تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الثامن : درس هشتم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-11:03 ب.ظ

الدرس الثامن : درس هشتم-عربی اول دبیرستان

الدرس الثامن : درس هشتم
توبة الثّعلیبْ : توبه روباه
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.
الدرس الثامن : درس هشتم
توبة الثّعلیبْ : توبه روباه

كلمه ها و تركیب های تازه :
اسْتمّر :‌ادامه داد
الكهف : غار
اعْتمدَ : اعتماد كرد
الماكر: حیله گر
بَرَز –ُ : ظاهر شد
خالَفَ : مخالفت كرد
البطْن : شكم
مَشی : راه رفت
بلّغ : رساند
الْمُخطی : خطا كار
بلبغ عنی : از جانب من ابلاغ كن
نفَخَ –ُ : دمید
الْجدودُ :‌اجداد ، جمع جدّ
وََعَظَ – یَعِظُ : نصیحت كرد
الدّیك : خروس
سبَّ –ُ : دشنام داد
ذاتَ یوْم : روزی
الصّفدَعَة : قورباغه
ذوی التیّجان : صاحبان تاج
ظنّ –ُ : گمان كرد
رَفَضَ : ركود ، نپذیرفت
الْعارفُ : دانا
عنّی : از جانب من

 

قواعد درس هشتم :

در جهان كلمات گاهی به كلماتی برمی خوریم كه در شرایط مختلف، تغیراتی در چهره ی ظاهری آنها پدید می آید، در كلمات معیار تغییر، حرف آخر آنهاست. برخی كلمات در زبان عربی با تغییر موقعیت در جمله در جمله حركت حرف آخرشان تغییر می كند و تعدادی نیز در همه ی موقعیت ها حركت حرف آخر شان ثابت می ماند.

به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می كند «معرب» می گویند.

به كلماتی كه حرف آخر آن ها در هر موقعیت ثابت بماند «مبنی» می گویند.

(مانند هذا) : جاءَ هذا
رَأَیْتُ هذا
سَلّمتُ علی هذا
اما كلمات معرب بر اساس حركت حرف آخر آنها به چهار گروه تقسیم می شوند . حركت حرف آخر كلمات معرب ، اعراب نامیده می شود.
1. مرفوع : كلمه ای است كه اعراب آن رفع یعنی (
و –ُ) باشد. جاءَ الطّالبٌ .
2. منصوب : كلمه ای است كه اعراب آن نصب یعنی (
یا –َ ) باشد . رَأَیتَ طالباً
3. مجرور : كلمه ای است كه اعراب آن جر یعنی (
یا –ِ ) باشد. سلّمْتُ علی طالبٍ
4. مجزوم : كلمه ای است كه اعراب آن جزم یعنی (-ْ) باشد. لا تكْتُبْ

 

گروههای كلمات مبنی :

1. مبنی بر ضم : كلمه ای است كه حركت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –ُ باشد.
مانند : نحنُ – مُنْذُ - كَتَبوا
2. مبنی بر فتح : كلمه ای است كه حركت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –َ باشد.
مانند هُوَ – كَتَبَ
3 – مبنی بر كسر : كلمه ای است كه حركت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت
–ِ باشد.
مانند :‌اَنْتِ
4 – مبنی بر سكون : كلمه ای است كه حركت حرف اخر آن همیشه و بصورت ثابت –ْ باشد.
مانند مَنْ ، اُكْتُبْ
كلماتی مانند : لا ، الی ، عَلی كه حرف آخرشان الف است نیز مبنی بر سكون هستند.

و كلماتی مانند : فی ، الذی، اللاتی كه حرف آخرشان ی ساكن است نیز مبنی بر سكون هستند

 

كلمات معرب و مبنی :

كلمه : حرف – فعل – اسم
حرف : همه حروف مبنی اند
فعل: ماضی و امر مبنی هستند
فعل مضارع معرب است
اسم : ضمیرها ، اسم های اشاره ، اسمهای موصول ، اسمهای استفهام مبنی هستند.
اسم : بقیه ی اسم ها معرب هستند (غیر از اسم هایی كه در خط بالا نام برده شده اند)

 

تمرین اول :
1- اجْعل الكلمات التی تحتها خط فی مكان مناسب من الجدول
كلماتی را كه با خط مشخص شده اند در جای مناسبی از جدول قرار بده .

الف:
1 – العاقلُ مَنْ وعَظَته التّجاربُ
عاقل كسی است كه تجربه ها به او پند آموخته است

2 – هلْ ینْجَحُ الذّین لا یَدْرسونَ ؟
آیا كسانی كه درس نمی خوانند قبول می شوند؟

3 – هم وَجَدوا طریقةَ یحلّ هذه المشكلة
آنها برای حل این مشكل راهی یافتند

4 – نحْنُ درسْنا و نجَحْنا فی الامتحان
ما درس خواندیم و در امتحان قبول شدیم

المبنی

علی الضم علی الفتح علی الكسر علی السكون
الاسم نحن الذین هذه من
الفعل وجدوا وعظته _ درسنا
الحرف _ _ لِ هل

 

 

ب :
1- وَ جعَلْنا من الماء كلّ شیءٍ حیّ
هر چیز زنده را از آب آفریدیم

2 - لا تتكاسَلْ فأن طریق العزّ صَعْبٌ
تنبلی نكن پس همانا راه عزت سخت است

3 – هلْ یعْتَمِدَ العاقلُ علی الجاهل ؟
آیا عاقل به نادان اعتماد می كند؟

المعرب

المرفوع المنصوب المجرور المجزوم
الاسم صعب كل الماء-الجاهل _
الفعل یعتمد _ _ لا تتكاسل

 

2- صِلْ كُلّ فی العمود الاوّل بما یُناسبها من العَمودُ الثّانی

هر كلمه در ستون اول را به آنچه مناسبش است از ستون دوم وصل كن

 

3 – عیّنُ الصحیح فی ترجمة العبارات التالیة .
در ترجمه عبارت های زیر ترجمه صحیح را تعیین كن

1. اولئك الذین صدقوا و اولئك هم المتّقون
الف. آنان كسانی اند كه راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند
ب. اینان كه راست می گفتند ، همان پرهیزگارانند

2 – فاصبر علی ما یقولُون ُ وسبّحْ بحمدِ ربّك
الف. پس بر آنچه می گویند : بی تابی مكن، آنان به ستایش پروردگارت تسبیح گویند
ب. پس بر آنچه می گویند، شكیبا باش و به ستایش پروردگارت تسبیح گوی

3 – انی لما انْزلْتَ الیّ من خیر فقیرٌ
الف.همانا من به آنچه از نیكی به سوی فرستی ، نیازمندم
ب.همان من به آنچه فرستادی از خوبی ها نیازمندم

 

پرتوهای قرآنی درس هشتم :
الف – در آیات زیر سه كلمه از یك ریشه هستند، آنها را در بنویسید .

1. لا تُبْطلوُا صدقاتِكُمْ بالمّن و الاذی
صدقه های خویش را با منت گذاشتن و آزار رساندن باطل نكنید

2. لَهُم اَجْرُ غیرُ ممنونُ
برای آنها پاداش بی منت است

3 – قد منّ الله علَیْنا
خداوند بر ما منت نهاده است.

مّن - ممنونُ - منّ

 

ب : كدام جمله بیانگر مقابل است؟
لا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلولَة الی عَنُقِكَ و لا تبْسُطها كُلّ البَسط :
دستت را بگردنت بسته مدار و آن را كلاَ مگشای

الا تبعاد عن الافراط و التفریط فی الانفاق : دوری از افراط و تفریط در انفاق كردن
عدّمُ الاسراف فی الانفاق : زیاده روی نكردن در انفاق
عدم التسمر علی الدّنیا : حسرت نخوردن به دنیا
الاتبعادُ عن التّكاسُلِ : دوری از تنبلی
مورد اول صحیح است.

 

تست های كنكوری درس 8 :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) خالفتِ الصّفرعُ و استمرّت :‌قورباغه مخالفت كرد و ادامه داد
ب) و جعلنا منَ الماء كُلّ شی حیّ . هر چیز زنده را از آب آفریدیم
ج) اطلبو الدّیك یوذّنُ لصلاة الصُبح :‌از خروس بخواهید برای نماز صبح اذان بگوید
د) فَمَشی فی الارض ینْصَحآ و یَسُّبُ الی الدنیا : پس روزی زمین حیله گران را نصیحت می كرد

2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) العارف : دانا
ب)‌رَفَضَ: رد كرد
ج) ذوی الیتجان : مرغ
د) الدّیك :‌خروس

3- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می كند مصوب می گویند.
ب) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها در هر موقعیت ثابت بماند مبنی می گویند
ج) تمام صیغه های فعل مضارع معرب هستند
د) بعضی از اسم ها مبنی هستند

4- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) مبنی بر فتح كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه فتحه باشد
ب) مبنی بر كسر كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه كسره باشد
ج) مرفوع كلمه معربی است كه علامت رفع (-ٌ - ُ ) داشته باشد
د) منصوب كلمه ی معربی است كه علامت سكون (-ْ) داشته باشد

5- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) مبنی بر ضم كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه ضمه باشد
ب) مبنی بر سكون كلمه ای است كه علامت اخرش گاهی سكون باشد
ج) مجرور كلمه ی معربی است كه علامت جر ( -ٍ
) داشته باشد
د) مجزوم كلمه معربی است كه علامت جزم ( -ْ ) داشته باشد

6-كدا م گزینه معرب است؟
الف) یكْتُبُ
ب) اُكْتَب
ج) كَتَبَ
د) یكْتُبنَ

7- كدام گزینه مبنی است؟
الف) الكتاب
ب) الذّی
ج) تَكْتبین
د) سعید

8 – وَجَدوا مبنی بر چیست؟
الف) فتح
ب) ضمّ
ج) كسر
د) سكون

9 – نجَحْنا مبنی بر چیست؟
الف) سكون
ب) فتح
ج) كسر
د) ضمّ

10 – كلمه های (لا) و (الّتی) مبنی بر چیست؟
الف) فتح
ب) جرّ
ج) ضمّ
د) سكون

11 – اعراب (صَعْبٌ) در جمله (انّ الطریقَ الفرّ صعُبْ) كدام است؟
الف) نسب
ب) جرّ
ج) رفع
د) جزم

12 – در كدام گزینه كلمه منصوب وجود دارد؟
الف) جاءَ الطالِبُ
ب) سلّمْتُ علی الطالب
ج) رَأیْتُ الطالب
د) هوَ لا یتكاسلُ

13 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه ( هولاء) صحیح نیست؟
الف) اسم اشاره
ب) مبنی بر كسر
ج) برای جمع
د) مجرور

14 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه (اُدْرُسْ) صحیح نیست؟
الف) فعل امر
ب) برای مفرد مذكر مخاطب
ج) مبنی بر سكون
د) مجزوم
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

Cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 10:14 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis generico in farmacia cialis professional yohimbe only now cialis 20 mg buy cialis uk no prescription we like it cialis price cialis lilly tadalafi where do you buy cialis warnings for cialis ou trouver cialis sur le net cialis australia org
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 10:44 ب.ظ

You actually said that fantastically!
buy cialis online nz cialis prezzo al pubblico low dose cialis blood pressure order generic cialis online cialis generico postepay cialis usa cost cialis efficacit cialis generico postepay side effects of cialis generic cialis 20mg tablets
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 03:12 ق.ظ

Good facts. Thank you!
canadian prescriptions online serc 24 mg canada pharmacies online prescriptions candida viagra most reliable canadian pharmacies canada medication pharmacy canada medication list canadian prescriptions online best canadian pharmacies online canadian pharcharmy online24 canada medications information
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:13 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
tarif cialis france viagra vs cialis generic cialis with dapoxetine cialis kaufen enter site very cheap cialis canadian discount cialis 5 mg cialis coupon printable cialis generico online low cost cialis 20mg click here take cialis
cialisvbuy.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:05 ب.ظ

You actually explained it exceptionally well!
cialis tablets for sale safe site to buy cialis online online cialis cialis name brand cheap generico cialis mexico cialis generic availability estudios de cialis genricos wow cialis 20 cialis 5 mg effetti collateral cialis canada
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:07 ق.ظ

You actually suggested it really well!
legitimate canadian mail order pharmacies canadian prescriptions online canadian online pharmacies legal canadian medications by mail canadian drug store north west pharmacy canada cialis canadian pharmacy canada medications cheap pharmacy canada drugs for sale deep web
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:40 ب.ظ

Very good content. Regards.
cialis generico milano cialis super kamagra cialis 30 day sample cialis diario compra dose size of cialis il cialis quanto costa tarif cialis france interactions for cialis buy original cialis generic cialis soft gels
viabiovit.com/recept-prijs-te-vergelijken.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:26 ق.ظ

Seriously plenty of good material.
buy viagra from canada buy viagra at walmart buy viagra internet how to buy cheap viagra online where do i buy viagra online get a viagra prescription online viagra pharmacy online buy viagra online order buy generic viagra online usa getting viagra uk
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:39 ق.ظ

Thanks a lot! Loads of content!

cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg effetti collateral cialis dosage amounts can i take cialis and ecstasy how does cialis work cialis great britain cialis rckenschmerzen cialis daily new zealand generic cialis review uk cialis canada on line
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:20 ق.ظ

Wow loads of awesome data!
tarif cialis france only now cialis 20 mg click now cialis from canada brand cialis nl wow cialis 20 cialis italia gratis cialis dose 30mg cialis 50 mg soft tab cialis prices in england buy cialis uk no prescription
Generic cialis
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:17 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis from canada tadalafil 5mg cialis 20 mg effectiveness achat cialis en europe cialis coupons printable generic cialis pill online cialis tadalafil online cialis 100mg suppliers cialis baratos compran uk cialis dose 30mg
Buy generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:50 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
order sildenafil online uk online viagra order buy viagra safely online buy female viagra uk sildenafil buy online age to buy viagra buy herbal viagra online viagra online cheap uk where can i buy viagra without prescription viagra no pres
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 10:36 ق.ظ

Thank you. Loads of information.

only best offers cialis use cialis 20 mg best price cialis name brand cheap free cialis chinese cialis 50 mg cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg buy tadalafil 20mg only here cialis pills cialis professional from usa
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 10:34 ق.ظ

Truly many of valuable info!
cialis dose 30mg cialis generika preis cialis 20mg schweiz click here take cialis cialis usa cost buying cialis on internet cialis baratos compran uk we choice free trial of cialis cialis pills price each achat cialis en itali
Can you grow taller with exercise?
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:05 ق.ظ
Good information. Lucky me I found your site by
chance (stumbleupon). I have book marked it for later!
Can you lose weight by doing yoga?
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:57 ق.ظ
Very nice article. I absolutely love this site.
Thanks!
https://christiatrauernicht.wordpress.com/
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:15 ق.ظ
Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful information specially the last part :) I care for such information much.
I was seeking this certain info for a long time. Thank you and best of luck.
How do I stretch my Achilles tendon?
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:16 ق.ظ
I'm curious to find out what blog system you're utilizing?

I'm having some minor security problems with my latest
site and I would like to find something more risk-free.
Do you have any suggestions?
std clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 09:21 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا نه حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من خواهد بدون شک
بود مجذوب.
Shela
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:19 ب.ظ
Wow, incredible weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog
for? you make blogging look easy. The full look of your site is wonderful, let alone the content!
sheida
سه شنبه 8 تیر 1395 08:27 ب.ظ
همه درساش عااااااااااااالیه
سه شنبه 8 دی 1394 10:24 ب.ظ
091167039444
سه شنبه 8 دی 1394 10:23 ب.ظ
هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه
سه شنبه 8 دی 1394 10:22 ب.ظ
سه شنبه 8 دی 1394 10:21 ب.ظ
mobina
دوشنبه 4 خرداد 1394 12:22 ق.ظ
ممنون بابت توضیح قواعد
امیر
یکشنبه 3 خرداد 1394 09:09 ب.ظ
واقعا عربی مسخرس ولی بازم ممنون خوب بود
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 10:43 ب.ظ
خدا خیرتون بده خیلی خوب بود
مملی
یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 12:27 ق.ظ
ینی فقط یه پا بزار این ور عربی یه پا بزار اون ور عربی یه کاری کن روش
alireza
شنبه 15 فروردین 1394 07:00 ب.ظ
خوب بود ممنون
ولی دیگه داره حالم از عربی بهم میخوره
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30