تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس العاشر : درس دهم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-11:03 ب.ظ

الدرس العاشر : درس دهم-عربی اول دبیرستان

الدرس العاشر : درس دهم
فیه شفاءُ للناس ِ : در آن برای مردم شفاست
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

الدرس العاشر : درس دهم
فیه شفاءُ للناس ِ : در آن برای مردم شفاست

كلمه ها و تركیب های تازه :


اعْتمَرَ : به شمار آورد
الرّائد : پیش آهنگ
اغْتنمَ : غنیمت شود
الزّیت : روغن
اغْنی : غنی تر
الشكریاّت : مواد قندی
ضمنَ : ضمانت كرد
البصَلَ : پیاز
الطاقة : نیرو
التانّی : درنگ كردن
عطَفَ : عطوفت به خرج داد
التّطهیر: ضدعفونی كردن
غفّنَ : برهم گذاشت
تقدّمَ : پیشرفت كرد
الفضائلُ : جمع فضیلت
والتّین : انجیر
القیمةَُ الغذائیة : ارزش غذایی
الاعجابَ : شگفتی
اللّبن : شیر
الاملاح : مواد معدنی
المبید : نابود كننده
تربّی : تربیت شد
مكین : صاحب منزلت
الثّقافة ُ : فرهنگ
الثّقافةُ : فرهنگ
الْممرقّباتِ : پرستار
الجنیّ : تازه چیده شده
المنهاج : راه روشن
سبّبَ : باعث شد
الكُرباتُ الحمراء : گلبول قرمز
سبعون : هفتاد
متّغیر : تشخیص داد
الحضارة : تمدن

 

قواعد درس دهم :

جمله اسمیه : جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود و دو ركن دارد
مبتدا، خبر


1. مبتدا : اسمی كه غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبر می دهیم مانند (المؤمن) در جمله (المؤمن صبورُ)


2. خبر : كلمه یا كلماتی است كه غالباً بعد از مبتدا می آیاد و درباره مبتدا خبرمی دهد و معنی جمله را كامل می كند. مانند : (صبور) در جمله المؤمن صبورٌ اعراب مبتدا و خبر هردو رفع است و به عبارت دیگر مبتدا و خبر مرفوع هستند و علامت رفع آنها غالباً (
یا –ُ ) است.


خبر معمولاً از لحاظ مذكر و مؤنث از مبتدا تبعیت می كند.

جاءَ الطالبُ : فعل و فاعل

الطالبُ جاء : مبتدا و خبر

برای یافتن خبر پی بردن به مفهوم عبارت راهگشاست. ترجمه و معنای جمله خبر را مشخص می كند.
خبر غالباً به یكی از سه صورت زیر می آید :
1. مفرد (مؤمن صبورٌ)
2. جمله فعلیه (المسلمُ یَصْدقُ)
3. جار و مجرور(النجاةُ فی الصّدق)
اعراب كلمات مبنی ( ضمایر، اشاره ، ....) محلی است.
اعراب جمله و شبه جمله نیز محلی است.
بنابراین در مبتدا و خبر، ضمایر و اسم های اشاره و جمله ها و شبه جمله ها محلاً مرفوع می باشند.

محلی یا محلاً : یعنی كلمه مورد نظر در محلی قرار گرفته كه اعراب خاصی را می طلبد اما از گرفتن آن ناتوان است.

مثلاً وقتی می گوئیم : هذا در جمله هذا كتابٌ
محلاً مرفوع است یعنی این كلمه در محلی و موقعیتی واقع شده كه باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است.

 

تمرین اول ، درس دهم


1 – اجعل الجملة التالیة فی مكان مناسب من الجدول

1. الحمدالله ِربّ العالمین
2. الرائد لا یكذبُ اهلَه
3. هولاءِ مصابیح الامّة
4. الصدْقُ رآسُ الفضائل
5 – شرف المكان با تمكین

 

الجله الاسمیه

ردیف

مبتدا

خبر

نوع خبر

1

الحمد

لله

جار و مجرور

2

الرائد

لا تكذیب اهله

جمله فعلیه

3

هولاء

مصابیح

مفرد

4

الصدق

راس

مفرد

5

شرف

بالمكین

جار و مجرور


2 – اجعل الفاعل المبتدا فاعلاً و غیرٌ ما یَلْزمٌ

فاعل را به مبتدا و مبتدا را به فاعل تبدیل كن و تغییرات لازم را بده

1. یأمُرُ المؤمنون بالمعروفُ .
مؤمنان امر به معروف می كنند
المؤمنون یأمرُون بالمعروف

2 – یعطفُ الوالدانِ علینا .
پدرو مادر با ما محبت می كنند
الوالدانِ یعطفان علینا

3 - تجتمعُ المَسلماتُ فی المسجد.
زنان مسلمان در مسجد جمع می شوند
المسلماتُ یحْتمعْنَ فی المسجد

4 – المسلمونَ رفعوا اعْلام الحضارة فی العالم.
مسلمانان پرچمهای تمدن را در جهان برافراشتند
رفع المسلمونَ اعلام الحضارة فی العالم

 

3 – میّز الخطا فی كلّ عبارةٍ ثم اكتُب الصحیح ...
اشتباه را در هر عبارت مشخص كن و صحیح را بنویس

1 . الغّرةُ لا یحْصِلُ بالتكاسُلِ.
لا تحْصُلْ / عزت با تنبلی بدست نمی آید

2 . المُعلّمٌ انبیاء اللامّة ِ
المعلّمونَ / معلمها پیامبران ملت ها هستند

3 . حُسنُ الخُلقِ من ثمراتِ الأدبِ
حُسْنُ / خوش اخلاقی از ثمرات ادب است

4 . التواضعُ تَرْفعُ قیفة الانسانِ
یَرْفَعَُ / قیفة / فروتنی ارزش انسان را بالا می برد

 

5 – اكمل الفراغ فی الاعراب و التحلیل الصّرفی :
جای خالی را در تركیب و تجزیه كامل كن

العاقل یغْتَنمُ الفرصة فی الحیاة
العاقل :‌اسم ، مفرد - مذكر مشتق ، اسم فاعل، معرب / مبتدا و مرفوع و ... الجملة اسمیه
یغتنم :‌فعل مضارع - للغائب مزید ثلاثی - متعدٍ :‌معرب
فعلٌ : مرفوع و فاعله ضمیر «هو» المستتر و الجملة فعلّیة ٌ و خبر و مرفوع محلاً
الفرصة ٌ : اسم ، مفرد، مؤنث، جامد، معرب / مفعول و منصوب
فی : حرف جرّ ، مبنی علی السكون
الحیاة : اسم مفرد، مؤنث جار و مجرور ، معرب / مجرور به بحرف جرّ / فی الحیاة :‌جار و مجرور

 

پرتوهای قرآنی :


1 – در آیات زیر كلماتی از ریشه (ظلم) بیان شده است. در كدام مرجع توضیحات صحیح دوباره آنها داده شده است.

1. و مااللهُ یُِریدُ ظلماً للعبارْ . (جامد - مشتق)
2. و من قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیة سلطانا (اسم زمان - اسم مفعول)
3. و مَنْ اَظْلَمَ ممّن افْتری علی الله كذباً (فعل ماضی - اسم تفضیل)

 

تست های كنكوری درس دهم :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌اللهٌ انزل القرآن سعادة البشر : خدا قرآن را برای سعادت بشر فرو فرستاد
ب) الدّائدُ الكذبُ اهلَهُ : راهنما نباید به بستگان دروغ بگوید
ج) الرّطبُ معَ قدحٍ من اللّبن غداءَ كاملُ . خرما با یك كاسه شیر غذای كاملی است
د) اتهربُ القطة ُ من خوفِ فارةٍ : آیا گربه از ترس موش فرار می كند؟

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست.
الف)الهدی : ساده
ب) التّطهیر : ضدعفونی كردن
ج) اَغْنی : غنی تر
د) الشّعْب : ملت

3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) السكریات ، مواد قندی
ب) الطاقة : نیرو
ج) عطَفَ : محبت كرد
د) المُبید : واضح

4 – مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف)‌جمله اسمیه جمله ای است كه غالباً با اسم شروع می شود
ب) مبتدا اسمی است كه غالباً درآغاز جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم
ج) مبتدا و مرفوع است اما خبر منصوب است
د) خبر كلمه یا كلماتی است كه غالباض بعد از مبتدا می آید و درباره مبتدا خبری می دهد و معنای جمله را كامل می كند.

5 – كدام گزینه از انواع خبر نیست ؟
الف) مفرد
ب) جمله فعلیه
ج) جار و مجرور
د) مثنی و جمع

6 – الطّالبُ در جمله (الطالبُ جاءَ) چه نقشی دارد؟
الف) فاعل
ب) مفعول
ج) مبتدا
د) خبر

7 – نوع خبر در جمله (الحمدالله رب العالمین) چیست؟
الف) جار و مجرور
ب) مفرد
ج) جمله فعلیه
د) جمله اسمیه

8 – نوع خبر در جمله (الرائدُ لایكذبُ اهْلُهُ ) چیست؟
الف) مفرد
ب) جمله فعلیه
ج) جارو مجررو
د) جمله اسمیه

9 - كدام گزینه جمله (المسلون .... فی المسجد) را كامل می كند؟
الف) اجْتمَعْنَ
ب) اِجْتَمَعَتْ
ج) اِجْتَمَعَ
د) اجْتمعوا

10 – كدام گزینه جمله ( .... المسلمون فی المسجد) را كامل می كند؟
الف) اجْتمَعْنَ
ب) اِجْتَمَعَتْ
ج) اِجْتَمَعَ
د) اجْتمعوا

11 – كدام گزینه در مورد تجزیه نغْتنمُ «جمله (العاقلُ نغتنمُ الفرصة فی الحیاة) صحیح نیست؟
الف) فعل مضارع، ثلاثی مزید
ب) ثلاثی مجرد – مبنی
ج) برای مفرد مذكر غایب
د) متعدی – معرب

12 – كدام گزینه در مورد تجزیه الفرصة در جمله (العاقلُ نغتمُ الفرصة فی الحیاة ) صحیح نیست؟
الف) اسم – مفرد
ب) مذكر – مشتق
ج) مؤنث – جامد
د) معرب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

Generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:37 ب.ظ

With thanks. An abundance of knowledge.

cialis 5 mg funziona acheter du cialis a geneve cialis 5 mg scheda tecnica comprar cialis 10 espa241a prix de cialis cialis tablets for sale cialis generika buying cialis in colombia cialis with 2 days delivery cialis wir preise
buy cialis no rx
دوشنبه 9 مهر 1397 10:31 ق.ظ

This is nicely expressed. .
i recommend cialis generico click now cialis from canada canadian cialis cialis generic tadalafil buy enter site very cheap cialis tadalafil tablets does cialis cause gout low dose cialis blood pressure pastillas cialis y alcoho price cialis best
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:48 ق.ظ

You actually reported this really well.
cialis 20mg preis cf no prescription cialis cheap cialis prices in england walgreens price for cialis bulk cialis how to purchase cialis on line cialis prezzo in linea basso price cialis per pill safe dosage for cialis cialis farmacias guadalajara
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:22 ب.ظ

Wow lots of helpful facts.
cialis 5mg cialis kaufen bankberweisung we use it 50 mg cialis dose how to buy cialis online usa cialis daily new zealand click here to buy cialis rezeptfrei cialis apotheke tadalafilo cialis online preis cialis 20mg schweiz
buy viagra usa online
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:36 ق.ظ

Many thanks! A lot of info.

how to order viagra online how to buy viagra without seeing a doctor viagra mail order cheap viagra online usa can you buy viagra over the counter buy viagra online price is it legal to buy viagra online buy viagra cheap buy viagra online nz online cheap viagra
Buy cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:13 ق.ظ

Great data, Many thanks!
il cialis quanto costa cialis pas cher paris cialis 5 effetti collaterali we use it cialis online store cialis authentique suisse usa cialis online cialis free trial cialis price in bangalore price cialis per pill legalidad de comprar cialis
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:37 ب.ظ

You expressed this adequately!
enter site 20 mg cialis cost cialis 20 mg cut in half cialis prezzo al pubblico cialis generico milano we recommend cheapest cialis costo in farmacia cialis cialis baratos compran uk cialis coupons cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg
Online viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:36 ب.ظ

Wonderful tips. Thanks!
buy generic viagra with paypal sildenafil or viagra where can u buy viagra buy viagra pill buy real viagra online cheap buy viagra safely buy cheap generic viagra buy viagra soft tabs online pharmacy viagra generic buy viagra 100mg
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:35 ب.ظ

Regards. I like it.
cialis daily we recommend cialis info cialis generico milano cialis for daily use cialis pills price each cialis uk next day cialis patentablauf in deutschland usa cialis online cialis daily reviews cialis herbs
the blacklist conspiracy hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 01:24 ق.ظ
اوه خدای من! شخص داستان باور نکردنی!
متشکرم، با این حال من با RSS شما مشکل دارم.
من نمی فهمم چرا من نمی توانم به آن بپیوندم.
آیا فرد دیگری مشکلات مربوط به RSS را دارد؟
هر کسی که جواب را می داند، به شما مهربان پاسخ می دهد؟
تانکس!!
feet issues
سه شنبه 28 شهریور 1396 05:13 ق.ظ
I love it whenever people come together and share thoughts.
Great blog, continue the good work!
http://patriamusumeci.hatenablog.com/
شنبه 21 مرداد 1396 12:19 ب.ظ
I am sure this post has touched all the internet users, its
really really good paragraph on building up new web site.
anonymous std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 10:00 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا واقعا نشستن کاملا
با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر
به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با
جهش در منطق و شما خواهد را خوب به کمک پر کسانی که معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من خواهد بدون شک تا پایان تحت
تاثیر قرار داد.
Aleisha
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:09 ب.ظ
Piece of writing writing is also a fun, if you know
then you can write or else it is difficult to write.
Nam
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:19 ب.ظ
Undeniably imagine that which you said. Your favourite justification seemed
to be at the net the easiest factor to consider of.
I say to you, I certainly get annoyed whilst other
people think about issues that they just do not recognise about.

You controlled to hit the nail upon the top and defined out the entire thing with no need side effect
, other folks could take a signal. Will likely be again to get more.

Thank you
Lamar
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:19 ب.ظ
For latest information you have to pay a quick visit web and on web I found this website as
a finest website for most up-to-date updates.
Candace
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:59 ق.ظ
Hello There. I found your weblog the use of msn. That is a very neatly written article.

I will be sure to bookmark it and return to read more of your helpful info.
Thanks for the post. I'll certainly return.
Alphonso
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:38 ق.ظ
This page truly has all of the information I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.
Marlon
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:54 ق.ظ
Right here is the right blog for anybody who hopes to understand this topic.

You realize so much its almost tough to argue with
you (not that I personally would want to…HaHa).
You certainly put a fresh spin on a subject that has been discussed for ages.
Wonderful stuff, just great!
Karma
جمعه 22 اردیبهشت 1396 01:51 ب.ظ
I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers except this piece of writing
is genuinely a pleasant article, keep it up.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 04:29 ب.ظ
My brother recommended I might like this blog. He was totally right.

This post actually made my day. You can not imagine simply
how much time I had spent for this information! Thanks!
جمعه 22 بهمن 1395 02:38 ب.ظ
كس ننه هركى كه بگه بغبغو بشین سرش نه نگو
مجتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
دوشنبه 11 خرداد 1394 03:45 ب.ظحالت من موقعی که برگه امتحانو دیدم
شادی
جمعه 8 خرداد 1394 10:21 ق.ظ
عالیه.
محمد طاهام
دوشنبه 4 خرداد 1394 08:51 ق.ظ
آخه عقل کــــــل من واسه امتحانای نوبت دوم تست کنکوری به چه کاریم میاددد؟؟؟؟؟!!؟!؟!؟
جواب یه سوالو خواستماااا چرا میپیچونین؟؟؟؟؟هااااااااا؟؟؟؟؟
معصومه
یکشنبه 3 خرداد 1394 12:24 ب.ظ
ممنون خ خوب بود
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 10:45 ب.ظ
یه سایت دیگه هم همینا رو گذاشته
محمدمعصومی
جمعه 18 اردیبهشت 1394 09:51 ق.ظ
خوبه
nila
شنبه 12 اردیبهشت 1394 09:12 ب.ظ
بد نبود.2تا از تمرینارو نذاشته بودین
hamed
دوشنبه 24 فروردین 1394 11:09 ق.ظ
mercccccccccccccccccc
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30