تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس العاشر : درس دهم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:یکشنبه 15 بهمن 1391-12:03 ق.ظ

الدرس العاشر : درس دهم-عربی اول دبیرستان

الدرس العاشر : درس دهم
فیه شفاءُ للناس ِ : در آن برای مردم شفاست
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس العاشر : درس دهم
فیه شفاءُ للناس ِ : در آن برای مردم شفاست

كلمه ها و تركیب های تازه :


اعْتمَرَ : به شمار آورد
الرّائد : پیش آهنگ
اغْتنمَ : غنیمت شود
الزّیت : روغن
اغْنی : غنی تر
الشكریاّت : مواد قندی
ضمنَ : ضمانت كرد
البصَلَ : پیاز
الطاقة : نیرو
التانّی : درنگ كردن
عطَفَ : عطوفت به خرج داد
التّطهیر: ضدعفونی كردن
غفّنَ : برهم گذاشت
تقدّمَ : پیشرفت كرد
الفضائلُ : جمع فضیلت
والتّین : انجیر
القیمةَُ الغذائیة : ارزش غذایی
الاعجابَ : شگفتی
اللّبن : شیر
الاملاح : مواد معدنی
المبید : نابود كننده
تربّی : تربیت شد
مكین : صاحب منزلت
الثّقافة ُ : فرهنگ
الثّقافةُ : فرهنگ
الْممرقّباتِ : پرستار
الجنیّ : تازه چیده شده
المنهاج : راه روشن
سبّبَ : باعث شد
الكُرباتُ الحمراء : گلبول قرمز
سبعون : هفتاد
متّغیر : تشخیص داد
الحضارة : تمدن

 

قواعد درس دهم :

جمله اسمیه : جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود و دو ركن دارد
مبتدا، خبر


1. مبتدا : اسمی كه غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبر می دهیم مانند (المؤمن) در جمله (المؤمن صبورُ)


2. خبر : كلمه یا كلماتی است كه غالباً بعد از مبتدا می آیاد و درباره مبتدا خبرمی دهد و معنی جمله را كامل می كند. مانند : (صبور) در جمله المؤمن صبورٌ اعراب مبتدا و خبر هردو رفع است و به عبارت دیگر مبتدا و خبر مرفوع هستند و علامت رفع آنها غالباً (
یا –ُ ) است.


خبر معمولاً از لحاظ مذكر و مؤنث از مبتدا تبعیت می كند.

جاءَ الطالبُ : فعل و فاعل

الطالبُ جاء : مبتدا و خبر

برای یافتن خبر پی بردن به مفهوم عبارت راهگشاست. ترجمه و معنای جمله خبر را مشخص می كند.
خبر غالباً به یكی از سه صورت زیر می آید :
1. مفرد (مؤمن صبورٌ)
2. جمله فعلیه (المسلمُ یَصْدقُ)
3. جار و مجرور(النجاةُ فی الصّدق)
اعراب كلمات مبنی ( ضمایر، اشاره ، ....) محلی است.
اعراب جمله و شبه جمله نیز محلی است.
بنابراین در مبتدا و خبر، ضمایر و اسم های اشاره و جمله ها و شبه جمله ها محلاً مرفوع می باشند.

محلی یا محلاً : یعنی كلمه مورد نظر در محلی قرار گرفته كه اعراب خاصی را می طلبد اما از گرفتن آن ناتوان است.

مثلاً وقتی می گوئیم : هذا در جمله هذا كتابٌ
محلاً مرفوع است یعنی این كلمه در محلی و موقعیتی واقع شده كه باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است.

 

تمرین اول ، درس دهم


1 – اجعل الجملة التالیة فی مكان مناسب من الجدول

1. الحمدالله ِربّ العالمین
2. الرائد لا یكذبُ اهلَه
3. هولاءِ مصابیح الامّة
4. الصدْقُ رآسُ الفضائل
5 – شرف المكان با تمكین

 

الجله الاسمیه

ردیف

مبتدا

خبر

نوع خبر

1

الحمد

لله

جار و مجرور

2

الرائد

لا تكذیب اهله

جمله فعلیه

3

هولاء

مصابیح

مفرد

4

الصدق

راس

مفرد

5

شرف

بالمكین

جار و مجرور


2 – اجعل الفاعل المبتدا فاعلاً و غیرٌ ما یَلْزمٌ

فاعل را به مبتدا و مبتدا را به فاعل تبدیل كن و تغییرات لازم را بده

1. یأمُرُ المؤمنون بالمعروفُ .
مؤمنان امر به معروف می كنند
المؤمنون یأمرُون بالمعروف

2 – یعطفُ الوالدانِ علینا .
پدرو مادر با ما محبت می كنند
الوالدانِ یعطفان علینا

3 - تجتمعُ المَسلماتُ فی المسجد.
زنان مسلمان در مسجد جمع می شوند
المسلماتُ یحْتمعْنَ فی المسجد

4 – المسلمونَ رفعوا اعْلام الحضارة فی العالم.
مسلمانان پرچمهای تمدن را در جهان برافراشتند
رفع المسلمونَ اعلام الحضارة فی العالم

 

3 – میّز الخطا فی كلّ عبارةٍ ثم اكتُب الصحیح ...
اشتباه را در هر عبارت مشخص كن و صحیح را بنویس

1 . الغّرةُ لا یحْصِلُ بالتكاسُلِ.
لا تحْصُلْ / عزت با تنبلی بدست نمی آید

2 . المُعلّمٌ انبیاء اللامّة ِ
المعلّمونَ / معلمها پیامبران ملت ها هستند

3 . حُسنُ الخُلقِ من ثمراتِ الأدبِ
حُسْنُ / خوش اخلاقی از ثمرات ادب است

4 . التواضعُ تَرْفعُ قیفة الانسانِ
یَرْفَعَُ / قیفة / فروتنی ارزش انسان را بالا می برد

 

5 – اكمل الفراغ فی الاعراب و التحلیل الصّرفی :
جای خالی را در تركیب و تجزیه كامل كن

العاقل یغْتَنمُ الفرصة فی الحیاة
العاقل :‌اسم ، مفرد - مذكر مشتق ، اسم فاعل، معرب / مبتدا و مرفوع و ... الجملة اسمیه
یغتنم :‌فعل مضارع - للغائب مزید ثلاثی - متعدٍ :‌معرب
فعلٌ : مرفوع و فاعله ضمیر «هو» المستتر و الجملة فعلّیة ٌ و خبر و مرفوع محلاً
الفرصة ٌ : اسم ، مفرد، مؤنث، جامد، معرب / مفعول و منصوب
فی : حرف جرّ ، مبنی علی السكون
الحیاة : اسم مفرد، مؤنث جار و مجرور ، معرب / مجرور به بحرف جرّ / فی الحیاة :‌جار و مجرور

 

پرتوهای قرآنی :


1 – در آیات زیر كلماتی از ریشه (ظلم) بیان شده است. در كدام مرجع توضیحات صحیح دوباره آنها داده شده است.

1. و مااللهُ یُِریدُ ظلماً للعبارْ . (جامد - مشتق)
2. و من قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیة سلطانا (اسم زمان - اسم مفعول)
3. و مَنْ اَظْلَمَ ممّن افْتری علی الله كذباً (فعل ماضی - اسم تفضیل)

 

تست های كنكوری درس دهم :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌اللهٌ انزل القرآن سعادة البشر : خدا قرآن را برای سعادت بشر فرو فرستاد
ب) الدّائدُ الكذبُ اهلَهُ : راهنما نباید به بستگان دروغ بگوید
ج) الرّطبُ معَ قدحٍ من اللّبن غداءَ كاملُ . خرما با یك كاسه شیر غذای كاملی است
د) اتهربُ القطة ُ من خوفِ فارةٍ : آیا گربه از ترس موش فرار می كند؟

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست.
الف)الهدی : ساده
ب) التّطهیر : ضدعفونی كردن
ج) اَغْنی : غنی تر
د) الشّعْب : ملت

3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) السكریات ، مواد قندی
ب) الطاقة : نیرو
ج) عطَفَ : محبت كرد
د) المُبید : واضح

4 – مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌جمله اسمیه جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود
ب) مبتدا اسمی است كه غالباً درآغاز جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم
ج) مبتدا و مرفوع است اما خبر منصوب است
د) خبر كلمه یا كلماتی است كه غالباض بعد از مبتدا می آید و درباره مبتدا خبری می دهد و معنای جمله را كامل می كند.

5 – كدام گزینه از انواع خبر نیست ؟
الف) مفرد
ب) جمله فعلیه
ج) جار و مجرور
د) مثنی و جمع

6 – الطّالبُ در جمله (الطالبُ جاءَ) چه نقشی دارد؟
الف) فاعل
ب) مفعول
ج) مبتدا
د) خبر

7 – نوع خبر در جمله (الحمدالله رب العالمین) چیست؟
الف) جار و مجرور
ب) مفرد
ج) جمله فعلیه
د) جمله اسمیه

8 – نوع خبر در جمله (الرائدُ لایكذبُ اهْلُهُ ) چیست؟
الف) مفرد
ب) جمله فعلیه
ج) جارو مجررو
د) جمله اسمیه

9 - كدام گزینه جمله (المسلون .... فی المسجد) را كامل می كند؟
الف) اجْتمَعْنَ
ب) اِجْتَمَعَتْ
ج) اِجْتَمَعَ
د) اجْتمعوا

10 – كدام گزینه جمله ( .... المسلمون فی المسجد) را كامل می كند؟
الف) اجْتمَعْنَ
ب) اِجْتَمَعَتْ
ج) اِجْتَمَعَ
د) اجْتمعوا

11 – كدام گزینه در مورد تجزیه نغْتنمُ «جمله (العاقلُ نغتنمُ الفرصة فی الحیاة) صحیح نیست؟
الف) فعل مضارع، ثلاثی مزید
ب) ثلاثی مجرد – مبنی
ج) برای مفرد مذكر غایب
د) متعدی – معرب

12 – كدام گزینه در مورد تجزیه الفرصة در جمله (العاقلُ نغتمُ الفرصة فی الحیاة ) صحیح نیست؟
الف) اسم – مفرد
ب) مذكر – مشتق
ج) مؤنث – جامد
د) معرب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 04:29 ب.ظ
My brother recommended I might like this blog. He was totally right.

This post actually made my day. You can not imagine simply
how much time I had spent for this information! Thanks!
جمعه 22 بهمن 1395 03:38 ب.ظ
كس ننه هركى كه بگه بغبغو بشین سرش نه نگو
مجتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
دوشنبه 11 خرداد 1394 03:45 ب.ظحالت من موقعی که برگه امتحانو دیدم
شادی
جمعه 8 خرداد 1394 10:21 ق.ظ
عالیه.
محمد طاهام
دوشنبه 4 خرداد 1394 08:51 ق.ظ
آخه عقل کــــــل من واسه امتحانای نوبت دوم تست کنکوری به چه کاریم میاددد؟؟؟؟؟!!؟!؟!؟
جواب یه سوالو خواستماااا چرا میپیچونین؟؟؟؟؟هااااااااا؟؟؟؟؟
معصومه
یکشنبه 3 خرداد 1394 12:24 ب.ظ
ممنون خ خوب بود
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 10:45 ب.ظ
یه سایت دیگه هم همینا رو گذاشته
محمدمعصومی
جمعه 18 اردیبهشت 1394 09:51 ق.ظ
خوبه
nila
شنبه 12 اردیبهشت 1394 09:12 ب.ظ
بد نبود.2تا از تمرینارو نذاشته بودین
hamed
دوشنبه 24 فروردین 1394 11:09 ق.ظ
mercccccccccccccccccc
دوشنبه 17 فروردین 1394 10:33 ق.ظ
عربی شیرین اما باید شیرین درس بدن
فرشته
چهارشنبه 7 خرداد 1393 04:48 ق.ظ
خیلی خوشحاااااااااااااااالمواااااااااای خدای من اووووورین واقعا اورین
فرشته
چهارشنبه 7 خرداد 1393 04:46 ق.ظ
خیلی خوب بووووود ممنون
محمدرضا
دوشنبه 5 خرداد 1393 04:29 ب.ظ
خیلی عالی بود دست گلتون درد نکنه
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 10:44 ق.ظ
خیلی بد بود
ترمه
سه شنبه 20 اسفند 1392 11:36 ب.ظ
خیلی خوب بود مر300000
فاطمه
یکشنبه 18 اسفند 1392 02:49 ب.ظ
راستی یادم رفت كاااااااااااش
همه تمرینارو میذاشتین ولی ممنون
فاطمه
یکشنبه 18 اسفند 1392 02:48 ب.ظ
خدا خیرتون بده منو از شر این درس مسخره و معلم مسخره تر از این درس راحت كردین..منوووووووووووووون
مسعو
جمعه 5 مهر 1392 02:49 ب.ظ
خیلی خوبه عالیه من که راضی هستم خیلی در درسهایم کمک میکند
امید
سه شنبه 14 خرداد 1392 11:53 ق.ظ
من اگه خودموبکشمم نمیتونم این زبون مسخره وچندشو یادبگیرم
فرشته
پنجشنبه 9 خرداد 1392 02:27 ب.ظ
عالی بود
Sahar
سه شنبه 7 خرداد 1392 08:14 ب.ظ
B-) عالی
هانی
یکشنبه 5 خرداد 1392 04:19 ب.ظ
عالی بود.مرسی
mona
یکشنبه 5 خرداد 1392 03:33 ب.ظ
شما که اینقدر زحمت کشیدید بهتر نبور فونتت رو عوض کنی که بهتر بشه مطالب رو خوند؟؟ولی در هرصورت ممنون از زحمتتون
mEhRAn
جمعه 3 خرداد 1392 05:38 ب.ظ
very very gooooooooooood
Pariya
دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 11:27 ق.ظ
مرسى خیلى خوب بود
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 07:19 ب.ظ
مائده
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 07:17 ب.ظ
باریک!
بسیــآر عالی بود خدا اجرتون بده
zahra
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 03:43 ب.ظ
ترنم
شنبه 14 اردیبهشت 1392 12:42 ب.ظ
لطفا غلط های املایی را درست کنید...باعث اشتباه میشه
ولی درکل ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30