تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الثالث : درس سوم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-11:05 ب.ظ

الدرس الثالث : درس سوم-عربی اول دبیرستان

الدرس الثالث : درس سوم
التلمیذُ المثالی: دانش آموز نمونه
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الثالث : درس سوم
التلمیذُ المثالی: دانش آموز نمونه

كلمه ها و تركیب های تازه :
اَسِف : متأسفم
الرخیص :‌ارزان
الْأخْدیة : كفش
السّجادة : قالیچه
اِسْتَقْبََلَ :‌استقبال كرد
علّقَ : آویخت
اِسْتَیْقَظَ : بیدار شد
غداً :‌فردا
أصْبَحَ : شد، گردید
المثالی : نمونه، الگو
اَقْبَلَ : روی آورد
الْمحرْقة : سوزان
اتْعقد : برگزار شد
الأسْوةَ :‌نمونه
الأنیقة : شیك
تَوَضّأ : وضو گرفت
الْبائع : فروشنده
الْمُسترحیّة :‌نمایش نامه
بائع الصّحف : روزنامه فروش
مَنِحَ –َ : بخشید
الباهظ : گران
النّذیر : هشدار دهنده
الْبشیر : بشارت دهنده
الوسام : نشان
تكامَلَ : تنبلی كرد
هیّأَ : ساخت ، آماده كرد
الثّمن : قیمت
ثَمْنُه باهظ : قیمتش گران است
حبّب : خوشایند ساخت

 

قواعد درس سوم
معرفی باب تفعُّل : تفاعُل ، افتعال ، انفعال ، استفعال

 

اولین صیغه ماضی اولین صیغه مضارع مصدر حروف زائد
تَفَّعَلَ یَتَفَعَّلُ تَفَعُّلْ ت - ع
تعلم یتعلم تعلم ت - ل
تَفاعَلَ یَتَفاعَلُ تَفاعُل ت - ا
تواضع یتواضع تواضع ت - ا
افْتَعَلَ یَفْتَعِلُ افتعال ا - ت
احترم یحترم احترام ا - ت
انْفَعَلَ یَنْفَعِلُ انفعال ا - ن
انجمد ینجمد انجماد ا - ن
استَفْعَلَ یَستَفْعِلُ استفعال ا - س - ت
استخرج یستخرج استخراج ا - س - ت

 

برای ساختن فعل امر : ابتدا حرف مضارع (ت) را از سر فعل مضارع مخاطب بر می داریم سپس در صورت نیاز بر سر فعل همزه می آوریم. آنگاه حركت همزه را مشخص می كنیم و در پایان از آخر فعل نون یا ضمه را حذف می كنیم (غیر از صیغه جمع مؤنث)

تَتَعلّمُ --> تَعَلّمْ
تتواضَعُ --> تواضَعْ
تَحْتَرِمُ --> احْتَرَمْ
تَسْتَخْرِجُ --> اِسْتَخْرِجْ

 

تمرین اول :
1- عیّن الصحیح علی حسَبَ النّصْ
بر اساس متن صحیح را معین كن :

1. انعقدت الحمْلةُ لتعیین التلمیذ النّاجح .
جشن برای تعیین دانش آموزان موفق تعیین شد- صحیح

2.التلمیذُ المثالی یَشْتَغِلُ بالدراسة و بَیْع الصّحفُ
دانش آموز نمونه به درس خواندن و روزنامه فروشی مشغول است- صحیح

3. الذی یَدْرُسُ و یَعْمَلُ لا یُمْكِنُ له النّجاحُ
كسی كه درس می خواند و كار می كند موفقیت برای او ممكن نیست- غلط

4. الذی یَجْمَعُ العملَ و الدّراسة یَعْرِفُ قیمة الوقْت
كسی كه كار و درس خواندن را جمع می كند ارزش وقت را می داند- صحیح

 

2– اِكْمل الفراغ مناسبا للضمیر
جای خالی را با ضمیر مناسب پر كن

 


هم هن هما باب انتما انتن انتم
ماضی(ض ع ف) اِستضعفوا اِستَضعفنَ اِستضعَفا استفعال اِستضعفتما اِستَضعفْتن استضعفتم
مضارع(ع ر ض) یَتعارضون یتعارضنَ یَتعارضانِ تفاعل تتعارضان تَتعارضنَ تتعارضون
امر(ع ل م) _ _ _ تَفعل تَعَّلما تَعلمن تعلموا

4 – عین الصحیح : صحیح را معین كن

1 – لا یَسْتَسْلِمُ الأحرارُ للظُّلم
انسانهای آزده در برابر ظلم ....
تسلیم نشدند
تسلیم نمی شوند
نباید تسلیم شوند

2 – یا ایّهاالنبیُّ، جاهد الكفّار و المنافقینَ ....
ای پیامبر با كافران و منافقان .....
جهاد كردن
جهاد می كنی
جهاد كن

3– تعلّمُ حُسْنَ الاستماعِ كما نَتعلّمُ حسُِنَ الحدیث
خوب گوش كردن را ....... همان طور كه خوب صحبت كردن را
بیاموز – آموختی
می آموزی – آموختی
بیاموز – می آموزی

 

پرتوهای قرآنی :
الف) با توجه به معنی فعل های زیر ترجمه ایات را كامل كنید . نوع و صیغه و مصدر فعل های تعیین شده را بنویسید.
تكبر (تكبر ورزید)
اسْتكبَرَ (سركشی كرد)
كبّر (بزرگداشت داشت)

1. سَأَصْرِفُ عن آیاتی الذیّن یتكبّرون َ فی الارض بغیْر الحقّ
به زودی كسانی را كه در زمین به ناحق تكبر می ورزند از آیاتم روی گردان خواهم ساخت.
نوع :مضارع - صیغه: جمع مذكر غایب - مصدر: تكبُّر

2 – اسْتكبَرَ هو و جُنودُهُ فی الارض بغیْر الحق (قصص 39)
او و سپاهیانش به ناحق در زمین سركشی كردند
نوع : ماضی - صیغه: مفردمذكر غایب - مصدر اسكتبار

3 – یا ایُّها المدبر، قُمْ فَاَنْذرْ و رَبُّكَ فكَبّر (مدثر 1- 3)
ای جامه در سر كشیده ، برخیز و بیم ده و پروردگارت را بزرگ دار.
نوع : امر - صیغه : مفرد مذكر مخاطب مصدر: تكبیر

 

ب – دو آینه زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید :
فاسْتغْفروُا لِذنوُبُهمْ و مَنْ یَغْفِرَُ الذّنوبَ الاّ الله . (آل عمران / 35)
پس برای گناهان خویش آمرزش خواستند و كیست جز خدا كه گناهان را بیامرزد

فسَبّحْ بحَمْدِ ربّكَ و اسْتَغفِرْهُ انّهُ كانَ توّابا ( نصر /3)
پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه كه در بسیار توبه پذیر است
سؤال :

1- تفاوت میان غفرو اسْتغفر از جهت معنی چیست؟
غفر یعنی ، آمرزید در حالی كه استغفر یعنی آمرزش خواست

2 - تفاوت میان غفّر و استغفر از جهت معنی چگونه است؟
غفر ثلاثی مجرد و استغفر ثلاثی مزید است

 

تستهای كنكوری درس سوم :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) اسْتقبَلَهُ المدیرُ بحفاوةٍ . - مدیر به گرمی از استقبال كرد
ب) نحنُ اَجتمعْنا هنا لتكریم تلمیذٍ مثالیّ .- ما برای بزرگداشت دانش آموزی نمونه در این جا جمع شده ایم.
ج) هلْ تعْرفین بائعَ الصّحفِ؟- آیا روزنامه فروشی را می شناسی؟
د) هیّأ نفْسَهُ للذّهابُ - خودش برای رفتن آماده شد

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) النّاجح :‌موفق
ب) علّقَ : معلق ماند
ج) الوسام : مدال
د) عُنُق : گردن

3 - ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) تكامَلَ : تنبلی كرد
ب) الصُّحُف : روزنامه ها
ج) الرّخیص : گران
د) المسرحیّه : نمایش نامه

4 – كدام گزینه از باب تفاعل است؟
الف) انْتخبْ
ب) یشْتَغِلُ
ج) یَتكاسَلونَ
د) تتأمّلُ

5 – كدام گزینه از باب انفعال است؟
الف) اسْتكْبَرَ
ب) اجْتَمعنا
ج) یَتساقَطُ
د) یَنْبَسِطُ

6 – كدام گزینه از باب افتعال است ؟
الف) یَسْتَمعُ
ب) كفّر
ج) ینْقلِبُ
د) اَرْسَلْنا

7 – كدام گزینه از باب تفعل است ؟
الف) اسْتغْفروا
ب) سبّح
ج) أنْذِر
د) تتقدّمُونَ

8- كدام گزینه از باب استفعال است ؟
الف) یتحدثانِ
ب) یَسْتكبرونَ
ج) یَفْتَخِرُ
د) اكْتَسبْنا

9 – كدام گزینه فعل امر مفردند كه مخاطب از تقدّم است؟
الف) اقدّمْ
ب) تقدّمْ
ج) قدَّمْ
د) تَقدّمی

10 – كدام گزینه فعل امر مثنی مؤنث مخاطب از تقابَلَ است؟
الف) تقابلا
ب) تقابَلوا
ج) قابلا
د) اقابلا

11 – كدام گزینه فعل ماضی مفرد مؤنث غایب از احْتَملَ است؟
الف) احْتَمِلْتَ
ب) احْتملا
ج) احْتَمِلَتْ
د) احْتَملْنَ

12- كدام گزینه فعل مضارع منفی مفرد مذكر غائب از انْقلب است؟
الف) لا یَنقَلِبُ
ب) لا نَنْقَلِبُ
ج) ما یَنْقَلِبُ
د) لا یَنقَلِبانِ

13 – كدام گزینه فعل امر جمع مذكر مخاطب از استَقْبَلَ است؟
الف) اسْتَقْبلوُا
ب) اسْتَقْلِبوا
ج) اِسْتَقْبِلْنَ
د) اسْتَقْبِلی

14 – كدام گزینه ثلاثی مزید است؟
الف ) رَجَعوا
ب) یَشْعرون
ج) اعتَمدَ
د) طرَفْتُمْ

15 – كدام باب سه حرف زاید دارد؟
الف) استفعال
ب) تفعل
ج) انفعال
د) تعامل
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

buy generic levitra
جمعه 20 مهر 1397 01:51 ب.ظ

You've made the point.
buy 10 mg levitra vardenafil 20mg vardenafil 20mg levitra online buy levitra levitra generic buy levitra online levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription buy levitra
Cialis prices
سه شنبه 10 مهر 1397 09:38 ب.ظ

Regards, Numerous data!

cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets for sale free cialis viagra vs cialis bulk cialis cialis kamagra levitra cialis venta a domicilio cialis pills boards canadian discount cialis cialis 200 dollar savings card
buy tadalafil online
یکشنبه 8 مهر 1397 10:09 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis 10 doctissimo cialis cost cialis rezeptfrei sterreich order a sample of cialis order cialis from india tarif cialis france cialis daily new zealand cialis generic tadalafil buy cialis uk next day cialis y deporte
canada medications buy
یکشنبه 1 مهر 1397 02:52 ق.ظ

You have made your point!
pharmacy canada 24 rx from canada canadian online pharmacy canadian pharmacy meds canada medications cheap Northwest Pharmacy drugs for sale in mexico canada pharmacies account canadian online pharmacy drugstore online shopping reviews
http://cialisvipsale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:55 ب.ظ

Regards! Numerous advice.

the best site cialis tablets cialis savings card we choice cialis uk cialis generic brand cialis generic cialis billig click here cialis daily uk venta cialis en espaa the best site cialis tablets cialis side effects
Saudia
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:57 ب.ظ
Μy spouse and I stumbled օver heree сoming frօm a dіfferent web page and tһought I miցht
check tһings օut. Ӏ lіke ѡhat I ѕee so noѡ i'm folⅼowing
you. Look forward to fnding оut abоut your web page for a sеcond time.
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:45 ب.ظ

Good content. Kudos.
viagra or cialis chinese cialis 50 mg cialis kaufen bankberweisung cialis side effects dangers generic cialis review uk buying cialis overnight cialis e hiv wow cialis 20 cialis y deporte we use it cialis online store
online canadian pharmacy
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:45 ق.ظ

You definitely made the point.
canada drug canada medications cheap canada vagra drugs for sale in canada pharmacy canada plus canadian drugs canadian pharmacy no prescription are canadian online pharmacies safe canadian pharmacies that are legit drugstore online
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:24 ق.ظ

Thanks a lot. Wonderful stuff.
buy generic viagra no prescription where do you buy viagra how can i buy viagra online how to buy viagra uk online viagra purchase buy real viagra online without prescription can i buy viagra without a prescription viagra prices uk viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy viagra online without
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:43 ق.ظ

Amazing tips. Many thanks!
viagra cialis levitra cialis prices canada discount drugs cialis cialis kamagra levitra cialis 5 mg schweiz only here cialis pills canadian cialis interactions for cialis cialis online holland cialis 5mg
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:31 ب.ظ

You said it nicely..
low cost cialis 20mg canadian discount cialis cialis 20 mg cialis generico online import cialis cialis professional from usa cialis generika when can i take another cialis buy online cialis 5mg cialis daily
viabiovit.com/price-of-viagra-at-walmart.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:19 ق.ظ

Regards. Ample material.

pharmacy viagra prices sildenafil generic uk buy viagra 50mg what is viagra viagra online canada buy viagra overnight delivery safest place to buy viagra where buy viagra uk viagra rx online buy viagra tablets online
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:27 ق.ظ

Thank you! A lot of tips.

cialis generico lilly venta cialis en espaa tadalafil 20 mg cialis for daily use buy online cialis 5mg brand cialis nl cialis qualitat dose size of cialis cialis wir preise cialis 5mg billiger
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:07 ق.ظ

Superb information, With thanks.
buy online cialis 5mg cialis australia org generic cialis pill online cialis therapie cialis online deutschland cialis 10mg prix pharmaci side effects for cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis cost 5 mg cialis coupon printable
Cialis prices
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:06 ق.ظ

Thanks! I value it!
cialis 10mg prix pharmaci acquistare cialis internet buy cialis sample pack cialis prices in england cialis kaufen bankberweisung when can i take another cialis cialis 5 mg scheda tecnica we recommend cialis info cialis 20 mg cost prezzo di cialis in bulgaria
Viagra levitra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:07 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of forum posts!

how do i get viagra online sildenafil generic uk buy viagra safely buy viagra online where to buy generic viagra buy viagra online at viagra tablets online purchase buy generic viagra online uk next day delivery online pharmacy usa buy sildenafil generic
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:31 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of advice!

cialis price thailand buy name brand cialis on line cialis 05 cialis pills price each female cialis no prescription cialis pills boards only here cialis pills recommended site cialis kanada i recommend cialis generico cialis for daily use
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:03 ق.ظ

With thanks, A lot of write ups!

the best site cialis tablets cialis side effects tadalafil interactions for cialis online prescriptions cialis buy cialis online legal canadian cialis cialis canada on line cialis generico milano cialis 100 mg 30 tablet
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 09:53 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis vs viagra brand cialis generic the best site cialis tablets viagra or cialis cialis 20 mg cialis price thailand cialis 5 mg effetti collateral cialis online napol cialis 20mg cialis kaufen wo
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:40 ق.ظ

Seriously all kinds of amazing material.
cialis 5 effetti collaterali cialis 50 mg soft tab cialis generico cialis soft tabs for sale order a sample of cialis 200 cialis coupon cialis coupons cialis 5 effetti collaterali buy generic cialis cialis 20mg preis cf
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 02:53 ب.ظ
این یک مقاله بسیار عالی به نفع تمام بینندگان اینترنتی است. آنها خواهند برد
من از آن مطمئن هستم.
Can you increase your height by stretching?
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:46 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if perhaps everyone else encountering problems with your website.
It appears as though some of the text on your content are
running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this
is happening to them as well? This might be a issue with my web browser because I've had this happen previously.
Cheers
http://shaquanacaldarone.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 11:52 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web page regularly, this web page is truly
nice and the viewers are actually sharing pleasant thoughts.
http://humdrumfacsimil47.exteen.com/
جمعه 13 مرداد 1396 11:43 ب.ظ
It's awesome for me to have a site, which is beneficial designed for my experience.

thanks admin
What causes the heels of your feet to burn?
جمعه 13 مرداد 1396 01:04 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did
you hire out a designer to create your theme? Superb work!
chaturbate premium and token generator
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:28 ب.ظ
Very rapidly this site will be famous among all blog people, due to it's fastidious posts
Maxine
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:18 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
ivettemanetta.wordpress.com
شنبه 7 مرداد 1396 09:35 ب.ظ
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it
from somewhere? A design like yours with a few
simple adjustements would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your theme. Thank you
home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 09:19 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی از
زمان. جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه
تنها برای while. من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات
و شما خواهد را سادگی به پر کسانی که
شکاف. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد بدون شک بود
مجذوب.
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 08:12 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا واقعا کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در
حالی که کوتاه. من این مشکل خود را با جهش در
منطق و شما خواهد را خوب به پر
کسانی که معافیت. در این رویداد شما در واقع
که می توانید انجام من را مطمئنا تا پایان مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30