تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس العاشر : درس دهم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:یکشنبه 15 بهمن 1391-12:03 ق.ظ

الدرس العاشر : درس دهم-عربی اول دبیرستان

الدرس العاشر : درس دهم
فیه شفاءُ للناس ِ : در آن برای مردم شفاست
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس العاشر : درس دهم
فیه شفاءُ للناس ِ : در آن برای مردم شفاست

كلمه ها و تركیب های تازه :


اعْتمَرَ : به شمار آورد
الرّائد : پیش آهنگ
اغْتنمَ : غنیمت شود
الزّیت : روغن
اغْنی : غنی تر
الشكریاّت : مواد قندی
ضمنَ : ضمانت كرد
البصَلَ : پیاز
الطاقة : نیرو
التانّی : درنگ كردن
عطَفَ : عطوفت به خرج داد
التّطهیر: ضدعفونی كردن
غفّنَ : برهم گذاشت
تقدّمَ : پیشرفت كرد
الفضائلُ : جمع فضیلت
والتّین : انجیر
القیمةَُ الغذائیة : ارزش غذایی
الاعجابَ : شگفتی
اللّبن : شیر
الاملاح : مواد معدنی
المبید : نابود كننده
تربّی : تربیت شد
مكین : صاحب منزلت
الثّقافة ُ : فرهنگ
الثّقافةُ : فرهنگ
الْممرقّباتِ : پرستار
الجنیّ : تازه چیده شده
المنهاج : راه روشن
سبّبَ : باعث شد
الكُرباتُ الحمراء : گلبول قرمز
سبعون : هفتاد
متّغیر : تشخیص داد
الحضارة : تمدن

 

قواعد درس دهم :

جمله اسمیه : جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود و دو ركن دارد
مبتدا، خبر


1. مبتدا : اسمی كه غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبر می دهیم مانند (المؤمن) در جمله (المؤمن صبورُ)


2. خبر : كلمه یا كلماتی است كه غالباً بعد از مبتدا می آیاد و درباره مبتدا خبرمی دهد و معنی جمله را كامل می كند. مانند : (صبور) در جمله المؤمن صبورٌ اعراب مبتدا و خبر هردو رفع است و به عبارت دیگر مبتدا و خبر مرفوع هستند و علامت رفع آنها غالباً (
یا –ُ ) است.


خبر معمولاً از لحاظ مذكر و مؤنث از مبتدا تبعیت می كند.

جاءَ الطالبُ : فعل و فاعل

الطالبُ جاء : مبتدا و خبر

برای یافتن خبر پی بردن به مفهوم عبارت راهگشاست. ترجمه و معنای جمله خبر را مشخص می كند.
خبر غالباً به یكی از سه صورت زیر می آید :
1. مفرد (مؤمن صبورٌ)
2. جمله فعلیه (المسلمُ یَصْدقُ)
3. جار و مجرور(النجاةُ فی الصّدق)
اعراب كلمات مبنی ( ضمایر، اشاره ، ....) محلی است.
اعراب جمله و شبه جمله نیز محلی است.
بنابراین در مبتدا و خبر، ضمایر و اسم های اشاره و جمله ها و شبه جمله ها محلاً مرفوع می باشند.

محلی یا محلاً : یعنی كلمه مورد نظر در محلی قرار گرفته كه اعراب خاصی را می طلبد اما از گرفتن آن ناتوان است.

مثلاً وقتی می گوئیم : هذا در جمله هذا كتابٌ
محلاً مرفوع است یعنی این كلمه در محلی و موقعیتی واقع شده كه باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است.

 

تمرین اول ، درس دهم


1 – اجعل الجملة التالیة فی مكان مناسب من الجدول

1. الحمدالله ِربّ العالمین
2. الرائد لا یكذبُ اهلَه
3. هولاءِ مصابیح الامّة
4. الصدْقُ رآسُ الفضائل
5 – شرف المكان با تمكین

 

الجله الاسمیه

ردیف

مبتدا

خبر

نوع خبر

1

الحمد

لله

جار و مجرور

2

الرائد

لا تكذیب اهله

جمله فعلیه

3

هولاء

مصابیح

مفرد

4

الصدق

راس

مفرد

5

شرف

بالمكین

جار و مجرور


2 – اجعل الفاعل المبتدا فاعلاً و غیرٌ ما یَلْزمٌ

فاعل را به مبتدا و مبتدا را به فاعل تبدیل كن و تغییرات لازم را بده

1. یأمُرُ المؤمنون بالمعروفُ .
مؤمنان امر به معروف می كنند
المؤمنون یأمرُون بالمعروف

2 – یعطفُ الوالدانِ علینا .
پدرو مادر با ما محبت می كنند
الوالدانِ یعطفان علینا

3 - تجتمعُ المَسلماتُ فی المسجد.
زنان مسلمان در مسجد جمع می شوند
المسلماتُ یحْتمعْنَ فی المسجد

4 – المسلمونَ رفعوا اعْلام الحضارة فی العالم.
مسلمانان پرچمهای تمدن را در جهان برافراشتند
رفع المسلمونَ اعلام الحضارة فی العالم

 

3 – میّز الخطا فی كلّ عبارةٍ ثم اكتُب الصحیح ...
اشتباه را در هر عبارت مشخص كن و صحیح را بنویس

1 . الغّرةُ لا یحْصِلُ بالتكاسُلِ.
لا تحْصُلْ / عزت با تنبلی بدست نمی آید

2 . المُعلّمٌ انبیاء اللامّة ِ
المعلّمونَ / معلمها پیامبران ملت ها هستند

3 . حُسنُ الخُلقِ من ثمراتِ الأدبِ
حُسْنُ / خوش اخلاقی از ثمرات ادب است

4 . التواضعُ تَرْفعُ قیفة الانسانِ
یَرْفَعَُ / قیفة / فروتنی ارزش انسان را بالا می برد

 

5 – اكمل الفراغ فی الاعراب و التحلیل الصّرفی :
جای خالی را در تركیب و تجزیه كامل كن

العاقل یغْتَنمُ الفرصة فی الحیاة
العاقل :‌اسم ، مفرد - مذكر مشتق ، اسم فاعل، معرب / مبتدا و مرفوع و ... الجملة اسمیه
یغتنم :‌فعل مضارع - للغائب مزید ثلاثی - متعدٍ :‌معرب
فعلٌ : مرفوع و فاعله ضمیر «هو» المستتر و الجملة فعلّیة ٌ و خبر و مرفوع محلاً
الفرصة ٌ : اسم ، مفرد، مؤنث، جامد، معرب / مفعول و منصوب
فی : حرف جرّ ، مبنی علی السكون
الحیاة : اسم مفرد، مؤنث جار و مجرور ، معرب / مجرور به بحرف جرّ / فی الحیاة :‌جار و مجرور

 

پرتوهای قرآنی :


1 – در آیات زیر كلماتی از ریشه (ظلم) بیان شده است. در كدام مرجع توضیحات صحیح دوباره آنها داده شده است.

1. و مااللهُ یُِریدُ ظلماً للعبارْ . (جامد - مشتق)
2. و من قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیة سلطانا (اسم زمان - اسم مفعول)
3. و مَنْ اَظْلَمَ ممّن افْتری علی الله كذباً (فعل ماضی - اسم تفضیل)

 

تست های كنكوری درس دهم :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌اللهٌ انزل القرآن سعادة البشر : خدا قرآن را برای سعادت بشر فرو فرستاد
ب) الدّائدُ الكذبُ اهلَهُ : راهنما نباید به بستگان دروغ بگوید
ج) الرّطبُ معَ قدحٍ من اللّبن غداءَ كاملُ . خرما با یك كاسه شیر غذای كاملی است
د) اتهربُ القطة ُ من خوفِ فارةٍ : آیا گربه از ترس موش فرار می كند؟

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست.
الف)الهدی : ساده
ب) التّطهیر : ضدعفونی كردن
ج) اَغْنی : غنی تر
د) الشّعْب : ملت

3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) السكریات ، مواد قندی
ب) الطاقة : نیرو
ج) عطَفَ : محبت كرد
د) المُبید : واضح

4 – مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌جمله اسمیه جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود
ب) مبتدا اسمی است كه غالباً درآغاز جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم
ج) مبتدا و مرفوع است اما خبر منصوب است
د) خبر كلمه یا كلماتی است كه غالباض بعد از مبتدا می آید و درباره مبتدا خبری می دهد و معنای جمله را كامل می كند.

5 – كدام گزینه از انواع خبر نیست ؟
الف) مفرد
ب) جمله فعلیه
ج) جار و مجرور
د) مثنی و جمع

6 – الطّالبُ در جمله (الطالبُ جاءَ) چه نقشی دارد؟
الف) فاعل
ب) مفعول
ج) مبتدا
د) خبر

7 – نوع خبر در جمله (الحمدالله رب العالمین) چیست؟
الف) جار و مجرور
ب) مفرد
ج) جمله فعلیه
د) جمله اسمیه

8 – نوع خبر در جمله (الرائدُ لایكذبُ اهْلُهُ ) چیست؟
الف) مفرد
ب) جمله فعلیه
ج) جارو مجررو
د) جمله اسمیه

9 - كدام گزینه جمله (المسلون .... فی المسجد) را كامل می كند؟
الف) اجْتمَعْنَ
ب) اِجْتَمَعَتْ
ج) اِجْتَمَعَ
د) اجْتمعوا

10 – كدام گزینه جمله ( .... المسلمون فی المسجد) را كامل می كند؟
الف) اجْتمَعْنَ
ب) اِجْتَمَعَتْ
ج) اِجْتَمَعَ
د) اجْتمعوا

11 – كدام گزینه در مورد تجزیه نغْتنمُ «جمله (العاقلُ نغتنمُ الفرصة فی الحیاة) صحیح نیست؟
الف) فعل مضارع، ثلاثی مزید
ب) ثلاثی مجرد – مبنی
ج) برای مفرد مذكر غایب
د) متعدی – معرب

12 – كدام گزینه در مورد تجزیه الفرصة در جمله (العاقلُ نغتمُ الفرصة فی الحیاة ) صحیح نیست؟
الف) اسم – مفرد
ب) مذكر – مشتق
ج) مؤنث – جامد
د) معرب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

جمعه 22 بهمن 1395 03:38 ب.ظ
كس ننه هركى كه بگه بغبغو بشین سرش نه نگو
مجتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
دوشنبه 11 خرداد 1394 03:45 ب.ظحالت من موقعی که برگه امتحانو دیدم
شادی
جمعه 8 خرداد 1394 10:21 ق.ظ
عالیه.
محمد طاهام
دوشنبه 4 خرداد 1394 08:51 ق.ظ
آخه عقل کــــــل من واسه امتحانای نوبت دوم تست کنکوری به چه کاریم میاددد؟؟؟؟؟!!؟!؟!؟
جواب یه سوالو خواستماااا چرا میپیچونین؟؟؟؟؟هااااااااا؟؟؟؟؟
معصومه
یکشنبه 3 خرداد 1394 12:24 ب.ظ
ممنون خ خوب بود
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 10:45 ب.ظ
یه سایت دیگه هم همینا رو گذاشته
محمدمعصومی
جمعه 18 اردیبهشت 1394 09:51 ق.ظ
خوبه
nila
شنبه 12 اردیبهشت 1394 09:12 ب.ظ
بد نبود.2تا از تمرینارو نذاشته بودین
hamed
دوشنبه 24 فروردین 1394 11:09 ق.ظ
mercccccccccccccccccc
دوشنبه 17 فروردین 1394 10:33 ق.ظ
عربی شیرین اما باید شیرین درس بدن
فرشته
چهارشنبه 7 خرداد 1393 04:48 ق.ظ
خیلی خوشحاااااااااااااااالمواااااااااای خدای من اووووورین واقعا اورین
فرشته
چهارشنبه 7 خرداد 1393 04:46 ق.ظ
خیلی خوب بووووود ممنون
محمدرضا
دوشنبه 5 خرداد 1393 04:29 ب.ظ
خیلی عالی بود دست گلتون درد نکنه
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 10:44 ق.ظ
خیلی بد بود
ترمه
سه شنبه 20 اسفند 1392 11:36 ب.ظ
خیلی خوب بود مر300000
فاطمه
یکشنبه 18 اسفند 1392 02:49 ب.ظ
راستی یادم رفت كاااااااااااش
همه تمرینارو میذاشتین ولی ممنون
فاطمه
یکشنبه 18 اسفند 1392 02:48 ب.ظ
خدا خیرتون بده منو از شر این درس مسخره و معلم مسخره تر از این درس راحت كردین..منوووووووووووووون
مسعو
جمعه 5 مهر 1392 02:49 ب.ظ
خیلی خوبه عالیه من که راضی هستم خیلی در درسهایم کمک میکند
امید
سه شنبه 14 خرداد 1392 11:53 ق.ظ
من اگه خودموبکشمم نمیتونم این زبون مسخره وچندشو یادبگیرم
فرشته
پنجشنبه 9 خرداد 1392 02:27 ب.ظ
عالی بود
Sahar
سه شنبه 7 خرداد 1392 08:14 ب.ظ
B-) عالی
هانی
یکشنبه 5 خرداد 1392 04:19 ب.ظ
عالی بود.مرسی
mona
یکشنبه 5 خرداد 1392 03:33 ب.ظ
شما که اینقدر زحمت کشیدید بهتر نبور فونتت رو عوض کنی که بهتر بشه مطالب رو خوند؟؟ولی در هرصورت ممنون از زحمتتون
mEhRAn
جمعه 3 خرداد 1392 05:38 ب.ظ
very very gooooooooooood
Pariya
دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 11:27 ق.ظ
مرسى خیلى خوب بود
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 07:19 ب.ظ
مائده
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 07:17 ب.ظ
باریک!
بسیــآر عالی بود خدا اجرتون بده
zahra
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 03:43 ب.ظ
ترنم
شنبه 14 اردیبهشت 1392 12:42 ب.ظ
لطفا غلط های املایی را درست کنید...باعث اشتباه میشه
ولی درکل ممنون
مهتا
دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 05:54 ب.ظ
خیلی ممنون. خدا خیرتون بده.
ما فردا از این درس امتحان داریم ولی معلممون هنوز جواب تمرینا رو نداده بود! منم مونده بودم چی کارش کنم!
دستتون درد نکنه دیگه خیالم راحت شد!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30