تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الاول – درس اول-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:یکشنبه 15 بهمن 1391-12:09 ق.ظ

الدرس الاول – درس اول-عربی اول دبیرستان

الدرس الاول – درس اول
یارب...! : ای پروردگار...!
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الاول – درس اول :

یارب...! : ای پروردگار...!

كلمه ها و تركیب های تازه :


َاشارَ : اشاره كرد
اُشیر الیها بخطّ : با خط به آن اشاره شد
الحَقَ :‌ملحق كرد
الحقْنی بالصّالحین : مرا به درستكاران ملحق كن
الْأَهْل : شایسته
الْجوارح : اعضای (بیرونی) بدن
قوّ علی خدْمَتِكَ جوارجی :‌اعضای بدن را برای خدمت خودت توانمند كن
الْجواریح : اعضای (درونی) بدن
اَشْدُدْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدن مرا برای برخورداری از عزمی محكم ، استوار بدار
الْحُكم‌:‌حكمت
السّابغ : فراخی دهنده
یا سابغَ النّعم : ای بخشنده نعمت های فراخ
المأمونة : روان و سلیس
عیّن : تعیین كرد
المُسْتوحشین : جمع مستوحش ، وحشت زده
نَصَبَ –ِ :‌قرار داد
نَصَبْتُ وجهی : روی آورده ام
النّقم : جمع نقمه : بلا ، بدبختی
الیكَ : به سوی تو
العزیمة : اراده قوی
وَهبَ – یَهَبُ : عطا كرد ، بخشید
شدّ – شِدّ : نیرومند ساخت
قویّ ، یقوّی : توانمند كرد
هَبْ – وَهَب : علامت --> یعنی مراجعه كن به معنی وَهَبْ
هَبْ لی : به من عطا كن

 

فعل ماضی :


فعل ماضی از یك ریشه (ماده ، بن ) به علاوه تعدادی «ضمیر» ساخته می شود.

صرف فعل ماضی :

 


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر ذَهَبَ ذهبا ذهبوا
مؤنث ذَهَبَتْ ذهبتا ذَهَبْنَ
مخاطب مذكر ذَهبتَ ذهبتا ذهبتم
مؤنث ذَهَبتِ ذهبتما ذَهبتُنَّ

فعل مضارع : فعل مضارع ، علاوه بر ریشه و ضمیر تعدادی علامت دیگر هم دارد

صرف فعل مضارع :

 


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر یَذهبُ یَذهبانِ یذهبون
غایب مؤنث تَذهبُ تَذهبانِ یَذهَبْنَ
مخاطب مذكر تَذهَبُ تَذهبانِ تَذهبون
مخاطب مؤنث ذتَذهبینَ تَذهبانِ تَذهَبنَ

متكلم ( اذْهَبُ – نَذْهبُ)

 

فعل امر : در فعل امر، حروف مضارع پوشانده شده و به جای آن یك حرف «ا» گذاشته می شود و حرف «نون» نیز جز صیغه مؤنث جمع حذف می شود .
صرف فعل امر

 


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر _ _ _
غایب مؤنث _ _ _
مخاطب مذكر اِذْهَبْ اِذهَبا اِذهَبوا
مخاطب مؤنث اِذهَبی اِذهَبا اِذهبنَ

متكلم ( _ _ )

 

همزه فعل امر در بعضی از فعل ها كسره (-ِ) و در بعضی از فعل ها ضمه (-ُ) دارد.
مانند اذْهَبْ – اِجْلِسْ – اُكْتُبْ
اگر حرف دوم اصلی مضارع (عین الفعل ) ضمه (-ُ) داشته باشد همزه امر نیز ضمه (-ُ) خواهد داشت در غیر این صورت كسره (-ِ) خواهد داشت.


هر گاه حرف «لا» مقابل فعل های مضارع مخاطب قرار گیرد، تنها در پی تغییر دادن آخر فعل است.

صرف فعل نهی :


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر _ _ _
غایب مؤنث _ _ _
مخاطب مذكر لاتَذهَبْ لاتَذهبا لاتَذهبوا
مخاطب مؤنث لاتَذهبی لاتَذهبا لاتَذهبنَ

متكلم ( _ _ )

ضمیر- اسم اشاره – صرف ضمیرها


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر هو هما هم
غایب مؤنث هی هما هُنَّ
مخاطب مذكر انتَ انتما انتم
مخاطب مؤنث انتِ انتما انتُنَّ

متكلم ( أنا - نحنُ )

روش ساختن فعل امر حاضر:

فعل امر حاضر از مضارع مخاطب می سازیم و برای این كار 4 عمل انجام می دهیم:

1. حرف (ت) را از سر مضارع مخاطب بر می داریم

2. در صورت نیاز بر سر فعل همره (ا) می آوریم ( درصورتی به همزه نیاز داریم كه بعد از حذف «ت» فعل

با سكون شروع شود)

3. به این همزه( ا) حركت می دهیم اگر حرف اصلی دوم فعل ضمه «-ُ» داشته باشد به این همزه نیز ضمه «-ُ» میدهیم در غیر این صورت كسره می دهیم.

4. ضمه «-ُ» یا نون را از آخر فعل حذف می كنیم (غیر از صیغه جمع مؤنث) مانند: تذهَبُ --> ذْهبُ --> اذهبُ--> اذْهبُ--> أذهَبْ
تُجلسانِ --> جْلسان --> اجْلسان --> اجْلسانِ --> اجْلسا
تكتُبونَ --> كْتُبونَ --> اكتُبونَ --> اُكْتبونَ --> اُكتُبوا
تذْهبنَ-->ذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبی
تُعَجّلونَ --> عَجّلونَ به همراه «ا» نیازی نیست --> عجّلوُا

وزن :

اغلب كلمات عربی غالباً سه حرف اصلی دارند. برای پیدا كردن وزن هر كلمه در عربی به جای حروف اصلی آن كلمه به ترتیب (ف) ، (ع) ، (ل) قرار می دهیم و بقیه حروف را عیناً در وزن می آمدیم و حركت سكون همه حروف را نیز عیناً در وزن می نویسیم.


كَتَبَ --> فَعَلَ
نكْتُبُ--> یَفْعُلُ اَكْتُبْ --> اُفْعُلْ
نأصر --> فاعل عَلِمَ --> فَعِلَ
یَذْهَبُ --> یَفْعلُ اِجْلِسْ --> افْعِلِ
منصور --> مفعول بَعُدَ --> فَعُلَ
یَجْلِسُ --> یَفْعِلُ اذهَبْ --> افْعل
شَهید --> فَعیل

 

جمله اسمیه : جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود و دو ركن دارد.

ا. مبتدا
2. خبر


مبتدا :‌اسمی است كه غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم.
مانند : الطّالبُ در جلمه : الطّالبُ جالسٌ
خبر : كلمه یا كلماتی است كه غالباً بعد از مبتدا می آید و معنی جمله را كامل می كند و درباره مبتدا خبر می دهد.
مانند : جالس در جمله الطّالبُ جالسٌ
مبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند (رفع می گیرند)
علامت رفع غالباً (-ُ یا –ٌ ) است.
مانند :‌الطّالبُ(مبتدا) جالسٌ(خبر)

جمله فعلیه : جمله ای است كه غالباً با فعل شروع می شود و دو ركن دارد :

1. فعل
2. فاعل
فاعل : اسمی است كه كار انجام می دهد. فاعل نیز مانند مبتدا و خبر مرفوع است. (رفع می گیرد)
مانند : جلس الطّالبُ علی الكرسیّ .
در بعضی از جمله های فعلیه علاوه بر فعل و فاعل ، مفعول هم وجود دارد.
مفعول كلمه ای است كه كاربر آن واقع می شود. مفعول منصوب است (نصب می گیرد) علامت نصب غالباً (-َ یا –ً ) است.
كَتبُ(فعل) الطالبُ(فاعل) رسالةً (مفعول)

تقسیم اسم به مفرد و مثنی وجمع :

اسم مفرد :‌كتاب ، قَلَم، محفَظة، مَدْرسة
اسم مثنی : انِ : كتابانِ ، قلمانِ ، محفظتانِ ، مدرستانِ
اسم مثنی : ین : كتابَیْنِ، قلَمینِ ، محفظتینِ ، مدرستینِ
اسم مذكر : ونَ : معلّم --> معلّمونَ ، مؤمن --> مؤمنونَ
اسم مذكر : ین َ : معلّم --> معلّمین َ ، مؤمن--> مؤمنینَ
اسم جمع مؤنث : ات : معلّمة --> معلّمات، مؤمنة --> مؤمنات
اسم جمع مكسر : معلمة --> معلمات ، مؤمنه --> مؤمنات
مكسر : نشانه خاصی ندارد : مانند : كتاب --> كتُبُ ، مدْرسة --> مدارِس

1. ترجم الافعال التّالیه ثمّ اجْعل كلّ فعل فی مكانه المناسب :

تمرینات درس اول :
فعل های زیر را ترجمه كن سپس هر فعلی را در جای مناسبش قرار بده

ماضی

مضارع

امر

نهی

ضحكوا

خندید

یكشفان

كشف می كنند

اترك

ترك كن

لا تقنطی

نا امید نشو

عصفت

وزید

سنصدق

راست می گوییم

احملا

حمل كنید

لا تحبسا

حبس نكنید

فقدتم

از دست دادیم

یخسر

ضرر می كند

افتحوا

باز كنید

لاتظلموا

ستم نكنید

عزمنا

تصمیم گرفتیم

تقدرین

می توانی

ارحموا

رحم كنید

لاتیاس

مایوس نباش

2 – اجعل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للّنهی


در جای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده

1. لا تلْبسوا الحق بالباطل (تَلبسونَ)

2. لا تَحْزنْ انّ السامعنا (تَحْزن)

3. لا تقْربا هذه الشّجرة (تَقْربان)

3- اُكْتُبْ كلَّ كلمةٍ فی مكانها المناسب من الجدول ثمَّ اذّكر مفردها :

هر كلمه را در جای مناسبش قرار بده (در جدول) و مفردش را ذكر كن

والدین ایّام ، مسئوولینَ ، جنّتانِ، عالمات ، صادقین ، صالحات، بحرین، علوم، خاشعین، فراشات، عِباد

المثنی المفرد
والدین والد
جنتان جنت
البحرین البحر
الجمع السالم المفرد
مسؤولین مسؤول
عالمات عالمة
صادقین صادق
صالحات صالحة
خاشعون خاشع
فراشات فراشة
الجمع التكسیر المفرد
ایام یوم
علوم علم
عباد عبد

4 - اجعل فی الفراغ ضمیراً مناسباً :

 
در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده

1. و هُمْ مُسْتكبرون (هُنّ ، هُمْ، انتنّ ، هما)

و آنها مستكبر هستند

2. اللّهم انت القائل و قولك حقٌ (انتَ، أنتٍ ، هم ، هُنّ)
خدایا تو گوینده ای و سخنت حق است

3. فالله خیرٌ حافظا و هُو ارحم الراحمین (هو ، هی ، نحن، هما)
پس خدا بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است

5 – عیّن اعراب الكلمات التی اشیر الیها بخطّ

1. اللهّم قولك حقٌ وعْدُكَ صدقٌ .
خدایا سخن تو حق است و وعده تو راست
2.و یضربُ اللهُ الامثالَ للناسِ ِ.
و خدا مثل ها را برای مردم می زند


6- عین الترجمة الصحیحة : ترجمه صحیح را معین كنید.

1. لا تبحثوا عن عیوب النّاس .
در مورد عیب های مردم بحث نكنید
در جستجوی عیب های مردم نباشید

2. اللهُ یعلمُ و انتم لا تَعْلمون .
خداوند می داند و شما نمی دانید
خداوند می داند و آنها نمی دانند

3. اركعوا و اسجُدوا و اعبدوا ربّكُم .
ركوع و سجود كنید و پروردگارتان را بپرستید
ركوع و سجود كردند و پروردگارشان را پرستیدند

 

كارگاه ترجمه درس اول :
1- باتوجه به مطالب گفته شده در صفحه 10 كتاب درسی، غلط های ترجمه های زیر را پیدا كنید و صحیح آنها را بنویسید.

1. اَكْتُبل لنا فی هذه الدّنیا حسنةً و فی الآخرة .
برای ما در آن دنیا و آخرت نیكی را می نویسند.


برای ما در این دنیا و آخرت نیكی را بنویس

2. ارجعی الی ربّك
به سوی پروردگارتان بازگردید


به سوی پروردگارت باز گرد

3. سَیَجْعلُ الله ُ بعدَ عُسرٍ یُسراً .
خداوند پس از سختی آسانی قرار داد.


خداوند پس از سختی آسانی قرار خواهد داد

4. یَسْمعُ الله ُ نداءَ المظلومینَ
صدای مظلومان پیام خدا را می شنود.


خدا صدای مظلومان را می شنود

5. لا تَعبُدوا الا الله .
عبادت نمی كنید مگر خدا را


عبادت نكنید مگر خدا را

 

2- اضواء قرآنیه (پرتوهای قرآنی ):
الف – با توجه به زمان و صیغه ی فعل های مشخص شده، جاهای خالی را پر كنید:

 

1. قال : اُخرُجْ منها فانّكَ رجیمٌ .
گفت از این { مقام } خارج شو كه رانده شده ای

2. یخْرُجُ منهما اللّؤلؤ و المرجانُ .
از هر دو {دریا} مروارید و مرجان خارج می شود.

3. لا تكونوا كالذینَ خرجوا من دیارهم بطراً .
مانند كسانی مباشید كه از خانه هایشان با حالت سرمستی خارج شدند.

 

ب: حركت آخر (اعراب) كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده مشخص كنید:

 

1. جاءَ الحقُّ و زهقَ الباطلُ .
حق آمد و باطل از میان رفت

2. انزل اللهُ سكینةُ علی رسولِهِ و ............
خدا آرامش خویش را بر پیامبرش ........فرو فرستاد

3. اللهُ علیمٌ بالظالمین .
خداوند بر حال ستمكاران آگاه است

 

تست های كنكوری درس اول : (بدون پاسخ)

1. ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟

الف) نَصَبْتُ وجهی : رو آوردم
ب) افْعْل بی ما انتَ‌اهلُهْ : با من آنگونه رفتار كن كه خود شایسته آن هستی
ج) لا تقربا هذه الشجرة : به این درخت نزدیك شوید
د) اُسْرُرْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدنم را برای برخورداری از عزمی محكم استوار بدار.

2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) وَهَبْ : بخشید
ب) الاهل : شایسته
ج) الحقّ : شایسته است
د ) شدّ : نیرومند ساخت

3 – كدام گزینه با ضمیر «هی» مناسبت دارد؟
الف) عَلمتَ
ب) علَمَ
ج) عَلْمِت
َ د) عَلمْتِ

4 – كدام گزینه با ضمیر «انت» تناسب دارد؟
الف) أذْهَبُ
ب) تَذْهَبُ
ج)یَذْهَبُ
د) تذهبین

5 – كدام گزینه با ضمیر «انتما» تناسب دارد؟
الف) اُدخلا
ب) اُدخلوُا
ج) ادْخلی
د) اُدْخلنَ

6 – كدام گزینه «انتم» تناسب دارد؟
الف) لات تَخْرُجْ
ب) لا تَخْرُجا
ج) لا تَخْرَجْنَ
د) لا تَخْرجوا

7 – كدام گزینه با ضمیر «انا» تناسب دارد؟
الف) ما لَعِبْنا
ب) ما لَعِبَتُ
ج) ما لَعِبوا
د) ما لَعِبَتِ

8 – كدام گزینه جمع مكسر سالم است؟
الف) علوم
ب) فراشات
ج) مسلمینِ
د) مسلمینَ

9 – كدام گزینه بر وزن فعیل نیست؟
الف) عزیز
ب) شریف
ج) غََنور
د) رحیم

10 – در جمله (العلمُ فقیدٌ) العلمُ چه نقشی دارد؟
الف) مبتدا
ب)خبر
ج) فاعل
د) مفعول

11 – در جمله (قَوْلك حق) حق چه نقشی دارد؟
الف) مبتدا
ب) خبر
ج) فاعل
د) مفعول

12- در جمله (العلمُ خیرٌ من المال) من المالِ چه نقشی دارد؟
الف) مفعول
ب) جارومجرور
ج) فاعل
د) مبتدا

13 – اعراب مبتدا و خبرو فاعل كدام است؟
الف) رفع
ب) نصب
ج) جر
د) مبتدا و خبر رفع می گیرند و فاعل نصب

14 – حروف جر چه اعرابی به اسمهای بعد از خود نشان می دهند
الف) رفع
ب) نصب
ج) گاهی نصب گاهی جر
د) جرداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

Nintendo Switch Giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 06:58 ب.ظ
من معتقدم که این یکی از مهمترین اطلاعات برای من است.

و من خوشحالم که مقاله شما را مطالعه می کنم با این حال باید در مورد چند چیز کلی،
طعم سایت کامل است، مقالات در واقع عالی است: D.

فقط روند درست، تشویق
markettalingbeek.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 10:42 ب.ظ
This info is priceless. How can I find out more?
hellenmateos.hatenablog.com
شنبه 7 مرداد 1396 09:04 ب.ظ
I do not know if it's just me or if perhaps everyone else
experiencing problems with your site. It appears as
though some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and
let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my web browser because I've had this happen previously.
Kudos
std clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 09:46 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا نه حل و فصل درست با
من پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما قادر به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی
که. من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات و
شما خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.
در صورتی که شما که می توانید انجام من
می بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
Deon
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:12 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you
wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this
is great blog. A great read. I'll definitely be back.
Leonardo
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:39 ب.ظ
Hi, Neat post. There's a problem with your site in web explorer, may test this?
IE nonetheless is the marketplace leader and
a large portion of other folks will omit your great writing due to this
problem.
Mona
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:28 ب.ظ
Good blog you have got here.. It's hard to find high-quality writing like yours these days.
I really appreciate people like you! Take care!!
Gavin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:24 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and
visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Great work!
Muoi
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:55 ب.ظ
I need to to thank you for this fantastic read!!
I absolutely loved every little bit of it. I have got you bookmarked to look at new things you post…
Rebbeca
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:54 ب.ظ
Hi there! This blog post could not be written much better!
Looking at this article reminds me of my previous roommate!
He constantly kept talking about this. I will send this
article to him. Pretty sure he will have a great read.
Thanks for sharing!
Harry
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:50 ب.ظ
I am extremely impressed with your writing skills and
also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you
customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare
to see a great blog like this one today.
Monroe
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:32 ب.ظ
whoah this blog is great i love studying your posts. Stay
up the good work! You realize, lots of persons are looking around for this info, you could aid them greatly.
Dina
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:06 ق.ظ
hey there and thank you for your info – I've definitely picked up anything new from right here.
I did however expertise some technical issues using this web site, as I experienced to
reload the web site a lot of times previous to I could get
it to load correctly. I had been wondering if your web
host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very
frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective intriguing content.
Make sure you update this again very soon.
Johnson
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:58 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different page and thought I may as well check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page again.
Byron
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:50 ق.ظ
Heya terrific website! Does running a blog similar to this require a lot of
work? I've very little knowledge of coding but I was hoping to start my own blog soon. Anyway,
if you have any ideas or tips for new blog owners please share.

I understand this is off subject nevertheless I just had to ask.
Cheers!
Kristie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:43 ق.ظ
I'm amazed, I must say. Seldom do I come across a
blog that's both educative and engaging, and let me tell you,
you've hit the nail on the head. The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently
about. I'm very happy I came across this in my search for something concerning this.
Maple
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:05 ق.ظ
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend
your site, how could i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright
clear idea
Rosalyn
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:30 ق.ظ
I blog frequently and I seriously thank you for your information. This great article has truly peaked my interest.
I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week.
I subscribed to your RSS feed as well.
Anya
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:58 ق.ظ
Hello there! I could have sworn I've visited this web site before but after looking at
some of the posts I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I
discovered it and I'll be book-marking it and checking back frequently!
Monte
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:49 ق.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to
send you an e-mail. I've got some suggestions for your blog you might be interested
in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow
over time.
Ulrich
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:35 ق.ظ
Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I
wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.

Do you have any tips for rookie blog writers?
I'd definitely appreciate it.
Keeley
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:24 ق.ظ
Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS.

I don't know the reason why I am unable to join it.
Is there anybody getting similar RSS problems?
Anybody who knows the solution can you kindly respond?
Thanks!!
Polly
جمعه 22 اردیبهشت 1396 05:17 ب.ظ
Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you will be a great author.I will be
sure to bookmark your blog and will eventually come back at some point.

I want to encourage continue your great job, have a nice weekend!
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 01:02 ب.ظ
Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
shout out and say I genuinely enjoy reading through your posts.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
Thanks a ton!
Erfan Isakhani
شنبه 15 خرداد 1395 03:50 ب.ظ
Whatthefuck
Erfan Isakhani
شنبه 15 خرداد 1395 03:50 ب.ظ
What the fuck
jafarpour
یکشنبه 10 آبان 1394 08:58 ق.ظ
اموزش زبان عربی جهت اشنایی با قران
Fateme
چهارشنبه 20 خرداد 1394 05:30 ب.ظ
خییییییییییییلیی کمکم کرد...ولی سطح سوالات خیلی پایین بود اگه میشه سطح سوالات رو بالا ببرید.ممنون
باقری
شنبه 2 خرداد 1394 03:44 ب.ظ
خیلی ممنون
سهراب ولیپور
یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 10:48 ب.ظ
ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30