تبلیغات
تدریس آنلاین عربی اول دبیرستان - الدرس الثامن : درس هشتم-عربی اول دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :علی
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-11:03 ب.ظ

الدرس الثامن : درس هشتم-عربی اول دبیرستان

الدرس الثامن : درس هشتم
توبة الثّعلیبْ : توبه روباه
به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.
الدرس الثامن : درس هشتم
توبة الثّعلیبْ : توبه روباه

كلمه ها و تركیب های تازه :
اسْتمّر :‌ادامه داد
الكهف : غار
اعْتمدَ : اعتماد كرد
الماكر: حیله گر
بَرَز –ُ : ظاهر شد
خالَفَ : مخالفت كرد
البطْن : شكم
مَشی : راه رفت
بلّغ : رساند
الْمُخطی : خطا كار
بلبغ عنی : از جانب من ابلاغ كن
نفَخَ –ُ : دمید
الْجدودُ :‌اجداد ، جمع جدّ
وََعَظَ – یَعِظُ : نصیحت كرد
الدّیك : خروس
سبَّ –ُ : دشنام داد
ذاتَ یوْم : روزی
الصّفدَعَة : قورباغه
ذوی التیّجان : صاحبان تاج
ظنّ –ُ : گمان كرد
رَفَضَ : ركود ، نپذیرفت
الْعارفُ : دانا
عنّی : از جانب من

 

قواعد درس هشتم :

در جهان كلمات گاهی به كلماتی برمی خوریم كه در شرایط مختلف، تغیراتی در چهره ی ظاهری آنها پدید می آید، در كلمات معیار تغییر، حرف آخر آنهاست. برخی كلمات در زبان عربی با تغییر موقعیت در جمله در جمله حركت حرف آخرشان تغییر می كند و تعدادی نیز در همه ی موقعیت ها حركت حرف آخر شان ثابت می ماند.

به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می كند «معرب» می گویند.

به كلماتی كه حرف آخر آن ها در هر موقعیت ثابت بماند «مبنی» می گویند.

(مانند هذا) : جاءَ هذا
رَأَیْتُ هذا
سَلّمتُ علی هذا
اما كلمات معرب بر اساس حركت حرف آخر آنها به چهار گروه تقسیم می شوند . حركت حرف آخر كلمات معرب ، اعراب نامیده می شود.
1. مرفوع : كلمه ای است كه اعراب آن رفع یعنی (
و –ُ) باشد. جاءَ الطّالبٌ .
2. منصوب : كلمه ای است كه اعراب آن نصب یعنی (
یا –َ ) باشد . رَأَیتَ طالباً
3. مجرور : كلمه ای است كه اعراب آن جر یعنی (
یا –ِ ) باشد. سلّمْتُ علی طالبٍ
4. مجزوم : كلمه ای است كه اعراب آن جزم یعنی (-ْ) باشد. لا تكْتُبْ

 

گروههای كلمات مبنی :

1. مبنی بر ضم : كلمه ای است كه حركت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –ُ باشد.
مانند : نحنُ – مُنْذُ - كَتَبوا
2. مبنی بر فتح : كلمه ای است كه حركت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –َ باشد.
مانند هُوَ – كَتَبَ
3 – مبنی بر كسر : كلمه ای است كه حركت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت
–ِ باشد.
مانند :‌اَنْتِ
4 – مبنی بر سكون : كلمه ای است كه حركت حرف اخر آن همیشه و بصورت ثابت –ْ باشد.
مانند مَنْ ، اُكْتُبْ
كلماتی مانند : لا ، الی ، عَلی كه حرف آخرشان الف است نیز مبنی بر سكون هستند.

و كلماتی مانند : فی ، الذی، اللاتی كه حرف آخرشان ی ساكن است نیز مبنی بر سكون هستند

 

كلمات معرب و مبنی :

كلمه : حرف – فعل – اسم
حرف : همه حروف مبنی اند
فعل: ماضی و امر مبنی هستند
فعل مضارع معرب است
اسم : ضمیرها ، اسم های اشاره ، اسمهای موصول ، اسمهای استفهام مبنی هستند.
اسم : بقیه ی اسم ها معرب هستند (غیر از اسم هایی كه در خط بالا نام برده شده اند)

 

تمرین اول :
1- اجْعل الكلمات التی تحتها خط فی مكان مناسب من الجدول
كلماتی را كه با خط مشخص شده اند در جای مناسبی از جدول قرار بده .

الف:
1 – العاقلُ مَنْ وعَظَته التّجاربُ
عاقل كسی است كه تجربه ها به او پند آموخته است

2 – هلْ ینْجَحُ الذّین لا یَدْرسونَ ؟
آیا كسانی كه درس نمی خوانند قبول می شوند؟

3 – هم وَجَدوا طریقةَ یحلّ هذه المشكلة
آنها برای حل این مشكل راهی یافتند

4 – نحْنُ درسْنا و نجَحْنا فی الامتحان
ما درس خواندیم و در امتحان قبول شدیم

المبنی

علی الضم علی الفتح علی الكسر علی السكون
الاسم نحن الذین هذه من
الفعل وجدوا وعظته _ درسنا
الحرف _ _ لِ هل

 

 

ب :
1- وَ جعَلْنا من الماء كلّ شیءٍ حیّ
هر چیز زنده را از آب آفریدیم

2 - لا تتكاسَلْ فأن طریق العزّ صَعْبٌ
تنبلی نكن پس همانا راه عزت سخت است

3 – هلْ یعْتَمِدَ العاقلُ علی الجاهل ؟
آیا عاقل به نادان اعتماد می كند؟

المعرب

المرفوع المنصوب المجرور المجزوم
الاسم صعب كل الماء-الجاهل _
الفعل یعتمد _ _ لا تتكاسل

 

2- صِلْ كُلّ فی العمود الاوّل بما یُناسبها من العَمودُ الثّانی

هر كلمه در ستون اول را به آنچه مناسبش است از ستون دوم وصل كن

 

3 – عیّنُ الصحیح فی ترجمة العبارات التالیة .
در ترجمه عبارت های زیر ترجمه صحیح را تعیین كن

1. اولئك الذین صدقوا و اولئك هم المتّقون
الف. آنان كسانی اند كه راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند
ب. اینان كه راست می گفتند ، همان پرهیزگارانند

2 – فاصبر علی ما یقولُون ُ وسبّحْ بحمدِ ربّك
الف. پس بر آنچه می گویند : بی تابی مكن، آنان به ستایش پروردگارت تسبیح گویند
ب. پس بر آنچه می گویند، شكیبا باش و به ستایش پروردگارت تسبیح گوی

3 – انی لما انْزلْتَ الیّ من خیر فقیرٌ
الف.همانا من به آنچه از نیكی به سوی فرستی ، نیازمندم
ب.همان من به آنچه فرستادی از خوبی ها نیازمندم

 

پرتوهای قرآنی درس هشتم :
الف – در آیات زیر سه كلمه از یك ریشه هستند، آنها را در بنویسید .

1. لا تُبْطلوُا صدقاتِكُمْ بالمّن و الاذی
صدقه های خویش را با منت گذاشتن و آزار رساندن باطل نكنید

2. لَهُم اَجْرُ غیرُ ممنونُ
برای آنها پاداش بی منت است

3 – قد منّ الله علَیْنا
خداوند بر ما منت نهاده است.

مّن - ممنونُ - منّ

 

ب : كدام جمله بیانگر مقابل است؟
لا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلولَة الی عَنُقِكَ و لا تبْسُطها كُلّ البَسط :
دستت را بگردنت بسته مدار و آن را كلاَ مگشای

الا تبعاد عن الافراط و التفریط فی الانفاق : دوری از افراط و تفریط در انفاق كردن
عدّمُ الاسراف فی الانفاق : زیاده روی نكردن در انفاق
عدم التسمر علی الدّنیا : حسرت نخوردن به دنیا
الاتبعادُ عن التّكاسُلِ : دوری از تنبلی
مورد اول صحیح است.

 

تست های كنكوری درس 8 :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) خالفتِ الصّفرعُ و استمرّت :‌قورباغه مخالفت كرد و ادامه داد
ب) و جعلنا منَ الماء كُلّ شی حیّ . هر چیز زنده را از آب آفریدیم
ج) اطلبو الدّیك یوذّنُ لصلاة الصُبح :‌از خروس بخواهید برای نماز صبح اذان بگوید
د) فَمَشی فی الارض ینْصَحآ و یَسُّبُ الی الدنیا : پس روزی زمین حیله گران را نصیحت می كرد

2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) العارف : دانا
ب)‌رَفَضَ: رد كرد
ج) ذوی الیتجان : مرغ
د) الدّیك :‌خروس

3- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می كند مصوب می گویند.
ب) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها در هر موقعیت ثابت بماند مبنی می گویند
ج) تمام صیغه های فعل مضارع معرب هستند
د) بعضی از اسم ها مبنی هستند

4- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) مبنی بر فتح كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه فتحه باشد
ب) مبنی بر كسر كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه كسره باشد
ج) مرفوع كلمه معربی است كه علامت رفع (-ٌ - ُ ) داشته باشد
د) منصوب كلمه ی معربی است كه علامت سكون (-ْ) داشته باشد

5- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) مبنی بر ضم كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه ضمه باشد
ب) مبنی بر سكون كلمه ای است كه علامت اخرش گاهی سكون باشد
ج) مجرور كلمه ی معربی است كه علامت جر ( -ٍ
) داشته باشد
د) مجزوم كلمه معربی است كه علامت جزم ( -ْ ) داشته باشد

6-كدا م گزینه معرب است؟
الف) یكْتُبُ
ب) اُكْتَب
ج) كَتَبَ
د) یكْتُبنَ

7- كدام گزینه مبنی است؟
الف) الكتاب
ب) الذّی
ج) تَكْتبین
د) سعید

8 – وَجَدوا مبنی بر چیست؟
الف) فتح
ب) ضمّ
ج) كسر
د) سكون

9 – نجَحْنا مبنی بر چیست؟
الف) سكون
ب) فتح
ج) كسر
د) ضمّ

10 – كلمه های (لا) و (الّتی) مبنی بر چیست؟
الف) فتح
ب) جرّ
ج) ضمّ
د) سكون

11 – اعراب (صَعْبٌ) در جمله (انّ الطریقَ الفرّ صعُبْ) كدام است؟
الف) نسب
ب) جرّ
ج) رفع
د) جزم

12 – در كدام گزینه كلمه منصوب وجود دارد؟
الف) جاءَ الطالِبُ
ب) سلّمْتُ علی الطالب
ج) رَأیْتُ الطالب
د) هوَ لا یتكاسلُ

13 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه ( هولاء) صحیح نیست؟
الف) اسم اشاره
ب) مبنی بر كسر
ج) برای جمع
د) مجرور

14 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه (اُدْرُسْ) صحیح نیست؟
الف) فعل امر
ب) برای مفرد مذكر مخاطب
ج) مبنی بر سكون
د) مجزوم
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : عربی اول دبیرستان 

Can you grow taller with exercise?
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:05 ق.ظ
Good information. Lucky me I found your site by
chance (stumbleupon). I have book marked it for later!
Can you lose weight by doing yoga?
دوشنبه 30 مرداد 1396 09:57 ق.ظ
Very nice article. I absolutely love this site.
Thanks!
https://christiatrauernicht.wordpress.com/
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:15 ق.ظ
Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful information specially the last part :) I care for such information much.
I was seeking this certain info for a long time. Thank you and best of luck.
How do I stretch my Achilles tendon?
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:16 ق.ظ
I'm curious to find out what blog system you're utilizing?

I'm having some minor security problems with my latest
site and I would like to find something more risk-free.
Do you have any suggestions?
std clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 08:21 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا نه حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من خواهد بدون شک
بود مجذوب.
Shela
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:19 ق.ظ
Wow, incredible weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog
for? you make blogging look easy. The full look of your site is wonderful, let alone the content!
sheida
سه شنبه 8 تیر 1395 07:27 ب.ظ
همه درساش عااااااااااااالیه
سه شنبه 8 دی 1394 10:24 ب.ظ
091167039444
سه شنبه 8 دی 1394 10:23 ب.ظ
هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه هههههه
سه شنبه 8 دی 1394 10:22 ب.ظ
سه شنبه 8 دی 1394 10:21 ب.ظ
mobina
یکشنبه 3 خرداد 1394 11:22 ب.ظ
ممنون بابت توضیح قواعد
امیر
یکشنبه 3 خرداد 1394 08:09 ب.ظ
واقعا عربی مسخرس ولی بازم ممنون خوب بود
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 09:43 ب.ظ
خدا خیرتون بده خیلی خوب بود
مملی
شنبه 12 اردیبهشت 1394 11:27 ب.ظ
ینی فقط یه پا بزار این ور عربی یه پا بزار اون ور عربی یه کاری کن روش
alireza
شنبه 15 فروردین 1394 06:00 ب.ظ
خوب بود ممنون
ولی دیگه داره حالم از عربی بهم میخوره
هانیه
جمعه 22 اسفند 1393 04:03 ب.ظ
لایییییییییک
amir
یکشنبه 10 اسفند 1393 01:19 ق.ظ
کار گاه ترجمه نبود :|
moni
جمعه 8 اسفند 1393 09:52 ق.ظ
خوووووب بود به دردم خورد
الهه
یکشنبه 26 بهمن 1393 10:27 ب.ظ
ممنون خوب بود.مطالبش به دردم خورد.
نفس فرهمند
پنجشنبه 23 بهمن 1393 12:53 ب.ظ
ممنونم عالی بود ..همچنین زیبایی وبلاگیتونم زیباست ممنونم ممنونم عالی بود ..همچنین زیبایی وبلاگیتونم زیباست ممنونم
مهری
سه شنبه 6 آبان 1393 09:35 ب.ظ
اونایی که من می خاستم رو توش نبود
گل سر سبد
چهارشنبه 7 خرداد 1393 04:38 ق.ظ
دیگه واقعا حالم داره بهم میخوره مرررررررررررررسی
متین
جمعه 16 اسفند 1392 10:19 ق.ظ
رضایت بخش بود
ن.دم
چهارشنبه 14 اسفند 1392 11:24 ق.ظ
تذذاردئلسئدذدنسظدتنذوظسد
roza
دوشنبه 12 اسفند 1392 04:59 ب.ظ
خوب بود
پرستو
پنجشنبه 1 اسفند 1392 12:37 ق.ظ
پس معنی درس کجاست؟
علی
چهارشنبه 23 بهمن 1392 10:44 ب.ظ
مسخره بود
اسما
چهارشنبه 23 بهمن 1392 10:43 ب.ظ
هــــــــــــی بدنبود ولی بهترم میشه !!!
Raha
دوشنبه 2 دی 1392 08:51 ب.ظ
boooooooooooos bara hamaton kheyli khobe
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30