم

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) ایْتلع : بلعید
ب) الاجیال : نسل ها
ج) الحافظ : نگهدارنده
د) الصانع : مصنوعی

3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) الالیم : دردناك
ب) كنَزَ : گمان كرد
ج) الدلیل : راهنما
د) صاحب الجلالة : اعلی حضرت

4 – كدام گزینه مشتق است ؟
الف) دفتر
ب) قلم
ج) كاتب
د) لوْح

5 – اسم فاعل از ثلاثی مجرد چگونه ساخته می شود؟
الف) بر وزن فاعل
ب) با آوردن (مُُ) بر سر مضارع ج) بر وزن مفعول
د) با مكسور كردن حرف ما قبل آخر مضارع

6 – اسم مفعول از ثلاثی مجرد چگونه ساخته می شود؟
الف) بر وزن مفعول
ب) با برداشتن (ی) از ابتدای فعل مضارع
ج) بر وزن فاعل
د) با آوردن مُب بر سر مضارع

7 – كدام گزینه از روش های ساخت اسم فاعل از ثلاثی مزید نیست؟
الف) از فعل مضارع ساخته می شود
ب) به جای حرف مضارع میم مفهوم (مُ) می آید
ج) حرف ما قبل آخر مكسور می شود
د) از فعل ماضی ساخته می شود

8- كدام گزینه از روش های ساخت اسم مفعول از ثلاثی مزید نیست؟
الف)‌از فعل مضارع ساخته می شود
ج) حرف ما قبل آخر مفتوح می شود
د) به جای حرف مضارع به مفهوم (مُ) می آید
9- كدام گزینه اسم فاعل نیست؟
الف)‌عالَمینَ
ب) طالبینَ
ج) حافظون
د) ناظِران

10 – كدام گزینه اسم مفعول نیست؟
الف) مملوء
ب) مملوءة
ج) ظالم
د) مظلوم

11 – كدام گزینه اسم فاعل نیست؟
الف) مُتفضَّل
ب) مُغْتصبه
ج) مُضفین
د) مُشاهِدون

12- كدام گزینه اسم مفعول نیست؟
الف) مستضعفون
ب) مُنسجم
ج) مخاطبین
د) محكمات

13 – كدام گزینه جمله (فانظروا كیف كان عاقبة .....) را كامل كنید؟
الف)شاهداً
ب) نذیراً
ج) المكذّبین
َ د) سیروا

14 – كدام گزینه در مورد (شاهد – مُشاهد) صحیح نیست؟
ذ
الف) هر دو اسم فاعل هستند
ب) هر دو از یك ماده (ریشه) هستند
ج) شاهد از ثلاثی مجرد ساخته شده است و مشاهد از ثلاثی مزید
د) شاهد اسم فاعل است و مشاهد اسم مفعول

15 – كدام گزینه جامد است؟
الف) قاتِل
ب) مَشْمول
ج) مُشْرك
د) عالَم




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

como agrandar el pene
چهارشنبه 16 آبان 1397 04:08 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up.
The words in your post seem to be running off the screen in Opera.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Kudos
vitamine contro la caduta dei capelli
سه شنبه 8 آبان 1397 03:18 ب.ظ
Good article. I will be facing some of these issues as
well..
vitamine per capelli
جمعه 4 آبان 1397 01:53 ق.ظ
Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I'm inspired!
Extremely helpful info specifically the ultimate phase :
) I deal with such info a lot. I was seeking this certain information for a very
lengthy time. Thanks and good luck.
crackllng
یکشنبه 29 مهر 1397 07:33 ب.ظ
These are actually wonderful ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good things here. Any way keep
up wrinting.
payday loans lakewood co
جمعه 27 مهر 1397 03:50 ب.ظ
I do not know whether it's just me or if everybody else experiencing issues with your site.
It seems like some of the written text within your posts are running off
the screen. Can somebody else please comment and let
me know if this is happening to them too? This may be
a issue with my browser because I've had this happen previously.
Thank you
health related affiliate programs
پنجشنبه 26 مهر 1397 10:33 ق.ظ
I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a visit
this weblog on regular basis to take updated from newest gossip.
Wholesale Stitched NFL Jerseys
دوشنبه 23 مهر 1397 04:19 ب.ظ
"Without a doubt the greatest man/leader/friend/teammate @PatrickWillis52 my hero!" wrote former teammate and running back [url=http://www.cheapmlbjerseys2018.us.com/]Wholesale MLB Jerseys 2018[/url] Marcus Lattimore, who was forced out of the game by knee injuries last year.
Wholesale Stitched NFL Jerseys http://www.wholesalecheapauthenticjerseys.net/
China NFL Jerseys
دوشنبه 23 مهر 1397 04:19 ب.ظ
Rodgers is confident his extended absence in practice won't disrupt the continuity of Green Bay's potent offense. The Packers scored a league-high 486 points in the regular season, second highest in team history.
China NFL Jerseys http://www.jerseysnflchina.com/
China Jerseys Cheap
دوشنبه 23 مهر 1397 04:19 ب.ظ
EARLY RETURNS: Ty [url=http://www.wholesalecheapauthenticjerseys.net/]Cheap Jerseys For Sale[/url] [url=http://www.wholesalejerseysshop.net/]Wholesale NFL Jerseys[/url] Montgomery gave the Packers return game a big jolt in his debut. The rookie from Stanford returned three kickoffs for 106 yards, [url=http://www.cheapwholesalejerseysauthentic.us.com/]Wholesale Jerseys China[/url] including a 46-yarder.
China Jerseys Cheap http://www.cheapnhljerseysstore.us.com/
Cheap Jerseys
دوشنبه 23 مهر 1397 04:18 ب.ظ
SEATTLE (AP) 锟?Seahawks starting right tackle Justin Britt is inactive for Sunday's NFC championship game against Green Bay, the first game the rookie has missed all season.
Cheap Jerseys http://www.nflcheapjerseys.us.com/
gute abnehmpillen
شنبه 21 مهر 1397 06:35 ب.ظ
That is really fascinating, You're a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look ahead to looking for more of your wonderful post.

Also, I have shared your web site in my social networks
Cialis generic
چهارشنبه 11 مهر 1397 04:43 ق.ظ

Incredible a lot of useful facts!
cialis sale online look here cialis order on line cialis canada purchasing cialis on the internet cialis prezzo di mercato where do you buy cialis tadalafil cialis generic tadalafil buy legalidad de comprar cialis fast cialis online
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 03:40 ق.ظ

Wonderful stuff. Appreciate it!
cialis with 2 days delivery does cialis cause gout 40 mg cialis what if i take india cialis 100mg cost cialis flussig free generic cialis cialis price in bangalore price cialis wal mart pharmacy cost of cialis per pill generic cialis 20mg tablets
canada pharmacies online
یکشنبه 1 مهر 1397 06:06 ق.ظ

Many thanks! I appreciate this.
canada pharmaceuticals online best canadian pharmacies online online pharmacies tech school canadian medications by mail is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy canada plus canadian drug canada medications cheap canadian medications list canadian pharmaceuticals
viagravipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:45 ق.ظ

You said it adequately..
cialis generique cialis australia org compare prices cialis uk cialis tablets australia cialis uk cialis official site deutschland cialis online cialis prices in england cialis great britain prices for cialis 50mg
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:46 ب.ظ

Amazing all kinds of awesome material.
cialis 30 day sample cialis 5 mg effetti collateral cialis generico milano cialis name brand cheap cialis 5mg billiger cialis et insomni chinese cialis 50 mg cialis generico online canadian cialis side effects of cialis
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:33 ب.ظ

Wow loads of very good information!
viagra buy viagra online pharmacy viagra pharmacy viagra online where can i buy real viagra online order viagra buy viagra online pharmacy silagra viagra to buy online uk buying viagra from canada how to buy cheap viagra viagra how to buy
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:57 ق.ظ

Truly lots of helpful knowledge.
venta cialis en espaa how to purchase cialis on line generic cialis at walmart cialis 5mg where to buy cialis in ontario enter site 20 mg cialis cost how to purchase cialis on line click here cialis daily uk bulk cialis where do you buy cialis
how to buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:22 ق.ظ

Many thanks, I enjoy it!
where do i buy viagra sildenafil online uk how to buy viagra online without viagra usa online is it legal to buy viagra online buying generic viagra online buy genuine viagra how can i buy viagra online buying generic viagra viagra pharmacy uk
cialis super active uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:02 ب.ظ

Thanks a lot, I value it!
acquisto online cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico en mexico import cialis cialis dosage no prescription cialis cheap order a sample of cialis wow look it cialis mexico cialis generic cialis alternative
Viagra from canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:43 ق.ظ

You expressed that exceptionally well.
buy viagra online cheap order viagra online without a prescription buy viagra online without rx buy generic viagra australia buy viagra super active online where can you buy viagra over the counter cheap levitra canadian viagra online where to buy viagra online safely price of viagra
cheapest cialis 20mg
شنبه 11 فروردین 1397 10:21 ب.ظ
Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, as well
as the content!
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 07:57 ب.ظ

Tips clearly considered.!
where cheapest cialis dose size of cialis cialis prezzo di mercato generic cialis at walmart we choice cialis uk side effects of cialis how do cialis pills work buying brand cialis online generic cialis at walmart click here take cialis
Cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:53 ق.ظ

Seriously lots of terrific advice.
cialis generic tadalafil buy tarif cialis france cialis generico lilly tadalafil 10 mg cialis coupons printable rx cialis para comprar safe site to buy cialis online low dose cialis blood pressure miglior cialis generico cialis rezeptfrei
bra resmål 2017
سه شنبه 1 اسفند 1396 06:17 ق.ظ
Dead pent subject material , Really enjoyed looking at .
cialis
چهارشنبه 4 بهمن 1396 06:14 ب.ظ
Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this
web page, and your views are nice designed for new users.
cam4 token hack v2.3 update
دوشنبه 6 آذر 1396 05:36 ب.ظ
مقاله بسیار توصیفی، من خیلی دوست داشتم. وجود خواهد داشت
قسمت 2؟
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 05:33 ب.ظ
من اعتقاد دارم تمام ایده هایی که در پست خود معرفی کرده اید.
آنها واقعا قانع کننده هستند و قطعا کار خواهند کرد.
با این حال، پست برای مبتدیان بسیار کوتاه است. می توانید کمی از آنها کمی گسترش دهید
زمان بعدی؟ از پستتان ممنونم.
Where are the femur tibia and fibula?
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:03 ق.ظ
Hi there Dear, are you genuinely visiting this site on a
regular basis, if so afterward you will without doubt
take fastidious know-how.
Cheri
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:15 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know which hosting company you're using?

I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker
then most. Can you recommend a good hosting provider at
a honest price? Many thanks, I appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30