تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الاول – درس اول-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:یکشنبه 15 بهمن 1391-12:09 ق.ظ

الدرس الاول – درس اول-عربی اول دبیرستان

الدرس الاول – درس اول
یارب...! : ای پروردگار...!
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس الاول – درس اول :

یارب...! : ای پروردگار...!

كلمه ها و تركیب های تازه :


َاشارَ : اشاره كرد
اُشیر الیها بخطّ : با خط به آن اشاره شد
الحَقَ :‌ملحق كرد
الحقْنی بالصّالحین : مرا به درستكاران ملحق كن
الْأَهْل : شایسته
الْجوارح : اعضای (بیرونی) بدن
قوّ علی خدْمَتِكَ جوارجی :‌اعضای بدن را برای خدمت خودت توانمند كن
الْجواریح : اعضای (درونی) بدن
اَشْدُدْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدن مرا برای برخورداری از عزمی محكم ، استوار بدار
الْحُكم‌:‌حكمت
السّابغ : فراخی دهنده
یا سابغَ النّعم : ای بخشنده نعمت های فراخ
المأمونة : روان و سلیس
عیّن : تعیین كرد
المُسْتوحشین : جمع مستوحش ، وحشت زده
نَصَبَ –ِ :‌قرار داد
نَصَبْتُ وجهی : روی آورده ام
النّقم : جمع نقمه : بلا ، بدبختی
الیكَ : به سوی تو
العزیمة : اراده قوی
وَهبَ – یَهَبُ : عطا كرد ، بخشید
شدّ – شِدّ : نیرومند ساخت
قویّ ، یقوّی : توانمند كرد
هَبْ – وَهَب : علامت --> یعنی مراجعه كن به معنی وَهَبْ
هَبْ لی : به من عطا كن

 

فعل ماضی :


فعل ماضی از یك ریشه (ماده ، بن ) به علاوه تعدادی «ضمیر» ساخته می شود.

صرف فعل ماضی :

 


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر ذَهَبَ ذهبا ذهبوا
مؤنث ذَهَبَتْ ذهبتا ذَهَبْنَ
مخاطب مذكر ذَهبتَ ذهبتا ذهبتم
مؤنث ذَهَبتِ ذهبتما ذَهبتُنَّ

فعل مضارع : فعل مضارع ، علاوه بر ریشه و ضمیر تعدادی علامت دیگر هم دارد

صرف فعل مضارع :

 


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر یَذهبُ یَذهبانِ یذهبون
غایب مؤنث تَذهبُ تَذهبانِ یَذهَبْنَ
مخاطب مذكر تَذهَبُ تَذهبانِ تَذهبون
مخاطب مؤنث ذتَذهبینَ تَذهبانِ تَذهَبنَ

متكلم ( اذْهَبُ – نَذْهبُ)

 

فعل امر : در فعل امر، حروف مضارع پوشانده شده و به جای آن یك حرف «ا» گذاشته می شود و حرف «نون» نیز جز صیغه مؤنث جمع حذف می شود .
صرف فعل امر

 


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر _ _ _
غایب مؤنث _ _ _
مخاطب مذكر اِذْهَبْ اِذهَبا اِذهَبوا
مخاطب مؤنث اِذهَبی اِذهَبا اِذهبنَ

متكلم ( _ _ )

 

همزه فعل امر در بعضی از فعل ها كسره (-ِ) و در بعضی از فعل ها ضمه (-ُ) دارد.
مانند اذْهَبْ – اِجْلِسْ – اُكْتُبْ
اگر حرف دوم اصلی مضارع (عین الفعل ) ضمه (-ُ) داشته باشد همزه امر نیز ضمه (-ُ) خواهد داشت در غیر این صورت كسره (-ِ) خواهد داشت.


هر گاه حرف «لا» مقابل فعل های مضارع مخاطب قرار گیرد، تنها در پی تغییر دادن آخر فعل است.

صرف فعل نهی :


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر _ _ _
غایب مؤنث _ _ _
مخاطب مذكر لاتَذهَبْ لاتَذهبا لاتَذهبوا
مخاطب مؤنث لاتَذهبی لاتَذهبا لاتَذهبنَ

متكلم ( _ _ )

ضمیر- اسم اشاره – صرف ضمیرها


مفرد مثنی جمع
غایب مذكر هو هما هم
غایب مؤنث هی هما هُنَّ
مخاطب مذكر انتَ انتما انتم
مخاطب مؤنث انتِ انتما انتُنَّ

متكلم ( أنا - نحنُ )

روش ساختن فعل امر حاضر:

فعل امر حاضر از مضارع مخاطب می سازیم و برای این كار 4 عمل انجام می دهیم:

1. حرف (ت) را از سر مضارع مخاطب بر می داریم

2. در صورت نیاز بر سر فعل همره (ا) می آوریم ( درصورتی به همزه نیاز داریم كه بعد از حذف «ت» فعل

با سكون شروع شود)

3. به این همزه( ا) حركت می دهیم اگر حرف اصلی دوم فعل ضمه «-ُ» داشته باشد به این همزه نیز ضمه «-ُ» میدهیم در غیر این صورت كسره می دهیم.

4. ضمه «-ُ» یا نون را از آخر فعل حذف می كنیم (غیر از صیغه جمع مؤنث) مانند: تذهَبُ --> ذْهبُ --> اذهبُ--> اذْهبُ--> أذهَبْ
تُجلسانِ --> جْلسان --> اجْلسان --> اجْلسانِ --> اجْلسا
تكتُبونَ --> كْتُبونَ --> اكتُبونَ --> اُكْتبونَ --> اُكتُبوا
تذْهبنَ-->ذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبینَ --> اذْهبی
تُعَجّلونَ --> عَجّلونَ به همراه «ا» نیازی نیست --> عجّلوُا

وزن :

اغلب كلمات عربی غالباً سه حرف اصلی دارند. برای پیدا كردن وزن هر كلمه در عربی به جای حروف اصلی آن كلمه به ترتیب (ف) ، (ع) ، (ل) قرار می دهیم و بقیه حروف را عیناً در وزن می آمدیم و حركت سكون همه حروف را نیز عیناً در وزن می نویسیم.


كَتَبَ --> فَعَلَ
نكْتُبُ--> یَفْعُلُ اَكْتُبْ --> اُفْعُلْ
نأصر --> فاعل عَلِمَ --> فَعِلَ
یَذْهَبُ --> یَفْعلُ اِجْلِسْ --> افْعِلِ
منصور --> مفعول بَعُدَ --> فَعُلَ
یَجْلِسُ --> یَفْعِلُ اذهَبْ --> افْعل
شَهید --> فَعیل

 

جمله اسمیه : جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود و دو ركن دارد.

ا. مبتدا
2. خبر


مبتدا :‌اسمی است كه غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم.
مانند : الطّالبُ در جلمه : الطّالبُ جالسٌ
خبر : كلمه یا كلماتی است كه غالباً بعد از مبتدا می آید و معنی جمله را كامل می كند و درباره مبتدا خبر می دهد.
مانند : جالس در جمله الطّالبُ جالسٌ
مبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند (رفع می گیرند)
علامت رفع غالباً (-ُ یا –ٌ ) است.
مانند :‌الطّالبُ(مبتدا) جالسٌ(خبر)

جمله فعلیه : جمله ای است كه غالباً با فعل شروع می شود و دو ركن دارد :

1. فعل
2. فاعل
فاعل : اسمی است كه كار انجام می دهد. فاعل نیز مانند مبتدا و خبر مرفوع است. (رفع می گیرد)
مانند : جلس الطّالبُ علی الكرسیّ .
در بعضی از جمله های فعلیه علاوه بر فعل و فاعل ، مفعول هم وجود دارد.
مفعول كلمه ای است كه كاربر آن واقع می شود. مفعول منصوب است (نصب می گیرد) علامت نصب غالباً (-َ یا –ً ) است.
كَتبُ(فعل) الطالبُ(فاعل) رسالةً (مفعول)

تقسیم اسم به مفرد و مثنی وجمع :

اسم مفرد :‌كتاب ، قَلَم، محفَظة، مَدْرسة
اسم مثنی : انِ : كتابانِ ، قلمانِ ، محفظتانِ ، مدرستانِ
اسم مثنی : ین : كتابَیْنِ، قلَمینِ ، محفظتینِ ، مدرستینِ
اسم مذكر : ونَ : معلّم --> معلّمونَ ، مؤمن --> مؤمنونَ
اسم مذكر : ین َ : معلّم --> معلّمین َ ، مؤمن--> مؤمنینَ
اسم جمع مؤنث : ات : معلّمة --> معلّمات، مؤمنة --> مؤمنات
اسم جمع مكسر : معلمة --> معلمات ، مؤمنه --> مؤمنات
مكسر : نشانه خاصی ندارد : مانند : كتاب --> كتُبُ ، مدْرسة --> مدارِس

1. ترجم الافعال التّالیه ثمّ اجْعل كلّ فعل فی مكانه المناسب :

تمرینات درس اول :
فعل های زیر را ترجمه كن سپس هر فعلی را در جای مناسبش قرار بده

ماضی

مضارع

امر

نهی

ضحكوا

خندید

یكشفان

كشف می كنند

اترك

ترك كن

لا تقنطی

نا امید نشو

عصفت

وزید

سنصدق

راست می گوییم

احملا

حمل كنید

لا تحبسا

حبس نكنید

فقدتم

از دست دادیم

یخسر

ضرر می كند

افتحوا

باز كنید

لاتظلموا

ستم نكنید

عزمنا

تصمیم گرفتیم

تقدرین

می توانی

ارحموا

رحم كنید

لاتیاس

مایوس نباش

2 – اجعل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للّنهی


در جای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده

1. لا تلْبسوا الحق بالباطل (تَلبسونَ)

2. لا تَحْزنْ انّ السامعنا (تَحْزن)

3. لا تقْربا هذه الشّجرة (تَقْربان)

3- اُكْتُبْ كلَّ كلمةٍ فی مكانها المناسب من الجدول ثمَّ اذّكر مفردها :

هر كلمه را در جای مناسبش قرار بده (در جدول) و مفردش را ذكر كن

والدین ایّام ، مسئوولینَ ، جنّتانِ، عالمات ، صادقین ، صالحات، بحرین، علوم، خاشعین، فراشات، عِباد

المثنی المفرد
والدین والد
جنتان جنت
البحرین البحر
الجمع السالم المفرد
مسؤولین مسؤول
عالمات عالمة
صادقین صادق
صالحات صالحة
خاشعون خاشع
فراشات فراشة
الجمع التكسیر المفرد
ایام یوم
علوم علم
عباد عبد

4 - اجعل فی الفراغ ضمیراً مناسباً :

 
در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده

1. و هُمْ مُسْتكبرون (هُنّ ، هُمْ، انتنّ ، هما)

و آنها مستكبر هستند

2. اللّهم انت القائل و قولك حقٌ (انتَ، أنتٍ ، هم ، هُنّ)
خدایا تو گوینده ای و سخنت حق است

3. فالله خیرٌ حافظا و هُو ارحم الراحمین (هو ، هی ، نحن، هما)
پس خدا بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است

5 – عیّن اعراب الكلمات التی اشیر الیها بخطّ

1. اللهّم قولك حقٌ وعْدُكَ صدقٌ .
خدایا سخن تو حق است و وعده تو راست
2.و یضربُ اللهُ الامثالَ للناسِ ِ.
و خدا مثل ها را برای مردم می زند


6- عین الترجمة الصحیحة : ترجمه صحیح را معین كنید.

1. لا تبحثوا عن عیوب النّاس .
در مورد عیب های مردم بحث نكنید
در جستجوی عیب های مردم نباشید

2. اللهُ یعلمُ و انتم لا تَعْلمون .
خداوند می داند و شما نمی دانید
خداوند می داند و آنها نمی دانند

3. اركعوا و اسجُدوا و اعبدوا ربّكُم .
ركوع و سجود كنید و پروردگارتان را بپرستید
ركوع و سجود كردند و پروردگارشان را پرستیدند

 

كارگاه ترجمه درس اول :
1- باتوجه به مطالب گفته شده در صفحه 10 كتاب درسی، غلط های ترجمه های زیر را پیدا كنید و صحیح آنها را بنویسید.

1. اَكْتُبل لنا فی هذه الدّنیا حسنةً و فی الآخرة .
برای ما در آن دنیا و آخرت نیكی را می نویسند.


برای ما در این دنیا و آخرت نیكی را بنویس

2. ارجعی الی ربّك
به سوی پروردگارتان بازگردید


به سوی پروردگارت باز گرد

3. سَیَجْعلُ الله ُ بعدَ عُسرٍ یُسراً .
خداوند پس از سختی آسانی قرار داد.


خداوند پس از سختی آسانی قرار خواهد داد

4. یَسْمعُ الله ُ نداءَ المظلومینَ
صدای مظلومان پیام خدا را می شنود.


خدا صدای مظلومان را می شنود

5. لا تَعبُدوا الا الله .
عبادت نمی كنید مگر خدا را


عبادت نكنید مگر خدا را

 

2- اضواء قرآنیه (پرتوهای قرآنی ):
الف – با توجه به زمان و صیغه ی فعل های مشخص شده، جاهای خالی را پر كنید:

 

1. قال : اُخرُجْ منها فانّكَ رجیمٌ .
گفت از این { مقام } خارج شو كه رانده شده ای

2. یخْرُجُ منهما اللّؤلؤ و المرجانُ .
از هر دو {دریا} مروارید و مرجان خارج می شود.

3. لا تكونوا كالذینَ خرجوا من دیارهم بطراً .
مانند كسانی مباشید كه از خانه هایشان با حالت سرمستی خارج شدند.

 

ب: حركت آخر (اعراب) كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده مشخص كنید:

 

1. جاءَ الحقُّ و زهقَ الباطلُ .
حق آمد و باطل از میان رفت

2. انزل اللهُ سكینةُ علی رسولِهِ و ............
خدا آرامش خویش را بر پیامبرش ........فرو فرستاد

3. اللهُ علیمٌ بالظالمین .
خداوند بر حال ستمكاران آگاه است

 

تست های كنكوری درس اول : (بدون پاسخ)

1. ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟

الف) نَصَبْتُ وجهی : رو آوردم
ب) افْعْل بی ما انتَ‌اهلُهْ : با من آنگونه رفتار كن كه خود شایسته آن هستی
ج) لا تقربا هذه الشجرة : به این درخت نزدیك شوید
د) اُسْرُرْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدنم را برای برخورداری از عزمی محكم استوار بدار.

2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) وَهَبْ : بخشید
ب) الاهل : شایسته
ج) الحقّ : شایسته است
د ) شدّ : نیرومند ساخت

3 – كدام گزینه با ضمیر «هی» مناسبت دارد؟
الف) عَلمتَ
ب) علَمَ
ج) عَلْمِت
َ د) عَلمْتِ

4 – كدام گزینه با ضمیر «انت» تناسب دارد؟
الف) أذْهَبُ
ب) تَذْهَبُ
ج)یَذْهَبُ
د) تذهبین

5 – كدام گزینه با ضمیر «انتما» تناسب دارد؟
الف) اُدخلا
ب) اُدخلوُا
ج) ادْخلی
د) اُدْخلنَ

6 – كدام گزینه «انتم» تناسب دارد؟
الف) لات تَخْرُجْ
ب) لا تَخْرُجا
ج) لا تَخْرَجْنَ
د) لا تَخْرجوا

7 – كدام گزینه با ضمیر «انا» تناسب دارد؟
الف) ما لَعِبْنا
ب) ما لَعِبَتُ
ج) ما لَعِبوا
د) ما لَعِبَتِ

8 – كدام گزینه جمع مكسر سالم است؟
الف) علوم
ب) فراشات
ج) مسلمینِ
د) مسلمینَ

9 – كدام گزینه بر وزن فعیل نیست؟
الف) عزیز
ب) شریف
ج) غََنور
د) رحیم

10 – در جمله (العلمُ فقیدٌ) العلمُ چه نقشی دارد؟
الف) مبتدا
ب)خبر
ج) فاعل
د) مفعول

11 – در جمله (قَوْلك حق) حق چه نقشی دارد؟
الف) مبتدا
ب) خبر
ج) فاعل
د) مفعول

12- در جمله (العلمُ خیرٌ من المال) من المالِ چه نقشی دارد؟
الف) مفعول
ب) جارومجرور
ج) فاعل
د) مبتدا

13 – اعراب مبتدا و خبرو فاعل كدام است؟
الف) رفع
ب) نصب
ج) جر
د) مبتدا و خبر رفع می گیرند و فاعل نصب

14 – حروف جر چه اعرابی به اسمهای بعد از خود نشان می دهند
الف) رفع
ب) نصب
ج) گاهی نصب گاهی جر
د) جرداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 01:02 ب.ظ
Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
shout out and say I genuinely enjoy reading through your posts.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
Thanks a ton!
Erfan Isakhani
شنبه 15 خرداد 1395 03:50 ب.ظ
Whatthefuck
Erfan Isakhani
شنبه 15 خرداد 1395 03:50 ب.ظ
What the fuck
jafarpour
یکشنبه 10 آبان 1394 08:58 ق.ظ
اموزش زبان عربی جهت اشنایی با قران
Fateme
چهارشنبه 20 خرداد 1394 05:30 ب.ظ
خییییییییییییلیی کمکم کرد...ولی سطح سوالات خیلی پایین بود اگه میشه سطح سوالات رو بالا ببرید.ممنون
باقری
شنبه 2 خرداد 1394 03:44 ب.ظ
خیلی ممنون
سهراب ولیپور
یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 10:48 ب.ظ
ممنون
محمد
یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 12:24 ق.ظ
ینی فقط درس عربی رو بزار زیر پاهات یه پا بزار این ورش یه پا بزار اون ورش یه کاری کن روش
ممد
پنجشنبه 18 دی 1393 07:04 ب.ظ
عالی بود ممنون
پنجشنبه 4 دی 1393 06:35 ب.ظ
مرسی خیلی عالیه
دوشنبه 24 آذر 1393 08:27 ب.ظ
عالی بود
Saba
سه شنبه 4 آذر 1393 08:20 ب.ظ
عالـــــــــــــــــی فقط کاش آموزش عربی پایه های دیگ ام داشتید
غزل
شنبه 19 مهر 1393 10:53 ب.ظ
تو رو ارواح عمه ت یکم سطح این سوالای عربی گور به گور شده رو بالا ببر
خعلیم قدیمین اوووف سوال جدید بذار
لدفن
ok?
امیر
دوشنبه 14 مهر 1393 09:54 ب.ظ
سوالا خیلی خیلی اسون بودن
بیتا
پنجشنبه 10 مهر 1393 04:47 ب.ظ
سلام.
خیلی ممنون خوب بود فقط یه سوال.چرا جواب همه سوالات رو نذاشتین؟؟
اگر میذاشتین خیلی بهتر بود.
به هر حال بابت زحمتی که کشیدین یک دنیا ممنون
3P
پنجشنبه 10 مهر 1393 09:35 ق.ظ
khooob Bod
سه شنبه 11 شهریور 1393 12:02 ب.ظ
لطفا دسترسی به مطالب را راحت تر کنید
گل سر سبد
چهارشنبه 7 خرداد 1393 04:52 ق.ظ
very nice,,,,exeleeeeeeeeent
tnx
یکشنبه 22 دی 1392 07:52 ب.ظ
خیلی اسون بود...یه کم سطح سوالات رو ببرید بالا...
رویا
یکشنبه 22 دی 1392 04:57 ب.ظ
خییییییییییییییییلی خوب
gh
یکشنبه 22 دی 1392 04:37 ب.ظ
dsdafffnnnnnnnnnhhm
درسا
شنبه 14 دی 1392 10:48 ب.ظ
ای کاش جواباش بوووود راستی سئوالاتون کاش یه خورده سطحش بالا تر بودددبهتر میشووودراستی جمع مکسر سالم چیه؟همون مکسر خودمونه؟ یافرق داره
مسئوالان رسیدگی کنن لدفا
kimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
شنبه 14 دی 1392 10:37 ب.ظ
خووووووووووب بود
ولی ای کاش جواب داشت
محمود
شنبه 14 دی 1392 06:12 ب.ظ
چرا جواب رو نزاشتی
م
شنبه 14 دی 1392 06:09 ب.ظ
ضعیف
پنجشنبه 14 آذر 1392 08:44 ب.ظ
مانیا جان خفه
فاطمه
چهارشنبه 13 آذر 1392 06:04 ب.ظ
عالی
shiva
سه شنبه 12 آذر 1392 08:53 ب.ظ
خیلی ممنون واقعا کمکم کرد
پری
دوشنبه 11 آذر 1392 08:37 ب.ظ
it was a little good....thanks
مهسا
یکشنبه 10 آذر 1392 09:24 ب.ظ
خیلی عالی بود ولی من تجزیه ی درسهارو می خوام.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30