تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الاول – درس اول-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-11:09 ب.ظ

الدرس الاول – درس اول-عربی اول دبیرستان

الدرس الاول – درس اول
یارب...! : ای پروردگار...!
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الاول – درس اول :

یارب...! : ای پروردگار...!

كلمه ها و تركیب های تازه :


َاشارَ : اشاره كرد
اُشیر الیها بخطّ : با خط به آن اشاره شد
الحَقَ :‌ملحق كرد
الحقْنی بالصّالحین : مرا به درستكاران ملحق كن
الْأَهْل : شایسته
الْجوارح : اعضای (بیرونی) بدن
قوّ علی خدْمَتِكَ جوارجی :‌اعضای بدن را برای خدمت خودت توانمند كن
الْجواریح : اعضای (درونی) بدن
اَشْدُدْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدن مرا برای برخورداری از عزمی محكم ، استوار بدار
الْحُكم‌:‌حكمت
السّابغ : فراخی دهنده
یا سابغَ النّعم : ای بخشنده نعمت های فراخ
المأمونة : روان و سلیس
عیّن : تعیین كرد
المُسْتوحشین : جمع مستوحش ، وحشت زده
نَصَبَ –ِ :‌قرار داد
نَصَبْتُ وجهی : روی آورده ام
النّقم : جمع نقمه : بلا ، بدبختی
الیكَ : به سوی تو
العزیمة : اراده قوی
وَهبَ – یَهَبُ : عطا كرد ، بخشید
شدّ – شِدّ : نیرومند ساخت
قویّ ، یقوّی : توانمند كرد
هَبْ – وَهَب : علامت --> یعنی مراجعه كن به معنی وَهَبْ
هَبْ لی : به من عطا كن

 

فعل ماضی :


فعل ماضی از یك ریشه (ماده ، بن ) به علاوه تعدادی «ضمیر» ساخته می شود.

صرف فعل ماضی :

 


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر ذَهَبَ ذهبا ذهبوا
مؤنث ذَهَبَتْ ذهبتا ذَهَبْنَ
مخاطب مذكر ذَهبتَ ذهبتا ذهبتم
مؤنث ذَهَبتِ ذهبتما ذَهبتُنَّ

فعل مضارع : فعل مضارع ، علاوه بر ریشه و ضمیر تعدادی علامت دیگر هم دارد

صرف فعل مضارع :

 


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر یَذهبُ یَذهبانِ یذهبون
غایب مؤنث تَذهبُ تَذهبانِ یَذهَبْنَ
مخاطب مذكر تَذهَبُ تَذهبانِ تَذهبون
مخاطب مؤنث ذتَذهبینَ تَذهبانِ تَذهَبنَ

متكلم ( اذْهَبُ – نَذْهبُ)

 

فعل امر : در فعل امر، حروف مضارع پوشانده شده و به جای آن یك حرف «ا» گذاشته می شود و حرف «نون» نیز جز صیغه مؤنث جمع حذف می شود .
صرف فعل امر

 


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر _ _ _
غایب مؤنث _ _ _
مخاطب مذكر اِذْهَبْ اِذهَبا اِذهَبوا
مخاطب مؤنث اِذهَبی اِذهَبا اِذهبنَ

متكلم ( _ _ )

 

همزه فعل امر در بعضی از فعل ها كسره (-ِ) و در بعضی از فعل ها ضمه (-ُ) دارد.
مانند اذْهَبْ – اِجْلِسْ – اُكْتُبْ
اگر حرف دوم اصلی مضارع (عین الفعل ) ضمه (-ُ) داشته باشد همزه امر نیز ضمه (-ُ) خواهد داشت در غیر این صورت كسره (-ِ) خواهد داشت.


هر گاه حرف «لا» مقابل فعل های مضارع مخاطب قرار گیرد، تنها در پی تغییر دادن آخر فعل است.

صرف فعل نهی :


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر _ _ _
غایب مؤنث _ _ _
مخاطب مذكر لاتَذهَبْ لاتَذهبا لاتَذهبوا
مخاطب مؤنث لاتَذهبی لاتَذهبا لاتَذهبنَ

متكلم ( _ _ )

ضمیر- اسم اشاره – صرف ضمیرها


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر هو هما هم
غایب مؤنث هی هما هُنَّ
مخاطب مذكر انتَ انتما انتم
مخاطب مؤنث انتِ انتما انتُنَّ

متكلم ( أنا - نحنُ )

روش ساختن فعل امر حاضر:

فعل امر حاضر از مضارع مخاطب می سازیم و برای این كار 4 عمل انجام می دهیم:

1. حرف (ت) را از سر مضارع مخاطب بر می داریم

2. در صورت نیاز بر سر فعل همره (ا) می آوریم ( درصورتی به همزه نیاز داریم كه بعد از حذف «ت» فعل

با سكون شروع شود)

3. به این همزه( ا) حركت می دهیم اگر حرف اصلی دوم فعل ضمه «-ُ» داشته باشد به این همزه نیز ضمه «-ُ» میدهیم در غیر این صورت كسره می دهیم.

4. ضمه «-ُ» یا نون را از آخر فعل حذف می كنیم (غیر از صیغه جمع مؤنث) مانند: تذهَبُ --> ذْهبُ --> اذهبُ--> اذْهبُ--> أذهَبْ
تُجلسانِ --> جْلسان --> اجْلسان --> اجْلسانِ --> اجْلسا
تكتُبونَ --> كْتُبونَ --> اكتُبونَ --> اُكْتبونَ --> اُكتُبوا
تذْهبنَ-->ذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبی
تُعَجّلونَ --> عَجّلونَ به همراه «ا» نیازی نیست --> عجّلوُا

وزن :

اغلب كلمات عربی غالباً سه حرف اصلی دارند. برای پیدا كردن وزن هر كلمه در عربی به جای حروف اصلی آن كلمه به ترتیب (ف) ، (ع) ، (ل) قرار می دهیم و بقیه حروف را عیناً در وزن می آمدیم و حركت سكون همه حروف را نیز عیناً در وزن می نویسیم.


كَتَبَ --> فَعَلَ
نكْتُبُ--> یَفْعُلُ اَكْتُبْ --> اُفْعُلْ
نأصر --> فاعل عَلِمَ --> فَعِلَ
یَذْهَبُ --> یَفْعلُ اِجْلِسْ --> افْعِلِ
منصور --> مفعول بَعُدَ --> فَعُلَ
یَجْلِسُ --> یَفْعِلُ اذهَبْ --> افْعل
شَهید --> فَعیل

 

جمله اسمیه : جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود و دو ركن دارد.

ا. مبتدا
2. خبر


مبتدا :‌اسمی است كه غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم.
مانند : الطّالبُ در جلمه : الطّالبُ جالسٌ
خبر : كلمه یا كلماتی است كه غالباً بعد از مبتدا می آید و معنی جمله را كامل می كند و درباره مبتدا خبر می دهد.
مانند : جالس در جمله الطّالبُ جالسٌ
مبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند (رفع می گیرند)
علامت رفع غالباً (-ُ یا –ٌ ) است.
مانند :‌الطّالبُ(مبتدا) جالسٌ(خبر)

جمله فعلیه : جمله ای است كه غالباً با فعل شروع می شود و دو ركن دارد :

1. فعل
2. فاعل
فاعل : اسمی است كه كار انجام می دهد. فاعل نیز مانند مبتدا و خبر مرفوع است. (رفع می گیرد)
مانند : جلس الطّالبُ علی الكرسیّ .
در بعضی از جمله های فعلیه علاوه بر فعل و فاعل ، مفعول هم وجود دارد.
مفعول كلمه ای است كه كاربر آن واقع می شود. مفعول منصوب است (نصب می گیرد) علامت نصب غالباً (-َ یا –ً ) است.
كَتبُ(فعل) الطالبُ(فاعل) رسالةً (مفعول)

تقسیم اسم به مفرد و مثنی وجمع :

اسم مفرد :‌كتاب ، قَلَم، محفَظة، مَدْرسة
اسم مثنی : انِ : كتابانِ ، قلمانِ ، محفظتانِ ، مدرستانِ
اسم مثنی : ین : كتابَیْنِ، قلَمینِ ، محفظتینِ ، مدرستینِ
اسم مذكر : ونَ : معلّم --> معلّمونَ ، مؤمن --> مؤمنونَ
اسم مذكر : ین َ : معلّم --> معلّمین َ ، مؤمن--> مؤمنینَ
اسم جمع مؤنث : ات : معلّمة --> معلّمات، مؤمنة --> مؤمنات
اسم جمع مكسر : معلمة --> معلمات ، مؤمنه --> مؤمنات
مكسر : نشانه خاصی ندارد : مانند : كتاب --> كتُبُ ، مدْرسة --> مدارِس

1. ترجم الافعال التّالیه ثمّ اجْعل كلّ فعل فی مكانه المناسب :

تمرینات درس اول :
فعل های زیر را ترجمه كن سپس هر فعلی را در جای مناسبش قرار بده

ماضی

مضارع

امر

نهی

ضحكوا

خندید

یكشفان

كشف می كنند

اترك

ترك كن

لا تقنطی

نا امید نشو

عصفت

وزید

سنصدق

راست می گوییم

احملا

حمل كنید

لا تحبسا

حبس نكنید

فقدتم

از دست دادیم

یخسر

ضرر می كند

افتحوا

باز كنید

لاتظلموا

ستم نكنید

عزمنا

تصمیم گرفتیم

تقدرین

می توانی

ارحموا

رحم كنید

لاتیاس

مایوس نباش

2 – اجعل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للّنهی


در جای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده

1. لا تلْبسوا الحق بالباطل (تَلبسونَ)

2. لا تَحْزنْ انّ السامعنا (تَحْزن)

3. لا تقْربا هذه الشّجرة (تَقْربان)

3- اُكْتُبْ كلَّ كلمةٍ فی مكانها المناسب من الجدول ثمَّ اذّكر مفردها :

هر كلمه را در جای مناسبش قرار بده (در جدول) و مفردش را ذكر كن

والدین ایّام ، مسئوولینَ ، جنّتانِ، عالمات ، صادقین ، صالحات، بحرین، علوم، خاشعین، فراشات، عِباد

المثنی المفرد
والدین والد
جنتان جنت
البحرین البحر
الجمع السالم المفرد
مسؤولین مسؤول
عالمات عالمة
صادقین صادق
صالحات صالحة
خاشعون خاشع
فراشات فراشة
الجمع التكسیر المفرد
ایام یوم
علوم علم
عباد عبد

4 - اجعل فی الفراغ ضمیراً مناسباً :

 
در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده

1. و هُمْ مُسْتكبرون (هُنّ ، هُمْ، انتنّ ، هما)

و آنها مستكبر هستند

2. اللّهم انت القائل و قولك حقٌ (انتَ، أنتٍ ، هم ، هُنّ)
خدایا تو گوینده ای و سخنت حق است

3. فالله خیرٌ حافظا و هُو ارحم الراحمین (هو ، هی ، نحن، هما)
پس خدا بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است

5 – عیّن اعراب الكلمات التی اشیر الیها بخطّ

1. اللهّم قولك حقٌ وعْدُكَ صدقٌ .
خدایا سخن تو حق است و وعده تو راست
2.و یضربُ اللهُ الامثالَ للناسِ ِ.
و خدا مثل ها را برای مردم می زند


6- عین الترجمة الصحیحة : ترجمه صحیح را معین كنید.

1. لا تبحثوا عن عیوب النّاس .
در مورد عیب های مردم بحث نكنید
در جستجوی عیب های مردم نباشید

2. اللهُ یعلمُ و انتم لا تَعْلمون .
خداوند می داند و شما نمی دانید
خداوند می داند و آنها نمی دانند

3. اركعوا و اسجُدوا و اعبدوا ربّكُم .
ركوع و سجود كنید و پروردگارتان را بپرستید
ركوع و سجود كردند و پروردگارشان را پرستیدند

 

كارگاه ترجمه درس اول :
1- باتوجه به مطالب گفته شده در صفحه 10 كتاب درسی، غلط های ترجمه های زیر را پیدا كنید و صحیح آنها را بنویسید.

1. اَكْتُبل لنا فی هذه الدّنیا حسنةً و فی الآخرة .
برای ما در آن دنیا و آخرت نیكی را می نویسند.


برای ما در این دنیا و آخرت نیكی را بنویس

2. ارجعی الی ربّك
به سوی پروردگارتان بازگردید


به سوی پروردگارت باز گرد

3. سَیَجْعلُ الله ُ بعدَ عُسرٍ یُسراً .
خداوند پس از سختی آسانی قرار داد.


خداوند پس از سختی آسانی قرار خواهد داد

4. یَسْمعُ الله ُ نداءَ المظلومینَ
صدای مظلومان پیام خدا را می شنود.


خدا صدای مظلومان را می شنود

5. لا تَعبُدوا الا الله .
عبادت نمی كنید مگر خدا را


عبادت نكنید مگر خدا را

 

2- اضواء قرآنیه (پرتوهای قرآنی ):
الف – با توجه به زمان و صیغه ی فعل های مشخص شده، جاهای خالی را پر كنید:

 

1. قال : اُخرُجْ منها فانّكَ رجیمٌ .
گفت از این { مقام } خارج شو كه رانده شده ای

2. یخْرُجُ منهما اللّؤلؤ و المرجانُ .
از هر دو {دریا} مروارید و مرجان خارج می شود.

3. لا تكونوا كالذینَ خرجوا من دیارهم بطراً .
مانند كسانی مباشید كه از خانه هایشان با حالت سرمستی خارج شدند.

 

ب: حركت آخر (اعراب) كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده مشخص كنید:

 

1. جاءَ الحقُّ و زهقَ الباطلُ .
حق آمد و باطل از میان رفت

2. انزل اللهُ سكینةُ علی رسولِهِ و ............
خدا آرامش خویش را بر پیامبرش ........فرو فرستاد

3. اللهُ علیمٌ بالظالمین .
خداوند بر حال ستمكاران آگاه است

 

تست های كنكوری درس اول : (بدون پاسخ)

1. ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟

الف) نَصَبْتُ وجهی : رو آوردم
ب) افْعْل بی ما انتَ‌اهلُهْ : با من آنگونه رفتار كن كه خود شایسته آن هستی
ج) لا تقربا هذه الشجرة : به این درخت نزدیك شوید
د) اُسْرُرْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدنم را برای برخورداری از عزمی محكم استوار بدار.

2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) وَهَبْ : بخشید
ب) الاهل : شایسته
ج) الحقّ : شایسته است
د ) شدّ : نیرومند ساخت

3 – كدام گزینه با ضمیر «هی» مناسبت دارد؟
الف) عَلمتَ
ب) علَمَ
ج) عَلْمِت
َ د) عَلمْتِ

4 – كدام گزینه با ضمیر «انت» تناسب دارد؟
الف) أذْهَبُ
ب) تَذْهَبُ
ج)یَذْهَبُ
د) تذهبین

5 – كدام گزینه با ضمیر «انتما» تناسب دارد؟
الف) اُدخلا
ب) اُدخلوُا
ج) ادْخلی
د) اُدْخلنَ

6 – كدام گزینه «انتم» تناسب دارد؟
الف) لات تَخْرُجْ
ب) لا تَخْرُجا
ج) لا تَخْرَجْنَ
د) لا تَخْرجوا

7 – كدام گزینه با ضمیر «انا» تناسب دارد؟
الف) ما لَعِبْنا
ب) ما لَعِبَتُ
ج) ما لَعِبوا
د) ما لَعِبَتِ

8 – كدام گزینه جمع مكسر سالم است؟
الف) علوم
ب) فراشات
ج) مسلمینِ
د) مسلمینَ

9 – كدام گزینه بر وزن فعیل نیست؟
الف) عزیز
ب) شریف
ج) غََنور
د) رحیم

10 – در جمله (العلمُ فقیدٌ) العلمُ چه نقشی دارد؟
الف) مبتدا
ب)خبر
ج) فاعل
د) مفعول

11 – در جمله (قَوْلك حق) حق چه نقشی دارد؟
الف) مبتدا
ب) خبر
ج) فاعل
د) مفعول

12- در جمله (العلمُ خیرٌ من المال) من المالِ چه نقشی دارد؟
الف) مفعول
ب) جارومجرور
ج) فاعل
د) مبتدا

13 – اعراب مبتدا و خبرو فاعل كدام است؟
الف) رفع
ب) نصب
ج) جر
د) مبتدا و خبر رفع می گیرند و فاعل نصب

14 – حروف جر چه اعرابی به اسمهای بعد از خود نشان می دهند
الف) رفع
ب) نصب
ج) گاهی نصب گاهی جر
د) جرداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

buy cialis online cheap
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:58 ق.ظ

Kudos, I like this!
cialis savings card cialis purchasing cialis name brand cheap cialis 100mg suppliers side effects for cialis cialis generico lilly cipla cialis online side effects for cialis cialis rckenschmerzen cialis et insomni
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 05:37 ق.ظ

Seriously all kinds of excellent knowledge!
cialis generico lilly dosagem ideal cialis cialis rezeptfrei prescription doctor cialis buy original cialis usa cialis online i recommend cialis generico cialis for daily use cialis venta a domicilio safe site to buy cialis online
pharmacy onesource
یکشنبه 1 مهر 1397 07:13 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
buy viagra online usa online pharmacies of canada canadian discount pharmacies in ocala fl canada medication list canadian pharmaceuticals online online pharmacy canada northwestpharmacy canadianpharmacy drugstore online canada canada online pharmacies medication
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:41 ب.ظ

Kudos, I like it!
generic cialis at the pharmacy prices for cialis 50mg how does cialis work cialis prices where do you buy cialis pastillas cialis y alcoho side effects of cialis we choice cialis pfizer india cialis official site we use it 50 mg cialis dose
canadian prescriptions online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:00 ب.ظ

Lovely postings. Thank you.
good canadian online pharmacies canadian pharmacy no prescription most reliable canadian pharmacies online pharmacies mexico canada medication list canadian medications, liraglutide canada medication cost safe canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals canadian viagra
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:14 ب.ظ

You said it nicely..
buy generic viagra online canada how to get viagra uk where to buy generic viagra is buying viagra online legal viagra cheap levitra buy viagra super active get a prescription online for viagra buy sildenafil viagra how old do you have to be to buy viagra viagra no presc
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:39 ق.ظ

Wow tons of amazing tips.
cialis generico milano cialis sans ordonnance generic cialis levitra rezeptfrei cialis apotheke wow cialis tadalafil 100mg prezzo di cialis in bulgaria where to buy cialis in ontario cialis daily recommended site cialis kanada low cost cialis 20mg
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:44 ب.ظ

This is nicely expressed! !
legalidad de comprar cialis cialis tablets for sale cialis venta a domicilio cost of cialis cvs rezeptfrei cialis apotheke click here take cialis cialis kaufen bankberweisung we choice free trial of cialis cialis 5 mg buy brand cialis generic
viabiovit.com/rx-online-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:45 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
buy canadian viagra online buy viagra online overnight delivery buy pharmacy online buying viagra on line how to get viagra with prescription online pharmacy levitra buy viagra now cheapest viagra pills online buy viagra super active buying cheap viagra online
by cialis without prescription
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:22 ب.ظ

You actually stated this terrifically!
click here cialis daily uk cialis online the best site cialis tablets wow cialis tadalafil 100mg cialis billig cialis savings card online cialis non 5 mg cialis generici cialis generico il cialis quanto costa
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-pas-cher-homme/
چهارشنبه 17 مرداد 1397 07:00 ب.ظ
It can be a research organization and internet based company that are experts in men's products and
services. But, it ought to be remembered that
to acquire erection, it is vital to have some sort of sexual stimulation. If you play your cards right she is going to reply to your
coldness with double percentage of passion and tenderness.
Barnabe
دوشنبه 28 خرداد 1397 01:00 ب.ظ
Ӏ do trust aⅼl the concepts you'vе offered іn your post.
They are rеally convincing and can certainly work. Νonetheless, tһе
posts are very short fοr newbies. May you ⲣlease lngthen them a littⅼe frrom subsequent tіme?Thanks
for the post.
Josh
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 08:21 ب.ظ
Hi Dear, are yyou reallly visiting this web site
daily, iff so afer that you will definitely take good know-how.
Long Eyelashes
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 12:17 ب.ظ
I needed to thank you for this very good read!! I certainly loved every bit of it.
I've got you book-marked to look at nnew things you post…
Viagra canada
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:42 ق.ظ

You expressed it perfectly!
buy pfizer viagra buy canadian viagra online can i buy viagra over the counter how can i order viagra viagr online buy viagra is buying viagra online safe buy viagra cheap buy viagra online online can i buy viagra at cvs
Online viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:22 ق.ظ

Terrific content. Thanks a lot!
buy genuine viagra online cheap generic viagra online viagra pharmacy viagra buy viagra uk viagra prices cheapest viagra pills online buy viagra overnight shipping buy viagra prescription buy canada viagra sildenafil citrate tablets viagra uk buy
depforce ingredients
جمعه 31 فروردین 1397 10:52 ب.ظ
Yes! Finally somjething abot depforce ingredients.
Sally Hussin
یکشنبه 26 فروردین 1397 12:22 ب.ظ
Wow, tһis paragraph iѕ goоd, mү sister is analyzing
ѕuch thіngs, so I am ցoing to let knoᴡ her.
getroman scam
جمعه 24 فروردین 1397 02:19 ق.ظ
This site was... how do you sɑy it? Relevant!!
Finally I'vе found something that helped me. Tһank you!
viagra (sildenafil) super active 100mg
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:45 ب.ظ
My brother suggested Ι might like this web site.
He ᴡaѕ totally rigһt. This post truⅼy made my Ԁay.
Yⲟu cann't imagine јust how mucһ time I һad spent for this info!
Thanks!
Cialis 20 mg
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:06 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis 20mg generic cialis at walmart cialis tadalafil il cialis quanto costa cialis online holland enter site very cheap cialis cialis en mexico precio tadalafil generic order generic cialis online comprar cialis navarr
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 06:30 ب.ظ

Seriously tons of useful material!
the best site cialis tablets canadian drugs generic cialis buying cialis overnight cialis alternative safe dosage for cialis cialis pills cialis lilly tadalafi prix de cialis canada discount drugs cialis cialis official site
Levitra free shipping coupon
جمعه 10 فروردین 1397 12:44 ب.ظ
Mу family mеmbers every time say that I am killing my time heгe ɑt web, except
I қnow I am ցetting knowledge alⅼ the time by reading thes pleasant ϲontent.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 08:36 ق.ظ
Thankѕ for another informative site. Тhе place еlse couⅼɗ I
ցet that type оf informatіߋn writteen in ѕuch аn ideal method?
Ӏ have a mission that I am simply noᴡ woгking on, and I'νe been on the glance oᥙt foor
sսch informatiօn.
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 11:46 ب.ظ

You mentioned this adequately.
wow cialis 20 only now cialis 20 mg cialis cuantos mg hay cialis coupons printable generic cialis at walmart sialis cialis 5 mg effetti collateral generico cialis mexico pastillas cialis y alcoho cipla cialis online
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 06:21 ق.ظ

Very well spoken really. .
cialis 5 mg buy buy cialis uk no prescription cialis 20 mg cut in half cialis professional yohimbe ou acheter du cialis pas cher cialis alternative cialis wir preise cialis generico en mexico cialis side effects dangers cialis prices in england
Generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:06 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
we like it cialis soft gel where do you buy cialis cialis daily reviews generic cialis at walmart cialis online nederland cialis tablets for sale generic cialis tadalafil acheter du cialis a geneve trusted tabled cialis softabs only now cialis 20 mg
Nintendo Switch Giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 06:58 ب.ظ
من معتقدم که این یکی از مهمترین اطلاعات برای من است.

و من خوشحالم که مقاله شما را مطالعه می کنم با این حال باید در مورد چند چیز کلی،
طعم سایت کامل است، مقالات در واقع عالی است: D.

فقط روند درست، تشویق
markettalingbeek.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 10:42 ب.ظ
This info is priceless. How can I find out more?
hellenmateos.hatenablog.com
شنبه 7 مرداد 1396 09:04 ب.ظ
I do not know if it's just me or if perhaps everyone else
experiencing problems with your site. It appears as
though some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and
let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my web browser because I've had this happen previously.
Kudos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30